Tömningsavgifterna för sorterat avfall sänks

I östra och i västra Nyland tas igen ett steg mot de av EU fastställda återvinningsmålen, när de nya avfallstömningstaxorna, som Nylands avfallsnämnd godkände i går, träder i kraft den 1.3.2022.

Kundavgifterna för tömning av bioavfall och nyttoavfall, det vill säga för plast- och glasförpackningar samt för kartong och för metall, sänks på bred front på hela Rosk’n Rolls verksamhetsområde. Samtidigt förenhetligas avgifterna så att kommunvisa variationer försvinner.

I östra och i västra Nyland tas igen ett steg mot de av EU fastställda återvinningsmålen, när de nya avfallstömningstaxorna, som Nylands avfallsnämnd godkände i går, träder i kraft den 1.3.2022.
Enligt avfallsdirektivet som gäller EU-länderna ska 55 procent av det kommunala avfallet återvinnas år 2025, 60 procent år 2030 och 65 procent år 2035. År 2019 var återvinningsgraden på kommunalt avfall i Finland cirka 43 procent.

Sortering uppmuntras med styrd prissättning

Tömningsavgifterna för bioavfall samt för plast- och glasförpackningar, för kartong och för metall sänks i de västnyländska kommunerna på Rosk’n Rolls område, till och med upp till 14 procent beroende på det insamlade avfallsslaget och kärltypen. Avgifterna för att tömma avfallskärlen sänks för att sorteringen ska upplevas som än mer lockande även ur kostnadssynpunkt.

Av bioavfallet som Rosk’n Roll samlar in utvinns bland annat biogas, av plasten returplast, av glasförpackningarna material till nya glasförpackningar, av kartongen till exempel papphylsor och av metallen råvara till metallindustrin.

Kunderna får i god tid besked om förändringar som berör dem

Prisförändringarna träder i kraft i början av mars 2022, och de kunder som berörs av förändringarna informeras även direkt. För husbolagens del går den exakta informationen om prisförändringarna till disponenterna. Kundavgifterna för tömningen av blandavfallskärl hålls på samma nivå som tidigare i västra Nyland, och tömningsavgifterna för flerfackskärlen förändras inte heller.

Exakt information om prisförändringarna i de västnyländska kommunerna på Rosk’n Rolls verksamhetsområde finns i bilagan.

Källa: Rosk’n Roll Oy Ab

Relaterade nyheter:

Share This