”Här äro marker härligare” – Nylands kulturmiljöer

”Här äro marker härligare” – Nylands kulturmiljöer

Utredningen om kulturmiljöer i Nyland gjordes som en del av utarbetandet av etapplandskapsplan 2 för Nyland. Syftet med utredningen är att identifiera värdefulla kulturmiljöer av intresse på landskapsnivå och regional nivå. Med kulturmiljöer avses den byggda kulturmiljön och landskapsområden samt fornlämningar, landskapssevärdheter och vårdbiotoper. Resultaten av utredningen har samordnats med den övriga markanvändningen och förts in på plankartan för etapplandskapsplan 4 för Nyland. Uppgifterna i utredningen har utnyttjats som utgångsmaterial för planhelheten Nyland. Enligt denna utredning är ungefär trehundra objekt i denna grupp värdefulla kulturmiljöer av intresse på landskapsnivå och regional nivå, om man ser till de regionala
särdragen och andra kriterier.

Läs mer om Lojos värdefulla kulturmiljöer, sidor 69 – 74:
https://uudenmaanliitto.fi/wp-content/uploads/2022/05/Missa-maat-on-mainiommat.pdf

Publikation: ”Missä maat on mainiommat” – Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 2022
Författare: Nylands förbund


bild: Tuula Palaste, ”Här äro marker härligare” – Nylands kulturmiljöer , 2022

Relaterade nyheter:

Share This