Avlägsnandet av riskträd längs banavsnittet mellan Hyvinge och Karis framskrider till Lojoområdet

Avlägsnandet av riskträd mellan Hyvinge och Karis, vilket ingår i Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar, inleddes hösten 2023. Arbetet har framskridit till Lojo, där träd avlägsnas från och med början av juni. I arbetsområdet görs undersökningar av ornitologer, det vill säga fågelforskare, för att undvika att träd fälls under fåglarnas häckningstid.

Arbetet med att avlägsna riskträd mellan Hyvinge och Karis i närheten av järnvägen framskrider i början av juni till Lojo. Under arbetet avlägsnas höga träd och buskar längs järnvägen, vilket förebygger att träd faller över järnvägen. Avlägsnandet av riskträd sker på järnvägens skyddsområde, med vilket avses det område som sträcker sig 30 meter från mitten av det yttersta spåret på bägge sidor om banan.

Arbetet med att avlägsna riskträd, och särskilt oron över trädfällning under fåglarnas häckningstid och spåren efter arbetet, har väckt diskussion i närheten av arbetsområdet. Verksamhetssätten i anslutning till trädfällningen har nu förtydligats.

”I början av juni har i arbetet tagits med en ornitolog, det vill säga en fågelspecialist, som undersöker de områden där träd ska avlägsnas innan träden fälls. På så sätt förebyggs att riskträd fälls mitt under fåglarnas häckningstid. Om det förekommer häckning kan riskträden avlägsnas utanför häckningstiderna”, berättar projektchef Harri Sakki vid Trafikledsverket.

Innan träden avlägsnas har man också gjort nödvändiga naturutredningar i området. I arbetsområdet har man bland annat kartlagt förekomsten av flygekorrar, så att eventuella flygekorrars livsmiljöer och trädfällningarnas inverkan på dem kan beaktas.

När avlägsnandet av riskträd fortfarande pågår kan områden som ännu inte städats synas i terrängen. Områdena kommer att städas och virkeshögarna avlägsnas från terrängen innan arbetet avslutas.

Avlägsnandet av träd förebygger att träd faller över järnvägen

Avlägsnandet av riskträd är en nödvändig säkerhetsåtgärd med tanke på järnvägssäkerheten. Genom att avlägsna träden förbereder man sig på stormar och förebygger att träd faller över järnvägen. I samband med avlägsnandet av träd måste man ge akt också på de träd som skulle växa till riskträd inom den närmaste framtiden. Trädfällning kan inte utföras årligen, så i samband med arbetet är man tvungen att med framförhållning fälla också mindre träd.

”Att träd faller över banan kan orsaka betydande olägenheter för järnvägstrafiken och därför måste träd avlägsnas också från privata markägares skogsområden. Vi har kontaktat de markägare som berörs av avlägsnandet av träd”, berättar Sakki.

Mer information:

I första hand tilläggsuppgifter om avlägsnande av riskträd

Kaj Grönqvist, markanvändningsdisponent, områdesdisponering för Södra Finlands banområden, tfn 040573 5226, fornamn.efternamn@rrm.fi

Ytterligare information om projektets framskridande:

Harri Sakki, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3211, fornamn.efternamn@vayla.fi

Relaterade nyheter:

Share This