Nyheter

15.10.2021 Läs mer:
Ändringar i hälsosäkerhetsanvisningar inom småbarnspedagogiken, i skolor och läroanstalter – den allmänna rekommendationen om munskydd upphör efter höstlovet.

Den allmänna rekommendationen om användning av munskydd tas bort i småbarnspedagogikens, skolornas och läroanstalternas lokaler i Lojo efter höstlovsveckan, dvs. fr.o.m. 25.10.2021.

10.8.2021
Meddelande till studerande på andra stadiet och deras vårdnadshavare
Lojo stad inleder coronavaccinationer för 12–15-åringar

Hälsovården i Lojo ordnar möjlighet för alla 15-åriga studerande på andra stadiet att ta coronavaccinering.

För studerande på andra stadiet som studerar i Lojo ordnas en gemensam vaccinationsdag onsdagen den 18 augusti. Tidpunkterna och arrangemangen för vaccinationsdagen meddelas senare. Studerande på andra stadiet som börjar studera utanför Lojo kan boka en tid för vaccinering som sker i Lojo på adressen coronavaccinbokning.fi eller på den ort där läroanstalten ligger. Tider finns begränsat från och med den 19 augusti.

Det är helt frivilligt och kostnadsfritt för de studerande att ta vaccinet. Ett barn som är 12 år eller äldre kan själv ta beslut om vaccinering, om den yrkesutbildade personen inom hälsovården som ger vaccinet anser att barnet utgående från sin ålder och mognadsnivå klarar av att besluta om sin vaccinering.

Vaccineringar för barn och unga så smidigt som möjligt

70 procent av de boende i Lojo, 32 400 personer, har varit och fått den första vaccineringen. Det andra vaccinet har hittills 23 000 Lojobor, 49,4 procent av befolkningen, fått.

Det är fint att vi i Lojo nu även kan vaccinera alla 12–15-åringar i snabb takt. Genom vaccinering säkerställer vi att barn och unga normalt kan delta i närundervisning. När vi lyckas höja vaccinationstäckningen bland unga personer, är det tryggare för dem att träffa varandra vid olika evenemang och tillställningar som är viktiga för de unga. Genom att ta vaccin kan unga personer skydda både sig själva och sin närmaste krets från coronavirussjukdom och framför allt från dess allvarliga form.

Vid vaccinering av 12–17-åriga barn och unga använder hälsovården i Lojo två jämförbara mRNA-vacciner (BioNTech-Pfizer Comirnaty eller Moderna Spikevax). På vaccinationsplatsen erbjuds det vaccinet som är tillgängligt.

I undersökningar har biverkningarna av mRNA-vaccin varit liknande hos unga personer som i äldre åldersgrupper. De flesta biverkningar som noterats var lindriga och övergående, såsom smärta och rodnad vid stickstället, huvudvärk och feber.

Närmare information om coronavaccinationer finns på Lojo stads webbplats Coronavirus – Lojo och om vaccinering av barn och unga på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Mer information om vaccineringar kan fås av personalen på den egna skolan eller av följande tjänsteinnehavare:

Liisa Saarniniemi (undervisningschef, tfn 044 3743740)

Juha-Pekka Lehmus (bildningschef, tfn 044 3743284)

Lojo 10.8.2021

Juha-Pekka Lehmus

Bildningschef

 

9.8.2021

Meddelande till vårdnadshavare för barn i grundläggande utbildning

Lojo stad inleder coronavaccinationer för 12–15-åriga barn under vecka 32.
Skolhälsovården i Lojo ordnar coronavaccinering torsdagen den 12 augusti eller fredagen den 13 augusti för elever som fyllt tolv år och går i sjunde till nionde klass i den grundläggande utbildningen i Lojo, oavsett hemkommun, om de vill ta den. Vaccineringarna genomförs under skoldagen och skolorna sköter om de praktiska arrangemangen för vaccineringen.

Torsdagen den 12 augusti 2021
Plats för vaccinering Järnefeltin koulu
Elever från följande skolor vaccineras: Järnefeltin koulu, Karjalohjan koulu, Källhagens skola, Rauhalan koulu, Ristin koulu, Virkby skola

Plats för vaccinering Ojamonharjun yhtenäiskoulu
Elever som vaccineras: Ojamonharjun yhtenäiskoulu

Fredagen den 13 augusti 2021
Plats för vaccinering Sporttikeskus Tennari
Elever från följande skolor vaccineras: Laurentius-koulu, Metsolan koulu, Ojaniittun koulu, Routionmäen koulu, Sammattin koulu, Solbrinkens skola.

