Nyheter

11.1.2021

Meddelande om anmälan till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Lojo

Nämnden för barn, unga och familjer i Lojo stad  har under hösten sett över hur man anmäler sig till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Det nya sättet gäller elever som inleder förskolan, årskurs 1 eller  årskurs 7 hösten 2021. Eleverna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen placeras i fortsättningen utan på förhand bestämda elevupptagningsgränser. Syftet med förändringen är att skapa enhetliga inlärningsmöjligheter för elever som inleder förskolan och grundskolan i undervisningsgrupper som är så jämstora som möjligt.

Cirka 460 elever ska inleda förskolan, cirka 490 elever ska inleda årskurs 1 och 551 elever ska övergå till årskurs 7 nästa höst.  Anmälan görs  elektroniskt under januari och under den första urvalsrundan fattas beslut för varje elev om elevens primära skola. Under den andra urvalsrundan har vårdnadshavarna möjlighet att ansöka om en sekundär elevplats i någon annan skola än i den skola som eleven i första hand hänvisas till.

Till de barns vårdnadshavare som anmäler sig till förskoleundervisningen  och den grundläggande utbildningen skickas  mer detaljerade anvisningar om hur man anmäler sig i början av januari.

Anmälan till förskoleundervisning läsåret 2021–2022

Anmälan till förskoleundervisningen sker elektroniskt under tiden 11 – 24.1.2021.
Undervisning erbjuds 4 h/dag under tiden 11.8.2021 – 3.6.2022 i daghem och förskolegrupper vid skolorna. Förskoleundervisningen följer skolornas tider för lov.

Anmälan till årskurs 1 i  grundskolan 

Anmälan till skolan lämnas in via Wilma elektroniskt under tiden 11 – 24.1.2021.

Vårdnadshavarna till barn födda år 2014 eller tidigare får anmälningsanvisningar 11.1.2021 i ett Wilma-meddelande. Till vårdnadshavarna till barn i förskoleundervisning som ordnas av någon annan än Lojo stad skickas ett anmälningsbrev vecka 2

Mottagning av en plats i årskurserna 7-9 i grundskolan   

Man tar emot en plats i årskurserna 7-9 för elever som börjar i högstadiet elektroniskt via Wilma under tiden 11 – 24.1.2021.

Vårdnadshavarna till barn födda år 2008 eller tidigare får närmare anmälningsanvisningar 11.1.2021 i ett Wilma-meddelande. Till vårdnadshavarna till barn i andra skolor än i Lojo stads skolor skickas ett anmälningsbrev vecka 2.

Ansökan om skoltransport

Ansökan om skoltransport lämnas in i samband med anmälan på en skoltransportblankett i Wilma. Blanketten finns under punkten ansökningar och beslut. Du får mer information från logistikenheten eller den egna närskolan genom ett Wilma-meddelande.

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1 och årskurs 2 i grundskolan samt för elever i specialundervisning i alla årskurser ordnas områdesspecifikt enligt indelningen i närskolor. Eftermiddagsverksamhet ordnas kl. 12–17 på skoldagar.

Ansökningar till eftermiddagsverksamhet lämnas in via Wilma under ansökningar och beslut. Ansökningstiden börjar: 11.1.2021 och går ut 18.3.2021.

https://www.lohja.fi/sv/smabarnspedagogik-och-undervisning/undervisning-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/att-borja-skolan/anmalan-till-forsta-klass/ 

Lojo stad

Service för barn, unga och familjer

 

Skoleleverna har höstlov i Lojo 12-18.10.2020

Broschyren om höstlovsaktiviteter har publicerats!  Under höstlovsveckan erbjuds barn i skolåldern och unga ett mångsidigt program med utflykter, läger, sporter och kurser. Anmälan till grupper markerade med * som ordnas av Lohjan Liikuntakeskus börjar måndag 28.9.2020 kl. 9.00 på adressen: www.lohjanliikuntakeskus.fi eller per telefon 019 369 1803. Deltagaravgiften betalas i samband med anmälan genom nätbetalning eller vid Tennaris kundtjänst (med undantag för bowling som betalas direkt i bowlinghallen).

Det finns massor med roliga aktiviteter för barn och unga under höstlovet i Lojo, kom med.

Kolla in höstlovsbroschyren (på finska) och anmäl dig! ( Via den här länken   https://www.nuorilohja.fi/wp-content/uploads/2020/09/Syyslomaesite-2020-valmis.pdf  )

https://www.nuorilohja.fi/syys-ja-talvilomaviikkojen-tapahtumat/?fbclid=IwAR1z9jEtdgHnXrLCvoyneGBoXPf6NBtZQblwFnKp3Mxi98jPPWlww0oSq4I
***

Meddelande 8.5. – Skolarbetet fortsätter torsdag 14.5

Eleverna i förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen återvänder till skolorna och närundervisningen fr.o.m. torsdag 14.5.2020. Skolarbetet fortsätter enligt läroplanen. Då övergår man också till att följa den lagstiftning för den grundläggande utbildningen som råder under normala omständigheter. Distansundervisning är inte längre möjlig.

