Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Helsinki-Turku nopean junayhteyden eri ratalinjavaihtoehdot kartta

YVA-ohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa viimeistään 20.1.2020

Väylävirasto on toimittanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankkeesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelylain mukainen arviointi eli YVA-menettely tehdään hankkeista, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Menettelyssä on kaksi vaihetta: arviointiohjelma ja -selostusvaihe. Ohjelmassa kuvataan ympäristön nykytila, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja menetelmät niiden arvioimiseksi. Selostuksessa kuvataan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden lieventämistoimenpiteet, seuranta ja vaihtoehtojen vertailu. Arviointimenettelyn yhteysviranomainen on Uudenmaan ELY-keskus, joka toimii hankkeessa yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

YVA -ohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa sekä Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla 25.11.2019-20.1.2020: https://www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA
YVA-ohjelma on nähtävillä kaupungintalolla Monkolassa ajalla 25.11.2019 – 20.1.2020, os. Karstuntie 4, 08100 Lohja.

YVA-ohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa viimeistään 20.1.2020 osoitteeseen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi  tai  Uudenmaan ELY-keskus, Pl 36, 00521 Helsinki, (viittaus diaarinumeroon UUDELY/13887/2018).

YVA ja ratatekninen suunnittelu toteutetaan yhteistyössä radan varrella sijaitsevien kuntien, maakuntaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Maanomistajilla ja hankkeen vaikutusalueella asuvilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin hankkeen edetessä.

YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudet järjestettiin neljällä paikkakunnalla Salossa, Kaarinassa, Lohjalla ja Espoossa. Lohjan yleisötilaisuus järjestettiin 10.12.2019 Puu-Anttilassa.

Uudenmaan ELY-keskuksen arviointiohjelmasta antama lausunto ja arviointiohjelmasta esitetyt mielipiteet sekä annetut lausunnot julkaistaan internetissä YVA-lausunnon antamisen jälkeen osoitteessa www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA .

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii hankkeessa YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena.
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Liisa Nyrölä, puh. 0295 021 064.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This