Plats för vaccinering Mäntynummen yhtenäiskoulu
Elever från följande skolor vaccineras: Asemanpellon koulu, Lehmijärven koulu, Muijalan koulu, Mäntynummen yhtenäiskoulu, Perttilän koulu.

Plats för vaccinering Nummen yhtenäiskoulu
Elever från följande skolor vaccineras: Ikkalan koulu, Nummen yhtenäiskoulu, Pusulan koulu.

I skolorna ordnas senare en ytterligare vaccineringsdag för den första vaccineringen samt boostervaccinationer. Dessa tidpunkter meddelas senare.

Om en vårdnadshavare vill vara med då eleven vaccineras, ges vaccinet på den allmänna vaccinationsplatsen Tennari och vårdnadshavaren måste separat boka en tid för eleven för detta. I så fall bokas vaccineringstiden på adressen coronavaccinbokning.fi. Tider finns begränsat från och med den 19 augusti.
Det är helt frivilligt och kostnadsfritt för eleverna att ta vaccinet. Ett barn som är 12 år eller äldre kan själv ta beslut om vaccinering, om den yrkesutbildade personen inom hälsovården som ger vaccinet anser att barnet utgående från sin ålder och mognadsnivå klarar av att besluta om sin vaccinering.
Om barnet inte själv vill eller kan besluta om sin vaccinering behövs vårdnadshavarens samtycke till vaccinering. Samtycket ges med denna blankett.

Vaccineringar för barn och unga så smidigt som möjligt

70 procent av de boende i Lojo, 32 400 personer, har varit och fått den första vaccineringen. Det andra vaccinet har hittills 23 000 Lojobor, 49,4 procent av befolkningen, fått.

Det är fint att vi i Lojo nu även kan vaccinera alla 12–15-åringar i snabb takt. Genom vaccinering säkerställer vi att barn och unga normalt kan delta i närundervisning. När vi lyckas höja vaccinationstäckningen bland unga personer, är det tryggare för dem att träffa varandra vid olika evenemang och tillställningar som är viktiga för de unga. Genom att ta vaccin kan unga personer skydda både sig själva och sin närmaste krets från coronavirussjukdom och framför allt från dess allvarliga form.
Vid vaccinering av 12–17-åriga barn och unga använder hälsovården i Lojo två jämförbara mRNA-vacciner (BioNTech-Pfizer Comirnaty eller Moderna Spikevax). På vaccinationsplatsen erbjuds det vaccinet som är tillgängligt.

I undersökningar har biverkningarna av mRNA-vaccin varit liknande hos unga personer som i äldre åldersgrupper. De flesta biverkningar som noterats var lindriga och övergående, såsom smärta och rodnad vid stickstället, huvudvärk och feber.
Närmare information om coronavaccinationer finns på Lojo stads webbplats Coronavirus – Lojo och om vaccinering av barn och unga på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Mer information om vaccineringar kan fås av personalen på den egna skolan eller av följande tjänsteinnehavare:

Liisa Saarniniemi (undervisningschef, tfn 044 3743740)
Juha-Pekka Lehmus (bildningschef, tfn 044 3743284)

Lojo den 7 augusti 2021

Juha-Pekka Lehmus
Bildningschef

19.4.

Lojo stad deltar i ett försök med tvåårig förskoleundervisning

Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning. Försöket pågår från och med början av augusti 2021 till slutet av maj 2024. Till försöket valdes i enlighet med försökslagen (1046/2020) genom slumpmässigt urval kommuner eller områden som består av kommuner och kommunen har inte tillämpat prövning i saken. Eftersom det ä frågan om ett försök kunde kommunerna inte själva ansöka om att delta.

Från Lojo har man slumpmässigt valt ut Ojaniitun päiväkoti och Daghemmet Petter.

Försöksgruppen utgörs av de barn som hör till målgruppen och som deltar i småbarnspedagogik vid försöksverksamhetsställena eller som inte deltar i småbarnspedagogik vid ett försöksverksamhetsställe men bor inom området för ett försöksverksamhetsställe. De barn som hör till målgruppen och som inte hör till försöksgruppen utgör en kontrollgrupp. Barn som valts ut till försöket och barn i kontrollgruppen kommer att meddelas med ett personligt brev.

