Lojo stad utvecklar sin verksamhet utifrån kommuninvånarnas önskemål

Lojo stad har arrangerat byakvällarna Hyvinvointia yhdessä (”Välbefinnande tillsammans”) runt i randområdena i Lojo under läsåret 2023–2024. Målet med byakvällarna har varit att stärka kommuninvånarnas delaktighet och jämlikhet såväl i vardagen som i beslutsfattandet.

Hösten 2023 arrangerades byakvällar i Ikkala, Nummenkylä och Karstu. Under kvällarna lyfte kommuninvånarna fram många olika slags önskemål om bland annat skolbespisning, barns motions- och hobbymöjligheter samt trafikförbindelser och informationsgivning. 

Skolverksamhet

Önskemålet om att skolmaten ska förbättras har tagits i beaktande. Enligt en enkät om kundtillfredsställelse som gjordes i februari har det gjorts ändringar i det kommande läsårets menyer och i önskematdagarnas alternativ.

Lojo stads skolbespisning har förbundit sig till att minska på matsvinn. Hösten 2024 inleds på två skolor ett experiment där matsvinn som lämpar sig för att serveras är tillgängligt som mellanmål för de som deltar i hobbygrupper. Utifrån experimentet vidgas serveringen av matsvinn till att omfatta alla skolor i Lojo på de veckodagar då det ordnas hobbyer enligt Lojomodellen.

Oron över mobbning dök upp på byakvällarna. Man efterlyste ingripandet i mobbning på skolan Pusulan koulu. På skolan har man under läsåret 2023–2024 arbetat med ingripandet i mobbning, och ärendet har behandlats med eleverna, lärarna och vårdnadshavarna.

Trafikförbindelser

Lojos trafikförbindelser förbättras från och med 3.6 då kollektivtrafiktjänsterna förnyas. Om den nya modellen börjar fungera smidigt, är det möjligt att lägga till turer senare. I planeringen under hösten fästs uppmärksamhet vid skolresornas säkerhet och jämlikt ordnande av resorna.

Uppdaterad information och påverkan

Lojo stad strävar alltid efter aktuell kommunikation. Staden meddelar även områdeskommittéerna och biblioteken om de viktigaste ämnena. Områdeskommittéerna och biblioteken kan lokalt förmedla information till exempel med hjälp av anslagstavlor. Feedback kan lämnas på stadens webbplats och på de officiella kanalerna i Facebook och Instagram i sociala medier.

Upphandling av ett digitalt verktyg är dessutom i utredning. Verktyget skulle möjliggöra ett ännu mer interaktivt sätt att föra diskussion med kommuninvånarna och dra nytta av invånarnas lokalkännedom till stöd för informationsgivningen. 

Hobbymöjligheter

I Ikkala har en byaförening kommit i besittning av en gammal liten skola bredvid den nuvarande skolan. Motsvarande arrangemang kan vid behov genomföras också i andra byar. Ikkalabarn kan bli kvar på skolan Pusulan koulu för att delta i avgiftsfria hobbyer enligt Lojomodellen. Under läsåret 2024–2025 arrangeras vid behov en skolskjuts för barn efter att de deltagit i en hobby. Målet är att arrangera skjutsar på fem skolor.

På grund av arrangemangen för skjutsar har inledandet av hobbygrupperna enligt Lojomodellen skjuts upp till mitten av september. Målet är inte endast att arrangera skjutsar efter hobbyverksamheten, utan också att samla hobbyerna för en eller två dagar och att anpassa avslutningstiden för hobbyerna till de allmänna bussturerna.

Även personlig rådgivning är tillgänglig (på finska). Läs mer om mångsidiga hobbymöjligheter i sektionen motion och fritid på Lojo stads webbplats (på finska).

Idén med hobbyverksamhet enligt Lojomodellen har varit att samla ihop hobbyhandledarna och eleverna där de befinner sig. Detta innebär att verksamheten sker på skolorna i samband med skoldagen och på så sätt inte för långt borta för de som bor till exempel i byn bredvid. Hösten 2024 har Lojo stad i avsikt att ändra stadens principer för skolskjutsar så att alla skoltransportelever skulle ha möjlighet till transport efter en hobbyverksamhet enligt Lojomodellen. Ändringen skulle träda i kraft under läsåret 2025–2026. Ordnandet av transporten efter hobbyverksamheten har en stor inverkan på deltagandeprocenten på de skolor som har rikligt med transportelever.

Evenemanget Liikkuvampi päivä (”Motionsrikare dag”) har hållits i årskurserna 7–9 på alla skolor i Lojo. Fem olika idrottsföreningar har varit med i arrangemangen som gjorts med hjälp av projektet Skolan i rörelse. På evenemanget har ungdomarna fått pröva på olika idrottsgrenar.

På byakvällarna lyftes upp föreningarnas betydelse i ordnandet av hobbyer. Föreningarna önskade en möjlighet att avgiftsfritt eller till ett förmånligt pris använda stadens lokaler. Organisationernas lokallösningar är för tillfället i beredning.

Lojo stad tackar alla som hittills har deltagit i byakvällarna för viktiga möten och diskussioner!

Relaterade nyheter:

Share This