Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 3 m/s.
Ti 14.00 +0 °C, Pilvistä, ja poutaa, nw 1 m/s.
Ke 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, s 5 m/s.
Maanantai 18.12.2017
Nimipäivää viettävät tänään
Aapo, Aappo, Rami
Olet tässä:  Sähköiset lomakkeet

Sähköiset lomakkeet

Kaupunginhallitus on linjannut 19.03.2001 sähköisen viestinnän periaatteita § 119 mm. seuraavasti: ”Toistaiseksi Lohjan kaupungissa tarjotaan vain palveluita, jotka eivät edellytä sähköistä tunnistamista ja allekirjoitusta”

Keskushallinto

Asumisoikeuden jarjestysnumerohakemus

Oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksusta
Työpysäköintihakemus
Yrityspysäköintihakemus
Veteraaniluvan hakemuslomake

Perusturvatoimi

Ruudulla täytettävät PDF-lomakkeet avautuvat parhaiten Internet Explorer -selaimella ja maksuttomalla Adobe Acrobat Reader DC PDF-katseluohjelmalla.

Hallintopalvelut

Hakemus Lohjan sotiemme veteraanien siivous- ja kiinteistöpalvelun tuottajaksi (PDF)

Yhteisön toiminta-avustushakemus (PDF),   myöntämisperusteet

Ikääntyneiden palvelut

Hakemus ikääntyneiden palveluihin 

Kuljetuspalveluhakemus (PDF)

Omaishoidon tukihakemus (PDF)

CLES -kysely ajalle 18.9.2017-31.5.2017 (Ikääntyneiden palvelualue, Webpropol lomake)
Enkät om kvaliteten på studerandehandledning i Lojo 2017-2018

Tuloselvitys maksukyvyn mukaan määrättävää maksua varten / (PDF)
vanhainkoti tai osasto, kotihoito tai asumispalvelut

- Ohjeet tuloselvityslomakkeen täyttämiseen ja palauttamiseen 

- maksuperusteet / vanhainkoti tai osasto

- maksuperusteet / kotihoito

- maksuperusteet / asumispalvelut

Asiakasmaksujen alennushakemus

Sosiaalipalvelut

Toimeentulotukihakemus, kirjallinen (PDF)

Sähköinen toimeentulotukihakemus   (ohjeet hakemusta varten)   

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen MUISTUTUS (PDF)

Hallintokantelu (Aluehallintoviraston lomake)

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä (PDF)
(Sosiaalihuoltolaki 35 §)

Lastensuojeluilmoitus sosiaaliviranomaiselle / Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi (PDF)

Olosuhdeselvitys vanhemmuus erotilanteessa  (PDF)

Lapsiperhetyön asiakastietolomake (PDF)

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus (PDF)

Lapsiperheiden kotipalveluhakemuksen liite: Tulotiedot  (PDF)

Sosiaalipalvelua koskeva hakemus (PDF)

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi (PDF)
(Sosiaalihuoltolaki 35 §)

Suunterveydenhuolto

Esitiedot hammashoitoa varten (PDF)

Terveyspalvelut

Hallintokantelu (Aluehallintoviraston lomake)

Hakemus lääkinnälliseen kuntoutukseen (PDF)

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseen (PDF)

Ilmoitus kiireettömän hoitopaikan valinnasta (PDF)

Ilmoitus potilasvahingosta  (Potilasvakuutuskeskuksen lomake)

Kouluterveydenhuollon lomakkeet

Liikkumislähete  (PDF)

Lokitietojen tarkastuspyyntö (PDF)

Neuvolalomakkeet

CLES -kysely ajalle 18.9.2017-31.5.2018  (Avovastaanotot, fysio- ja toimintaterapia, suunterveydenhuolto, neuvola- ja kouluterveydenhuolto, Webropol-lomake)

Opiskeluterveydenhuollon lomakkeet

Opiskeluympäristön arviointilomake (PDF)

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus (PDF)

Potilasrekisteriin tallennetun henkilötiedon korjaamisvaatimus (PDF)

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö (PDF)

Puheterapian esitietolomake (PDF)

Suostumus tai kielto potilastietojen luovuttamiseen/hankkimiseen (PDF)

Toimintaterapian esitietolomake (PDF)

Työttömien terveystarkastukset
Terveystarkastuksen esitietolomake   (PDF) ja  suostumus (PDF)

Vammaispalvelut

Avotyöhakemus (PDF)

Henkilökohtaisen avun tuntien ilmoituslomake (PDF)

Kuljetuspalveluhakemus (PDF)

Omaishoidon tukihakemus (PDF)

Tilapäisen perhehoidon sopimus (PDF)