Uppnåendet av syftet med försöket med den tvååriga förskoleundervisningen utreds genom att man följer upp och utvärderar verkställandet av försöket, målgruppen, försökets pedagogiska och funktionella förfaranden, grunderna för läroplanen för försöket och de lokala läroplanerna. Målet med försöket är att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla. Försökskommunen ska delta i extern utvärdering av sin verksamhet. Information som samlas in genom forskningsprojektet utnyttjas i det riksomfattande beslutsfattandet. Utbildningsstyrelsen gör upp grunderna för läroplanen för försöket med den tvååriga förskoleundervisningen och stöder anordnarna i genomförandet av försöket.

Mer information: https://www.oph.fi/sv/utveckling/forsoket-med-tvaarig-forskoleundervisning

Servicehandledare Noora Ehrström, tfn 0443745266
Daghemsföreståndare för Ojaniittu Sari Saarinen, tfn 0443740161
Daghemsföreståndare för Daghemmet Petter Mervi Harvio-Jokiaho, tfn 0443741151
Servicechef Anu Koivumäki 044 3691290
e-post nimi.sukunimi@lohja.fi

16.4.2021

Syftet med projektet KouluKunnossa – SkolSkick är att få allt fler elever mer engagerade i skolgången och skapa mer meningsfulla vardags- och inlärningsmiljöer för alla.

Dags för första klassen?     I höst till sjunde klassen?
Ska ditt barn börja i skolan eller i årskurs 7 i höst? Funderar du på hur du som förälder kan stödja detta viktiga steg i ditt barns liv.

Välkommen till KouluKunnossa -SkolSkick YouTube-kanalen: http://bit.ly/skolans skick
Från 28.4.2021 kl. 17.00

kl. 17.00-17.40
Hjälp! Mitt barn ska börja i skolan!

kl. 18.30–18.40
Hjälp! Mitt barn ska börja i årskurs 7!

Sändningen spelas också in och kommer att kunna ses på kanalen fram till 11.5.2021.

Vi i KouluKunnossa-SkolSkick-projektet vill stödja dig i denna uppgift. Vi erbjuder
alla vårdnadshavare till barn eller unga som börjar i årskurserna 1-6 eller årskurserna 7-9 och bor i Västra Nyland och alla andra intresserade distansföreläsningar under föräldraveckan.
Syftet med projektet KouluKunnossa – SkolSkick är att få allt fler elever mer engagerade i skolgången och skapa mer meningsfulla vardags- och inlärningsmiljöer för alla. Med denna föreläsning av Jari Sinkkonen startar vi en serie föreläsningar, vars syfte är att stödja föräldrarna till barn i förskole- och grundskoleåldern. Distansföreläsningar kommer att erbjudas varje månad fram till slutet av 2021.

Föreläsaren är en framstående expert på barns och ungas psykiska utveckling och mentala hälsa, specialläkare i barnpsykiatri Jari Sinkkonen.

I maj 26.5.2021 kl. kl. 17.00 ger Merja Koponen en föreläsning med temat
“Stress och skoltrötthet hos barn och unga, vad kan en förälder göra?”

Mer information: niina-kaisa.perala@lohja.fi
http://www.koulukunnossa.fi/
 


Meddelande till vårdnadshavarna till barn i grundläggande utbildning 8.4.2021

Högstadieeleverna återvänder till närundervisning från och med 12 april 2021

Coronaläget i Lojo har förbättrats under de senaste veckorna, och årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen återkommer till närundervisning måndagen 12 april 2021.

Undervisningen för högstadieeleverna fortsätter enligt läsårets läsordning från och med nästa måndag. Skolorna meddelar separat om eventuella skolspecifika ändringar via Wilma-systemet.

Juha-Pekka Lehmus

Serviceområdesdirektör i serviceområdet för barn, unga och familjer

31.3.2021

Högstadieeleverna fortsätter i distansundervisning 5–11.4.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att årskurserna 7–9 fortsätter i distansutbildning fram till 12 april. Eleverna i distansutbildning har rätt till skolmat, och skolbespisningen fortsätter enligt de matsedel som redan finns i bruk. Eleverna i distansutbildning och närundervisning har lika rätt till elevvårdstjänster. Tjänsterna är tillgängliga med fjärruppkoppling eller som fysiska möten.

