Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 17.1.2022

Sedan början av januari har redan 1267 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet coronafall har ökat snabbt de senaste veckorna och dagarna. Cirka 30 % av proverna som tagits har varit positiva. Coronasmittade finns i alla åldersgrupper.

Coronavaccinationerna framskrider i god takt. Av dem över 12 år har 89,5 % fått det första vaccinet, 87 % det andra vaccinet och 45 % det tredje vaccinet. Även vaccinationerna för 5–11-åringar pågår.

Förändringar i karantänpraxis – isoleringperioden förkortades till fem dagar

Isolering

 • När du blir sjuk, stanna hemma och bjud inga gäster in. Gå inte till offentliga platser eller någonstans där du kommer i kontakt med människor. Du får bara umgås med personer i samma hushåll
 • Be en annan person som inte har insjuknat att sköta uppköpen i butiken eller på apoteket. Du kan också beställa en matleverans från många butiker eller restauranger hem via nätet eller per telefon

Hur länge ska man stanna hemma?

 • Stanna hemma tills det har gått minst 5 dygn sedan dina symtom började. Efter det kan du återgå till normal vardag om eventuell feber är borta och de andra symtomen avtar betydligt.

Var kan jag få ett intyg för min arbetsgivare/FPA?

 • På basis av ett positivt snabbtestsvar kan du få ett sjukintyg. Kontakta vid behov din egen hälsostation.
 • På basis av ett positivt PCR-resultat får du ett intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom utan separat kontakt utifrån de uppgifter du har angett i Coronaguiden. Intyget sänds per post med några veckors fördröjning. Isoleringstiden är fem dagar från början av symtomen. Om du har tydliga symtom på den femte sjukdagen, kontakta Lojo stads smittskyddsteam 24/7 Kontakt (klinik.fi).
  • Om du fortfarande har symtom tio dagar efter att symtomen började och behöver ett sjukintyg, kontakta din egen företagshälsovård eller din egen hälsostation.

Smittspårning

 • Du ska själv meddela om en eventuell exponering för dem du har varit i kontakt med 48 timmar innan dina symtom började tills du blir isolerad.
 • Stadens smittspårning utreder endast smittkedjor med hög risk på hälso- och sjukvårdsvårdenheter, vårdinrättningar samt boendeenheter för riskgrupper. Det är inte möjligt att ge individuell rådgivning för dem som varit närkontakt med smittade eller sätta dem i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Anvisning för dig som blivit utsatt för coronaviruset

 • När du har blivit informerad om en eventuell exponering för coronaviruset, var uppmärksam på ditt tillstånd i fem dygn från den senaste exponeringssituationen.
  • Om du får symtom som passar för corona och uppfyller de andra testkriterierna, boka tid för ett coronatest. Om kriterierna inte uppfylls, gör ett hemtest.
  • Om möjligt arbeta på distans eller stanna i frivillig karantän och undvik kontakter.
  • Använd munskydd om du behöver uträtta ärenden utanför hemmet eller du går till arbetet eller till skolan.
  • Om du inte har symtom kan du gå till skolan eller daghemmet. Vid exponeringar inom familjen är det bra om möjligt att stanna i frivillig karantän i fem dagar.
  • Exponerade personer inom familjen som arbetar i högriskyrken (t.ex. äldreomsorg) ska kontrollera de anvisningar som gäller arbetet hos sin arbetsgivare.

Om du får symtom som passar för corona och uppfyller de andra testkriterierna, boka tid för ett coronatest www. https://koronabotti.hus.fi/

Läs mer: Misstänker du coronavirussmitta

På grund av coronavirus kontakt till hälso- och sjukvården vid sjukdom med svåra symtom eller förhöjd risk för blodpropp

I regel kan symtomen på coronavirus följas upp och lindras med de medel man har hemma. På länken nedan finns THL:s anvisningar för vården hemma för den som insjuknat i corona.

