Bli av med oinbjudna gäster – Staden och invånarna tillsammans mot skadliga invasiva främmande arter

Man ska bli av med vresros som växer som prydnadsväxt även på gårdar till många husbolag före 1.6.2022, då den inte längre får odlas. Bekämpningsåtgärderna ska därför vidtas senast i sommar.

Det är ingen dags att bekämpa invasiva främmande arter

Har du fått en oinbjuden gäst i din trädgård, med andra ord en skadlig invasiv främmande art? Nu är det dags att vidta bekämpningsåtgärder! Vår och försommar är den bästa tiden för att bekämpa invasiva främmande arter när arterna inte har kunnat öka sig.

Till stöd för bekämpningen av invasiva främmande arter har alla medborgare tillgång till ett omfattande informationspaket om identifiering och bekämpning av invasiva främmande arter. I den nationella portalen för invasiva främmande arter finns artspecifika identifierings- och bekämpningsanvisningar samt mycket annan information om invasiva främmande arter. Observationer av invasiva främmande arter rapporteras också till tjänsten. Tjänsten finns på www.vieraslajit.fi

I bekämpningen av invasiva främmande arter är det viktigt att komma ihåg följande tre saker som kan kontrolleras för varje art på portalen för invasiva främmande arter:

1. Identifiera den art som ska bekämpas på ett tillförlitligt sätt.
2. Använd en bekämpningsmetod som är lämplig för arten.
3. Förstör avfall med invasiva främmande arter på rätt sätt.

Bekämpa invasiva främmande arter i talkoanda – vresros ska utrotas före 1.6.2022!
Bekämpningen av invasiva främmande arter är en del av det arbete miljöskyddet och parkväsendet i Lojo gör och även i år bekämpar vi bland annat jätteloka och vresros. Den insats aktiva invånare och invånar-, by- och lokalföreningar sätter in i bekämpningen av skadliga invasiva främmande arter är också värdefull, och Lojo stads miljöskydd uppmuntrar alla att delta i bekämpningsarbetet och ta hand om sin närmiljö i talkoanda. Var uppmärksam på t.ex. vresros som växer som prydnadsväxt i din närmiljö, jättebalsamin som växer till täta bestånd eller den spanska skogssnigeln som gör skada i trädgårdar.

Man ska bli av med vresros som växer som prydnadsväxt även på gårdar till många husbolag före 1.6.2022, då den inte längre får odlas. Bekämpningsåtgärderna ska därför vidtas senast i sommar. Vresros bekämpas vanligtvis genom att svälta ut den, dvs. man skär av de nya gröna skotten under växtsäsongen. Detta upprepas tills jordstocken dör och inga nya blad bildas längre – metoden är tidskrävande men fungerande. Ett annat sätt att utrota speciellt större bestånd är att gräva upp den kapade busken med rötterna ur marken, men det kan kräva till och med mekanisk hjälp. Det nerklippta beståndet kan också svältas ut genom att täcka den med en presenning.

Bekämpningen av jättebalsamin passar utmärkt för talkoarbete som stöder områdets gemenskapsanda och staden uppmuntrar att man deltar i bekämpningen även på marker som staden äger. Miljöskyddet i Lojo stad öppnar en webbplats för invasiva främmande invasiva främmande arter i juni med kartbilder från olika delar i Lojo där det finns bestånd av stora jättelokar som är lämpliga för frivilliga att rensa bort. Bestånden markeras också i terrängen med skylten och anvisningar ”Rensa bort jättebalsamin!”

Den spanska skogssnigeln ska också bekämpas tillsammans. En insats från en enskild trädgårdsentusiast kanske inte räcker till, eftersom arten ökar i snabb takt och sprider sig snabbt från en gård till en annan. Till exempel inledde byaföreningen i Routio, Routio-seura, år 2020 en aktiv kamp mot den spanska skogssnigeln med hjälp av hela bygemenskapen. I sommarens talko lärde man sig mycket om bekämpningen av arten och med hjälp av den insamlade kunskapen fortsätter verksamheten år 2021 med hjälp av NTM-centralens finansiering gällande invasiva främmande arter i samarbete med staden och vägverket. Målet är att utrota arten i Routio. Sniglarna bekämpas genom att samla upp individer när de påträffas, varefter de förstörs med blandavfall, även om man måste se till att sniglarna avlivas korrekt och smärtfritt, till exempel genom kokning. Även andra än de som bor i Routio kan delta i talkot, mer information på föreningens webbplats www.routioseura.fi.