Beslutet om distansundervisning gäller inte lågstadieelever utan de fortsätter i närundervisning som vanligt. Undervisningen fortsätter som närundervisning även för elever i årskurserna 7–9 med ett beslut om särskilt stöd, elever med förlängd läroplikt och elever i förberedande undervisning.

Liisa Saarniniemi

Servicechef

 

3.3.2021

Lojo stads årskurser 7-9 och eleverna på andra stadiet i distansundervisning 8  – 28.3.2021

Den nationella COVID-19-pandemisituationen har försämrats. Situationen i Lojo har också blivit klart sämre jämfört med förra hösten. Vaccinationstäckningen kommer inte att bromsa sjukdomens spridning i tillräcklig grad utan det kommer att ta flera månader.

I enlighet med riktlinjerna från landets regering och Regionförvaltningsverket i Södra Finland  övergår Lojo stads årskurser 7-9 samt läroanstalterna på andra stadiet till distansundervisning fr.o.m. 8.3.2021 för en period på tre veckor.

De elever som får särskilt stöd fortsätter i närundervisning i sina egna skolor. Stadens gemensamma och fasta smågrupper fortsätter normalt med sin verksamhet (till exempel Anttilas K-klasser och Jalavas klasser, skolornas egna smågrupper). Skolan/läraren kommer separat överens om när-/distans-undervisningsarrangemang med de elever som är i partiell specialundervisning.

I distansundervisning utgår man ifrån att den undervisning som ges är så likartad med närundervisningen som möjligt.  I distansundervisning är målet att följa den dagliga rytmen i närundervisningen med lektioner, pauser och matraster. De tider då man kan hämta matlådor kan ändra tiderna i den normala läsordningen.

Man har via Wilma frågat av skolorna om intresse för matlådor och var de kunde hämtas samt om ett eventuellt behov av utrustning.  Frågeformuläret täcker hela treveckorsperioden.

Elevernas vårdnadshavare kommer att få ytterligare information om frågor som gäller distansundervisningen i ett meddelande som ges ut fredag 5.3.  Skolorna och lärarna ger mer detaljerad information om de skolspecifika riktlinjerna.

Liisa Saarniniemi, servicechef för barn i skolåldern

11.1.2021

Meddelande om anmälan till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Lojo

Nämnden för barn, unga och familjer i Lojo stad  har under hösten sett över hur man anmäler sig till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Det nya sättet gäller elever som inleder förskolan, årskurs 1 eller  årskurs 7 hösten 2021. Eleverna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen placeras i fortsättningen utan på förhand bestämda elevupptagningsgränser. Syftet med förändringen är att skapa enhetliga inlärningsmöjligheter för elever som inleder förskolan och grundskolan i undervisningsgrupper som är så jämstora som möjligt.

Cirka 460 elever ska inleda förskolan, cirka 490 elever ska inleda årskurs 1 och 551 elever ska övergå till årskurs 7 nästa höst.  Anmälan görs  elektroniskt under januari och under den första urvalsrundan fattas beslut för varje elev om elevens primära skola. Under den andra urvalsrundan har vårdnadshavarna möjlighet att ansöka om en sekundär elevplats i någon annan skola än i den skola som eleven i första hand hänvisas till.

Till de barns vårdnadshavare som anmäler sig till förskoleundervisningen  och den grundläggande utbildningen skickas  mer detaljerade anvisningar om hur man anmäler sig i början av januari.

Anmälan till förskoleundervisning läsåret 2021–2022

Anmälan till förskoleundervisningen sker elektroniskt under tiden 11 – 24.1.2021.
Undervisning erbjuds 4 h/dag under tiden 11.8.2021 – 3.6.2022 i daghem och förskolegrupper vid skolorna. Förskoleundervisningen följer skolornas tider för lov.

Anmälan till årskurs 1 i  grundskolan 

Anmälan till skolan lämnas in via Wilma elektroniskt under tiden 11 – 24.1.2021.

