Kaupunginhallituksen uutiset

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 24.4.2023. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan muun muassa Lempolan asemakaavaa, raakamaan ostamista Lempola-Lehmijärvellä sekä koulukuljetuksia

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 23. kaupunginosan Lempolan asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen (L46 Lempolan työpaikka-alue) asetettavaksi julkisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen päätavoitteena on mahdollistaa alueen rakentuminen monipuoliseksi työpaikka-alueeksi. Alueen suunnittelussa huomioidaan muun muassa alueen keskeinen sijainti, kaupunkikuva, kulttuurihistorialliset arvot, kasvillisuus, pohjavesiolosuhteet, rakennettavuus, ympäristöhäiriöt sekä hulevesien imeytyminen paikallisesti. Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että Lohjan kaupunki ostaa Y5a Lohjansolmun yleiskaavan mukaisesti raakamaata Lempola-Lehmijärvellä.

Lohjan kaupungin koulukuljetusten sopimuskausi päättyy 30.6.2023. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sopimuksien jatkamisen jatkokaudella lukuvuodelle 2023-2024 niiden liikennöitsijöiden osalta, jotka ovat tähän suostumuksensa antaneet. Samalla hallitus valtuutti maankäyttö- ja logistiikkapalveluiden yksikön päällikön hyväksymään optiokaudella jatkettavien kohteiden sopimuksen mukaisen hintojen indeksitarkastuksen. Samoin päätettiin myös Lohjan linja-autoliikenteen ostovuorojen osalta.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että Lohjan kaupunki vahvistaa osallistumisensa Uudenmaan ilmanlaadun seurantaohjelmaan vuosille 2024-2028. Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kunnat (pois lukien pääkaupunkiseutu) ovat seuranneet alueensa ilmanlaatua yhdessä vuodesta 2004 lähtien. Seuranta perustuu ympäristönsuojelulakiin, jonka mukaan kunnan on alueellaan huolehdittava paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta sekä ilmanlaatuasetukseen. Uudellamaalla seurantaa on hoidettu kustannustehokkaana yhteistarkkailuna. Tulevaa seurantaohjelmaa jatketaan samoin periaattein kuin nykyisellä kaudella.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan tiistaina 2.5.2023.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This