THL -Vårdanvisningar för den som insjuknat i corona

Sjukdomen har svåra symtom om du inte klarar dig med hjälp av hemvårdsanvisningarna och dina symtom är svåra (t.ex. svår andnöd, nedsatt medvetandetillstånd) eller du får symtom på blodpropp såsom smärta i de nedre eller övre extremiteterna eller bröstsmärta eller andnöd, kraftig och tilltagande huvudvärk, ensidiga symtom eller kraftig buksmärta

Ta kontakt

 • I nödsituationer 112
 • Under tjänstetid> den egna hälsostationen, återuppringningstjänst> välj brådskande
 • Utanför tjänstetid 116117

Din risk för blodpropp på grund av coronavirussjukdom kan vara förhöjd. Till coronavirusinfektion hänför sig en ökad risk för blodpropp. Å andra sidan kan en ökad risk för blodpropp bidra till utvecklingen av en svår sjukdom.

Vid lindriga infektioner (temperatur mindre än 37,5, ingen andnöd eller hosta, inget behov av mer än 3 dagars sängläge) behöver du inte läkemedel som hämmar blodets koagulering även om du har riskfaktorer.

Om din sjukdom är svårare och riskfaktorerna nedan är uppfyllda, kan du behöva läkemedel som hämmar blodets koagulering. Bedöm uppfyllandet av riskfaktorer: Hemvårdsanvisningar för corona.

Kontakta i så fall genast på vardagar, tfn 019 3692319 och välj ”brådskande”. Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Undvik onödiga tester

Vi strävar efter att undvika onödiga tester så att begränsad testkapacitet kan riktas mot riskgrupper och social- och hälsovårdspersonalen för att trygga tjänsterna. Personer som inte har symtom testas endast på smittskyddsläkarens förordnande.

Vi önskar att arbetsgivare är flexibla när det gäller egenrapporterad sjukfrånvaro för anställda och deras barn.

Man kan boka tid för ett test om kriterierna nedan är uppfyllda  på adressen www.koronabotti.hus.fi.

Mer information om testkriterierna finns på: Misstänker du coronavirussmitta

Kom ihåg att använda munskydd

I och med att coronaviruset sprids bland befolkningen i allt större utsträckning än tidigare är det viktigt att öka användningen av munskydd.

THL rekommenderar att man använder munskydd inomhus på alla offentliga platser samt i kollektivtrafiken i hela landet. Rekommendationen gäller för såväl vaccinerade som ovaccinerade.

Läs mer https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/rekommendation-for-medborgare-om-att-anvanda-ansiktsmasker

Begränsningar som gäller offentliga tillställningar och användningen av lokaler fortsätter

Sammankomstbegränsningen som utfärdats av Regionförvaltningsverket i Södra Finland fortsätter till 31.1.2022. Enligt beslutet är alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus förbjudna. Antalet personer i sammankomster utomhus har inte begränsats, men i utrymmena måste deltagarnas hälsosäkerhet ändå även i fortsättningen iakttas enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet att stänga vissa utrymmen för idrotts-, rekreations- och fritidsaktiviteter fortsätter till och med 24.1.2022. Utrymmena som måste stänga kan emellertid användas för hobbyverksamhet för barn och unga som är födda år 2003 eller senare. Åldersgränsen har höjts så att alla som ifjol har fyllt 18 år kan delta i verksamheten i utrymmen som enligt det nya beslutet annars ska hållas stängda. I verksamheten måste även deltagarnas hälsosäkerhet beaktas.

Utrymmena kan även användas för lagstadgade tjänster, exempelvis medicinsk rehabilitering, skolornas gymnastikundervisning och för att ordna coronavaccinering. Även förhandsröstning i välfärdsområdesvalet är tillåtet i utrymmen som i övrigt måste hållas stängda. Stängningsbeslutet gäller inte heller professionell idrott eller verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.

Beslutet om användningen av olika utrymmen för kunder, deltagare och allmänhet på ett hälsosäkert sätt är i kraft till och med 31.1.2022. Aktörerna som ansvarar för användningen av utrymmena är skyldiga att med sådana åtgärder som de själva väljer förebygga smittrisken till följd av närkontakter. Aktörerna kan exempelvis begränsa antalet kunder, se till att kunderna anländer i omgångar eller placera kundplatserna glest. Aktören som ansvarar för utrymmet ska även anteckna åtgärderna i en plan som hålls framme så att kunderna kan se den.

Mer information finns på regionförvaltningsverkets webbplats under Vanliga frågor. https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset#item-DpAo81qF9aPZ-73731384)

Läs mer om Lojo stads rekommendationer: Rekommendationer och restriktioner i Lojo

Relaterade nyheter:

Share This