Vårdnadshavarna till barn födda år 2014 eller tidigare får anmälningsanvisningar 11.1.2021 i ett Wilma-meddelande. Till vårdnadshavarna till barn i förskoleundervisning som ordnas av någon annan än Lojo stad skickas ett anmälningsbrev vecka 2

Mottagning av en plats i årskurserna 7-9 i grundskolan   

Man tar emot en plats i årskurserna 7-9 för elever som börjar i högstadiet elektroniskt via Wilma under tiden 11 – 24.1.2021.

Vårdnadshavarna till barn födda år 2008 eller tidigare får närmare anmälningsanvisningar 11.1.2021 i ett Wilma-meddelande. Till vårdnadshavarna till barn i andra skolor än i Lojo stads skolor skickas ett anmälningsbrev vecka 2.

Ansökan om skoltransport

Ansökan om skoltransport lämnas in i samband med anmälan på en skoltransportblankett i Wilma. Blanketten finns under punkten ansökningar och beslut. Du får mer information från logistikenheten eller den egna närskolan genom ett Wilma-meddelande.

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1 och årskurs 2 i grundskolan samt för elever i specialundervisning i alla årskurser ordnas områdesspecifikt enligt indelningen i närskolor. Eftermiddagsverksamhet ordnas kl. 12–17 på skoldagar.

Ansökningar till eftermiddagsverksamhet lämnas in via Wilma under ansökningar och beslut. Ansökningstiden börjar: 11.1.2021 och går ut 18.3.2021.

https://www.lohja.fi/sv/smabarnspedagogik-och-undervisning/undervisning-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/att-borja-skolan/anmalan-till-forsta-klass/ 

Lojo stad

Service för barn, unga och familjer

 

Skoleleverna har höstlov i Lojo 12-18.10.2020

Broschyren om höstlovsaktiviteter har publicerats!  Under höstlovsveckan erbjuds barn i skolåldern och unga ett mångsidigt program med utflykter, läger, sporter och kurser. Anmälan till grupper markerade med * som ordnas av Lohjan Liikuntakeskus börjar måndag 28.9.2020 kl. 9.00 på adressen: www.lohjanliikuntakeskus.fi eller per telefon 019 369 1803. Deltagaravgiften betalas i samband med anmälan genom nätbetalning eller vid Tennaris kundtjänst (med undantag för bowling som betalas direkt i bowlinghallen).

Det finns massor med roliga aktiviteter för barn och unga under höstlovet i Lojo, kom med.

Kolla in höstlovsbroschyren (på finska) och anmäl dig! ( Via den här länken   https://www.nuorilohja.fi/wp-content/uploads/2020/09/Syyslomaesite-2020-valmis.pdf  )

https://www.nuorilohja.fi/syys-ja-talvilomaviikkojen-tapahtumat/?fbclid=IwAR1z9jEtdgHnXrLCvoyneGBoXPf6NBtZQblwFnKp3Mxi98jPPWlww0oSq4I
***

Meddelande 8.5. – Skolarbetet fortsätter torsdag 14.5

Eleverna i förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen återvänder till skolorna och närundervisningen fr.o.m. torsdag 14.5.2020. Skolarbetet fortsätter enligt läroplanen. Då övergår man också till att följa den lagstiftning för den grundläggande utbildningen som råder under normala omständigheter. Distansundervisning är inte längre möjlig.

Återgången till skolan för en närundervisningsperiod före sommarlovet är särskilt viktigt när det gäller elevernas välbefinnande, upprätthållande av sociala relationer samt för att kartlägga hur distansstudierna har gått och rama in det stöd som eventuellt uppstått eller ökat Under närundervisningsperioden torde fokus ligga på att kartlägga och i behövlig mån repetera det man lärt sig. Stödundervisning och andra stödformer finns tillgängliga för de elever som behöver dem.

I undervisningsarrangemangen beaktas de anvisningar som getts om återgången till närundervisning och man strävar efter att förhindra risken för smitta så effektivt som möjligt.

 • Under skoldagen undviks nära kontakter och situationer där man är i direkt kontakt med andra.
 • Eleverna ska dagligen få handledning i goda hygienrutiner. Till exempel är det speciellt viktigt att tvätta händerna. Då man instruerar eleverna till goda hygienrutiner ska man ta hänsyn till elevernas ålder.
 • Kontakt mellan elevgrupperna ska undvikas till exempel genom olika arrangemang som berör rasterna, skolmåltiden och då man rör sig mellan olika utrymmen. Man ska undvika att andra än eleverna och skolans personal vistas på skolans område.