Bekämpningen av invasiva främmande arter kräver alltid tillstånd från markägaren. På marker som ägs av staden kan alla stadsbor utan att begära ett separat tillstånd rensa bort jättebalsamin för hand och bekämpa utan kemiska bekämpningsmedel t.ex. jätteloka, jätteslide eller den spanska skogssnigeln förutsatt att man tar reda på vem som äger marken. De marker staden äger kan kontrolleras på Lojos kartservice eller genom att vända sig till parkväsendet.

Förstör avfall med invasiva främmande arter på rätt sätt
Tumregeln för förstörande av avfall med invasiva främmande arter är att säkerställa att frön från invasiva främmande arter, såsom snigelägg, inte sprids efter bekämpningsåtgärderna. Avfall med invasiva främmande arter ska därför behandlas främst på den fastighet där det uppstår eller det ska lämnas till en avfallsstation. Deponera inte trädgårdsavfall eller avfall med invasiva främmande arter i naturen. Från högar med trädgårdsavfall sprider sig främmande trädgårdsväxter och skadliga invasiva främmande arter ut i naturen, varför det är strängt förbjudet att deponera trädgårdsavfall på stadens mark.

I portalen för invasiva främmande arter finns bra instruktioner för hemträdgårdsmästare och talkoarbetare hur invasiva främmande arter ska utrotas. Till exempel kan jättebalsamin efter rensningen lämnas för kompostering på bekämpningsplatsen, men man ska först förhindra spridningen av arten genom att krossa jordstockarna och plocka bort blommorna. Jättebalsaminerna i frösättningsstadiet bör samlas till exempel i avfallspåsar och lämnas till blandavfall.

I Lojo kan avfall med skadliga invasiva främmande arter lämnas till Rosk’n Rolls avfallsstationer i Munka och Pusula. Avfall med invasiva främmande arter tas emot i förslutna avfallspåsar till brännbart blandavfall. Små laster, t.ex. laster som lämnas med personbil, tas emot avgiftsfritt. Förutom skadliga invasiva främmande växtarter tar avfallsstationerna emot till exempel avfall med spanska skogssniglar. Mer om Rosk’n Rolls anvisning.

Mer information
Den nationella portalen för invasiva arter; kanal för rapportering av observationer av skadliga invasiva främmande arter i Finland, anvisningar för identifiering och bekämpning, information om lagstiftning: www.vieraslajit.fi
• På stadens webbplats för invasiva främmande arter finns t.ex. mer detaljerade anvisningar för att identifiera och bekämpa jätteloka och jättebalsamin www.lohja.fi »Bostäder och miljö» Miljö och natur »Naturen i Lojo» Invasiva främmande arter
• Stadens kartservice https://karttapalvelu.lohja.fi/


Kontaktuppgifter, mer information och rådgivning:

Miljöskyddet i Lojo

Laura Ahopelto
miljöplanerare t.o.m. 16.7.2021)
telefon: 044 374 4467
e-post: laura.ahopelto(at)lohja.fi

Oona Hillgén
sommararbetare (31.5-31.8.2021)
telefon: 044 369 4476
e-post: oona.hillgen(at)lohja.fi

Jarkko Koskela
miljöchef
telefon: 044 369 4416
e-post: jarkko.koskela(at)lohja.fi

Mark som staden äger och bekämpning av invasiva främmande arter på stadens fastigheter:

Kirsti Puustinen
ledande stadsträdgårdsmästaren
tfn 050 047 2630
e-post kirsti.puustinen@lohja.fi

Relaterade nyheter:

Share This