Återgången till skolan för en närundervisningsperiod före sommarlovet är särskilt viktigt när det gäller elevernas välbefinnande, upprätthållande av sociala relationer samt för att kartlägga hur distansstudierna har gått och rama in det stöd som eventuellt uppstått eller ökat Under närundervisningsperioden torde fokus ligga på att kartlägga och i behövlig mån repetera det man lärt sig. Stödundervisning och andra stödformer finns tillgängliga för de elever som behöver dem.

I undervisningsarrangemangen beaktas de anvisningar som getts om återgången till närundervisning och man strävar efter att förhindra risken för smitta så effektivt som möjligt.

 • Under skoldagen undviks nära kontakter och situationer där man är i direkt kontakt med andra.
 • Eleverna ska dagligen få handledning i goda hygienrutiner. Till exempel är det speciellt viktigt att tvätta händerna. Då man instruerar eleverna till goda hygienrutiner ska man ta hänsyn till elevernas ålder.
 • Kontakt mellan elevgrupperna ska undvikas till exempel genom olika arrangemang som berör rasterna, skolmåltiden och då man rör sig mellan olika utrymmen. Man ska undvika att andra än eleverna och skolans personal vistas på skolans område.

Elevens frånvaro

I enlighet med lagen om grundläggande utbildning ska en elev inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning delta i undervisningen om eleven inte av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse (lagen om grundläggande utbildning, 25–26 a §, 35 §).

När det gäller frånvaro följer vi samma anvisningar som i en normal situation.

 • Man ska alltid anhålla om lov för frånvaro eller det ska finnas en grundad anledning för frånvaron.
 • Man anhåller om lov för frånvaro av rektorn (1-3 dagar av den egna läraren).
 • Man får inte komma till skolan om man är sjuk. Vårdnadshavarna ska så fort som möjligt meddela läraren om eleven är frånvarande på grund av sjukdom.
 • Under frånvaron ska eleven ges behövliga hemuppgifter även om distansundervisning inte ges.

Meddelande 30.4.2020

Vid sina förhandlingar den 29 april beslutade regeringen att avveckla begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Från och med den 14 maj återgår man till närundervisning.  Enligt de experter regeringen har anlitat finns det inte längre grunder för att förlänga beredskapslagens tillämpningsförordning som gäller småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. Enligt regeringen har internationella och nationella erfarenheter visat att barn inte har samma roll som vuxna när det gäller att sprida coronavirussmittan. Barn är inte i någon större utsträckning smittkällor. Enligt den nuvarande kunskapen är det vid den tidpunkten tryggt för både elever och personal att återgå till skolorna.

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat anvisningar om arrangemang enligt vilka man kan återvända till småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Det viktigaste är att undvika onödig fysisk kontakt och att ordna undervisningslokalerna så att de är mer rymliga än normalt. Också rasterna och skolmåltiderna ska ordnas tillsammans med den egna klassen eller gruppen. Stora sammankomster, såsom vårfester, ordnas inte. Hygienanvisningarna ska iakttas noggrant. Återgången till närundervisning innebär också att det inte längre är möjligt att ordna distansundervisning.

I fråga om riskgruppers deltagande i närundervisningen görs en bedömning av en läkare. När det gäller anställda görs bedömningen tillsammans med företagshälsovården och arbetsgivaren.

Detaljer och anvisningar för att ordna undervisningen är under arbete och man kommer att informera om dem så snart de blir färdiga.

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-varhaiskasvatuksen-ja-perusopetuksen-rajoitteiden-purkamisesta

 

23.4. Meddelande  Statsrådet ordnar ett informationsmöte för barn om coronaviruset fredagen den 24 april kl. 11. Statsminister Sanna Marin, undervisningsminister Li Andersson och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen berättar om coronavirusläget. Direktsänds Yle TV1, Yle Fem och Yle Arenan. På Yle Fem och Arenan med simultantolkning till svenska. Webbsändning: https://www.youtube.com/watch?v=an_jK9j3XGo&feature=youtu.be

19.3. Meddelande

12.3.

Anvisningar för personalen, eleverna och dagvårdsbarnen i Lojo stads läroanstalter och daghem för att undvika att bli smittad av coronavirussjukdomen COVID-19 

Smittorisken kan undvikas med god handhygien och genom att hosta och nysa på rätt sätt.  Det rekommenderas att man regelbundet går igenom de tidigare hygienanvisningarna med barn och unga.  

Dessutom är det av yttersta vikt att undvika att besöka skola, daghem eller andra allmänna lokaler om har feber eller luftvägssymtom.  

Reserestriktioner

 • Lojo stad förbjuder arbets- och studieresorna till epidemiområdena för COVID-19 för sin personal.  Lojo stad rekommenderar starkt att man också under sin fritid undviker att resa till epidemiområdena. 

 

 • VI rekommenderar också bestämt att man undviker de länder som fått definitionen ”Iaktta särskild försiktighet” av Utrikesministeriet på grund av COVID-19 samt överväger om det är nödvändigt att överlag åka utomlands. 

 

 

 • Läget med COVID-19 har förvärrats i många länder mycket snabbt inom några dagar. För tillfället ska man vara särskilt försiktig när det gäller resor utanför landet, eftersom läget förändras dagligen.

 

 

 

 • Om du har rest i epidemiområdet, var observant på hur du mår i två veckors tid efter att du återvänt hem. När symtom uppstår, kontakta alltid först per telefon din egen hälsostation eller Jourhjälpen, tfn 116 117