Elevens frånvaro

I enlighet med lagen om grundläggande utbildning ska en elev inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning delta i undervisningen om eleven inte av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse (lagen om grundläggande utbildning, 25–26 a §, 35 §).

När det gäller frånvaro följer vi samma anvisningar som i en normal situation.

 • Man ska alltid anhålla om lov för frånvaro eller det ska finnas en grundad anledning för frånvaron.
 • Man anhåller om lov för frånvaro av rektorn (1-3 dagar av den egna läraren).
 • Man får inte komma till skolan om man är sjuk. Vårdnadshavarna ska så fort som möjligt meddela läraren om eleven är frånvarande på grund av sjukdom.
 • Under frånvaron ska eleven ges behövliga hemuppgifter även om distansundervisning inte ges.

Meddelande 30.4.2020

Vid sina förhandlingar den 29 april beslutade regeringen att avveckla begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Från och med den 14 maj återgår man till närundervisning.  Enligt de experter regeringen har anlitat finns det inte längre grunder för att förlänga beredskapslagens tillämpningsförordning som gäller småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. Enligt regeringen har internationella och nationella erfarenheter visat att barn inte har samma roll som vuxna när det gäller att sprida coronavirussmittan. Barn är inte i någon större utsträckning smittkällor. Enligt den nuvarande kunskapen är det vid den tidpunkten tryggt för både elever och personal att återgå till skolorna.

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat anvisningar om arrangemang enligt vilka man kan återvända till småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Det viktigaste är att undvika onödig fysisk kontakt och att ordna undervisningslokalerna så att de är mer rymliga än normalt. Också rasterna och skolmåltiderna ska ordnas tillsammans med den egna klassen eller gruppen. Stora sammankomster, såsom vårfester, ordnas inte. Hygienanvisningarna ska iakttas noggrant. Återgången till närundervisning innebär också att det inte längre är möjligt att ordna distansundervisning.

I fråga om riskgruppers deltagande i närundervisningen görs en bedömning av en läkare. När det gäller anställda görs bedömningen tillsammans med företagshälsovården och arbetsgivaren.

Detaljer och anvisningar för att ordna undervisningen är under arbete och man kommer att informera om dem så snart de blir färdiga.

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-varhaiskasvatuksen-ja-perusopetuksen-rajoitteiden-purkamisesta

 

23.4. Meddelande  Statsrådet ordnar ett informationsmöte för barn om coronaviruset fredagen den 24 april kl. 11. Statsminister Sanna Marin, undervisningsminister Li Andersson och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen berättar om coronavirusläget. Direktsänds Yle TV1, Yle Fem och Yle Arenan. På Yle Fem och Arenan med simultantolkning till svenska. Webbsändning: https://www.youtube.com/watch?v=an_jK9j3XGo&feature=youtu.be

19.3. Meddelande

12.3.

Anvisningar för personalen, eleverna och dagvårdsbarnen i Lojo stads läroanstalter och daghem för att undvika att bli smittad av coronavirussjukdomen COVID-19 

Smittorisken kan undvikas med god handhygien och genom att hosta och nysa på rätt sätt.  Det rekommenderas att man regelbundet går igenom de tidigare hygienanvisningarna med barn och unga.  

Dessutom är det av yttersta vikt att undvika att besöka skola, daghem eller andra allmänna lokaler om har feber eller luftvägssymtom.  

Reserestriktioner

 • Lojo stad förbjuder arbets- och studieresorna till epidemiområdena för COVID-19 för sin personal.  Lojo stad rekommenderar starkt att man också under sin fritid undviker att resa till epidemiområdena. 

 

 • VI rekommenderar också bestämt att man undviker de länder som fått definitionen ”Iaktta särskild försiktighet” av Utrikesministeriet på grund av COVID-19 samt överväger om det är nödvändigt att överlag åka utomlands. 

 

 

 • Läget med COVID-19 har förvärrats i många länder mycket snabbt inom några dagar. För tillfället ska man vara särskilt försiktig när det gäller resor utanför landet, eftersom läget förändras dagligen.

 

 

 

 • Om du har rest i epidemiområdet, var observant på hur du mår i två veckors tid efter att du återvänt hem. När symtom uppstår, kontakta alltid först per telefon din egen hälsostation eller Jourhjälpen, tfn 116 117