Utredning av den geologiska strukturen i grundvattenområdet Lojoåsen A i Lojo

Terrängarbetena för projektet kommer att utföras mellan augusti-oktober 2021 och hela strukturutredningsarbetet ska vara klart före 31.3.2022.

I grundvattenområdet Lojoåsen A i Lojo inleds en utredning av den geologiska strukturen och grundvattenförhållandena. I området utförs borrningar och tyngdkraftsmätningar för att utreda berggrundens djup, de lösa jordlagrens tjocklek och markens skiktstrukturer. Terrängarbetena för projektet kommer att utföras mellan augusti-oktober 2021 och hela strukturutredningsarbetet ska vara klart före 31.3.2022.

I undersökningsområdena borras mark ner till berggrunden vid fem punkter. I borrningshålen installeras rör för observation av grundvattnet. Borrningarna utförs endast med tillstånd från markägarna och i fråga om dem kontaktar man separat av markägarna. Mer omfattande undersöks berggrundens djup och de lösa jordlagrens tjocklek med hjälp av tyngdkraftsmätningar. Tyngdkraftsmätningar görs för totalt cirka 22 kilometer, och tolkningsresultaten av mätningarna kombineras med resultaten från gamla tolkningar, vilket ger en mer övergripande bild av bergytans nivå. Under tyngdkraftsmätningarna rör sig en mätningsgrupp på två eller tre personer till fots i terrängen. Terrängundersökningarna utförs på ett sådant sätt att de orsakar minsta möjliga olägenhet för invånare och miljö.

Med hjälp av en hydrogeologisk strukturanalys, tyngdkraftsmätningar och markborrningar införskaffar man ny information om grundvattnets flödesriktningar och flödeskontrollerande bergströsklar, grundvattnets höjdnivåer och markens skiktstrukturer.

Den ytterligare information som fås när man undersöker grundvattenområden är till nytta vid planering av markanvändning, skyddet av grundvatten, tryggande av vattentillgången samt övervakning av grundvattnen. Den nya informationen kan användas för att styra planläggningen och byggandet till områden där riskerna för grundvattnet är lägre, och vid behov kan avgränsningen av grundvattenområdet också justeras. Informationen är också nyttig när man ska förutse och genomföra nödvändiga åtgärder vid eventuella olyckor.

Den geologiska strukturutredningen och ett gemensamt projekt mellan Geologiska forskningscentralen (GTK), Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) och Lojo stad. För det praktiska genomförandet ansvarar Geologiska forskningscentralen.

Mer information:

Projektchef Tuire Valjus, GTK, tfn 040 540 5265 tuire.valjus@gtk.fi

Överinspektör Heini Loikkanen, NTM, tfn 050 350 8319 heini.loikkanen@ely-keskus.fi

Stadsutvecklingsdirektör Tapio Ruutiainen, tfn 044 374 3793 tapio.ruutiainen@lohja.fi


bild: www.gtk.fi

Share This