Vammaispalveluhakemus (PDF)

Sivistystoimi

Hiiden Opisto

Hiiden Opiston kurssiarviointilomake - lähetys sähköisesti

Kirjasto

Asiakaspalaute 

Hankintaehdotus

Kaukolainatilaus

Kirjastokorttihakemus,pdf

Pääkirjaston näyttelyhakemus, pdf

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden avustusanomus seuralle/yhdistykselle

Seurain- ja työväentalojen korjausavustukset

Kulttuuri-, ja liikuntatoimen avustusten jakosääntö

Lasten päivähoito

Hakemus lasten päivähoitoon

Sähköinen hakemus lasten päivähoitoon

Hoitoaikojen / -päivien muutosilmoituslomake

Tuloselvityslomake

Ilmoitus taloudessa asuvista henkilöistä

Yrittäjän tuloselvityslomake

Päivähoidon hoitosuhteen keskeytys

Sähköinen yksityisen päivähoidon palvelusetelihakemus

 

Hallintokantelu (Aluehallintoviraston lomake)

Ilmoittautumislomake esiopetukseen

Sähköinen ilmoittautuminen esiopetukseen

Kuljetushakemus esiopetukseen

Ilmoittautumislomake Kässän kerhotoimintaan

Museo

Museon näyttelyhakemus

Musiikkiopisto

Sirkka Lyylikki Salon stipendirahaston apurahahakemus (pdf)

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden avustusanomus seuralle/yhdistykselle

Nuorisopalveluiden avustusten jakosääntö

Perusopetus

Koulukuljetushakemus

Vapaapaikkahakemus (pdf) 

Tekninen toimi

Vapaan venepaikan hakemus (lähetys sähköisesti)

Kaivantoilmoitukset ja sijoitusluvat haetaan Lupapisteen kautta.

Katualueen vuokraus työmaakäyttöön

Korjaus- ja energia-avustusten aloituslupa-anomus

Liitoslausunto hakemus

Virka-apupyyntö hylätyn tai romuajoneuvon siirtämiseksi yksityisalueelta

Korvaushakemus liikennealueen käyttäjälle kadulla aiheutuneista vahingoista

Vesi- ja viemärilaitos

Vesimittarilukemailmoitus (lähetys sähköisesti)

Kuluttajanvaihtoilmoitus (yksityinen henkilö) (lähetys sähköisesti)

Kuluttajanvaihtoilmoitus (yritys) (lähetys sähköisesti)

KVV-työnjohtaja, IV-työnjohtaja -lomake 

Vesihuoltolaitoksen liittymishakemus

Yksityistiet

Avustushakemusten kirjaantumissivu (voit täyttää kunnossapito-, perusparannus- ja höyläysavustushakemukset)

Höyläysavustushakemus
Yksityistieavustushakemus

Kaupunkikehitys

Kiinteistö- ja kartastotoimi 

Pientalotonttihakemus
Kiinteistötoimitushakemus.pdf
Tonttijaonmuutoshakemus.pdf
Numeerisenaineistontilaus.pdf
Rakennusvalvontamittaustilaus.pdf

Kaavoitus

Asemakaavan muutoshakemus
Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus, pdf. Lomakkeen voi suoraan täyttää koneella ja tulostaa.
Malli hakemukseen liittettävästä asemapiirroksesta


Ympäristönsuojelu


Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta . pdf

Jätevesijärjestelmän selvitys

Jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja

Aumausilmoitus (ent. lannanpatterointi-ilmoitus), doc  

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa, pdf

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa, doc

Meluilmoitus, pdf   Meluilmoitus, doc

Jätteen pienimuotoinen hyödyntäminen, pdf    .doc     Ohje

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, pdf    .doc

Poikkeaminen öljysäiliön poistamisvelvoitteesta, pdf   .doc

Suunnitelma rakennusjätteen loppukäsittelystä, pdf

Vapautus liittämisvelvollisuudesta, pdf     .doc  (vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri)

Öljysäiliön poistaminen käytöstä ja maaperästä, pdf   .doc

Maa-ainesten ottohakemus,pdf

Hakemus luonnonmuistomerkin sijainnista .pdf   .doc

Ympäristöterveyspalvelut


Elintarvikelain mukaiset lomakkeet:

2.1 ilmoitus elintarvikehuoneistosta tai siinä tapahtuvasta olennaisesta muuttamisesta 13 § 1 mom
2.1.1 anmälan om livsmedelslokal
2.3 ilmoitus elintarvikehuoneiston toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta 13 § 4 mom
2.3.1 anmälan om avbrytande och nedläggning av verksamheten samt byte av företagare i en livsmedelslokal
2.4 tiedottaminen liikkuvan elintarvikehuoneiston tuomisesta uudelle paikkakunnalle
2.4.1 livsmedelsforetagarens underrattelse om att bedriva verksamhet i en mobil livsmedelslokal på en ny ort
2.5 ilmoitus 21 a§:n toimipaikasta ja toiminnasta, kontaktimateriaalit ja tarvikkeet
2.5.1 anmälan om material och förnödenheter som kommer i beräring med livsmedel
2.6 ilmoitus virtuaalisesta elintarvikehuoneistosta
2.6.1 anmälan om virtuell livsmedelslokal
2.7 ilmoitus alkutuotantopaikasta
2.7.1 anmälan om primärproduktionsställe


Laitokseksi hakeminen

4.1 hakemus liha-alan laitos
4.2 hakemus munatuotelaitos
4.3 hakemus munapakkaamo
4.4 hakemus maitoalan laitos

Tupakkalain mukaiset lomakkeet:

1.1 Myyntihakemus
Lisäksi lomakkeet sekä sähköinen asiointipalvelu osoitteessa http://www.yrityssuomi.fi/lomake?docid=7777&kieli=fi

Terveydensuojelulain mukaiset lomakkeet:

1. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat lomakkeet
1.1 Ilmoitus eläinrakennukset asemakaava-alueella
1.2. ilmoitus kampaamo, kauneushoitola
1.3 ilmoitus kokoontumistila
1.4 ilmoitus liikuntatila
1.5 ilmoitus majoitus, sosiaalialan laitos
1.6 ilmoitus päiväkoti, koulu
1.7 ilmoitus solarium
1.8 ilmoitus uimaranta
1.9 ilmoitus toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan lopettamisesta ja keskeyttämisestä

2. 18 §:n mukainen hakemus vettä toimittavan laitoksen hyväksymiseksi

Rakennusvalvonta

Aloituskokouspöytäkirja

Hakemus luvan voimassaolon jatkamiseksi, pdfi

Maisematyölupa

Ohjeita maisematyöluvan hakijalle

Naapurin kuuleminen ja suostumus, pdf

Purkamislupahakemus

Suunnitelma purkujätteen käsittelystä

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä (pdf)

Rakennushankeilmoitus RH 1

Asuinhuoneistotiedot RH 2

Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK 9

Ilmoitus väestönsuojasta

Rakennuslupahakemus (Rakennuslupa-, toimenpidehakemus ja ilmoitus)

Rakennuslupahakemus (word)

Ohjeita rakennus- ja toimenpideluvan hakijalle

Rakennus- ja toimenpideluvan myöntämisen jälkeiset toimenpiteet

Ohjeita ilmoitushakemukseen

Vastaavan/erityisalojen työjohtajan hakemus/ilmoitus   

KVV ja IV työnjohtajan hakemus/ilmoitus

Vastaavan työnjohtajan vastuun päättyminen

Suunnittelijoiden ilmoittaminen ja suostumus tehtävään

Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta (pdf)

 Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta(täydennettävä lomake)

Jätevesijärjestelmän selvitys

Jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja

Maalämpö Lohjalla

Verohallinnon rakentamisilmoitus

Savupiipun ja tulisijan tarkastuspöytäkirja

Rekisterinkorjauslomake (tapauksissa, että kiinteistöllä on rakennuksia, jotka eivät ole rekisterissä)

Yhteystiedot

Kaupungintalo Monkola
PL 71
08101 LOHJA

Käyntiosoite:
Karstuntie 4
08100 LOHJA

Vaihde *019 3690
kirjaamo(a)lohja.fi

Asiakaspalvelukeskus:
044 369 4300
fax: 019 369 1326
asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi
Avoinna:
ma-to klo 8.00-16.00
pe ja aattopäivät klo 8.00-15.00

Karjalohjan palvelupiste
Karjalohjan kirjasto
Keskustie 88, 09120 Karjalohja
019 355 381
Avoinna:
ma-ti klo 14-19, ke, pe ja aattopäivät klo 10-15

Nummen palvelupiste
Saukkolan kirjasto
Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
019 373 420
Avoinna:
ma, ti, to klo 14-19, ke, pe klo 10-15

Sammatin palvelupiste
Sammatin kirjasto
Lönnrotintie 27, 09220 Sammatti
019 3573 770
Avoinna:
ma, ke, pe klo 14-19, ti, to klo 10-15, aattoina 10-15

Virkkalan palvelupiste
Virkkalan kirjasto
Virkkalantie 9, 08700 Lohja
019 369 5602
Avoinna:
ma-to klo 12-19, pe klo 10-17, aattoina 10-17

Olet tässä:  Sähköiset lomakkeet
Sivun alkuun