Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan kysyntä nousussa

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä kuntien kanssa

LINKKI 2017 -hankkeen loppuraportti on julkaistu. Kenttäkaudella 2017 LINKKI-hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 816 kiinteistöä ja 1 076 henkilöä liittyen haja-asutusalueiden jätevesiin.

Neuvontaa tarjottiin 16:lle hankkeen yhteistyökuntien kanssa valitulle herkälle alueelle, kuten pohjavesi- ja ranta-alueelle. Käynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja saatu palaute oli pääasiassa positiivista. Jätevesineuvojat osallistuivat myös paikallisiin tori- ja kylätapahtumiin, jossa neuvontaa jaettiin ihmisille ilman ajanvarausta. Tämän lisäksi toteutettiin myös kertausneuvontaa puhelimitse.

Kevään 2017 muutokset lainsäädännössä edellyttivät jätevesineuvojien uudelleenkoulutusta ja neuvontamateriaalin päivitystä ennen kenttäkauden alkua. Lainsäädännön muutoksien ja niistä syntyneen epävarmuuden johdosta tarve neuvonnalle on ollut suurta. Neuvonnassa painotettiin entistä enemmän jäteveden käsittelystä koituvia ympäristöhyötyjä, mm. järjestämällä tiedotuskampanja talousjätevesistä ja etsimällä Länsi-Uudenmaan parasta kaivovettä. Lisäksi otettiin käyttöön moderneja viestintäkanavia, kuten sosiaalinen media. Neuvonnan sisältöä lähdettiin kehittämään paikallisempaan suuntaan pilotoimalla vesiensuojelullista kokonaistarkastelua, jossa hyödynnettiin VEMALA-mallinnusta.

Vuonna 2017 tilanne haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla oli virkeämpää kuin aiempina vuosina. Lisäksi LINKKI-hankkeen hankekoordinaattori Virve Ståhl kertoo yhteydenottojen määrän olevan nousussa myös tänä vuonna. Neuvontaa on saanut Länsi-Uudellamaalla lähes 7 000 kiinteistöä vuosina 2009–2017, mutta arviolta noin 29 000 kiinteistöä on vielä vailla tarjottua neuvontaa. LINKKI-hankkeen työ on jatkunut vuonna 2018, jolloin tavoitteena on toteuttaa kartoitus- ja neuvontakäynti 700 kiinteistölle. Käyntejä tehdään lokakuun alkuun asti, jonka jälkeen tulokset kootaan ja raportoidaan.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja lisätietoa hankkeesta löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.hajavesi.fi.

LINKKI 2017 -hankkeen loppuraportti löytyy osoitteesta: http://www.luvy.fi/fi/julkaisut/?tag=hajavesi.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This