Begräsningarna för sammankomster och användning av lokaler skärps i Nyland

Begränsningarna är i kraft 4-31.12.2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 deltagare som ordnas i inomhuslokaler i Nyland under tiden 4.12 – 31.12.2021. Dessutom ska de aktörer som ansvarar för kund- och offentliga lokaler ordna användningen av lokalerna så att man kan förebygga risk för smitta till följd av närkontakt mellan kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap. Arrangören av en offentlig tillställning kan ta i bruk covidintyg, varvid gränsen på antalet personer inte behöver följas.

Offentliga tillställningar

Begränsningarna är i kraft 4-31.12.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 deltagare som ordnas i inomhuslokaler i Lojo. Arrangören av en offentlig tillställning kan ta i bruk covidintyg, varvid gränsen på antalet personer inte behöver följas.

Om covidintyg tas i bruk som ett alternativ för sammankomstbegränsningarna, ska det förutsättas för hela tillställningen. Detta avser både öppettiderna för hela tillställningen och hela området. Covidintyget ska kontrolleras av personer över 16 år i samband med ankomst till tillställningen. Samtidigt kontrolleras också identitetsbeviset. Covidintyg kontrolleras inte av personalen, personer som uppträder eller idrottare som spelar i en match eller av funktionärer.

Vid allmänna sammankomster kan man inte förutsätta covidintyg utan i dem ska man följa begränsningarna. Med allmänna sammankomster avses demonstrationer eller andra tillställningar som ordnas i syfte att utöva mötesfriheten och i vilka även andra än de som uttryckligen inbjudits kan delta eller följa.

De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar, som används för att förbättra hälsosäkerheten i kund- och offentliga utrymmen, gäller fortfarande. I paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar definieras de allmänna hygienkraven och de gäller utan separata myndighetsbeslut i hela Finland i olika slags kund- och offentliga utrymmen, såsom butiker, köpcentrum, motionslokaler, museer, teatrar och bibliotek. För närvarande gäller kraven till utgången av år 2021.

Mer information om covidintyget och dess användning finns på: Intyg över coronavaccination: Elektroniskt vaccinationsintyg – THL

Offentliga lokaler

Begränsningen är i kraft 4.-31.12.2021.

Enligt regionförvaltningsverkets beslut ska de aktörer som ansvarar för kund- och offentliga lokaler ordna verksamheten så att man kan förebygga risk för smitta till följd av närkontakt mellan kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap. Till exempel kan aktören begränsa antalet kunder, dela upp besökarnas deltagande och/eller göra arrangemang när det gäller lokaler och placeringen av kundplatserna.

Oavsett antal kunder gäller beslutet för lokaler som används för sport-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet, t.ex. gym, lokaler för inomhusmotion, allmänna bastur, inomhuslekplatser och allmänna utrymmen i köpcentrum. För övriga lokaler ska beslutet följas om det är fråga om ett inomhusutrymme för fler än 10 personer eller ett utrymme utomhus för mer än 50 personer.

Som ett alternativ till begränsningar som gäller antalet deltagare och arrangemang för placeringen av deltagare kan den aktör som ansvarar för lokalerna förutsätta covidintyg av kunderna och deltagarna. En aktör kan ta i bruk covidintyg i följande lokaler:
• inomhus- och utomhusutrymmen som används för offentliga tillställningar
• gym och andra inomhuslokaler som används för sport eller motion
• allmänna bastur samt simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning eller i närheten till dem
• dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
• nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
• inomhuslekparker och inomhuslekplatser
• museer, utställningslokaler och andra liknande kulturlokaler.

Covidintyg får inte tas i bruk i lokaler som är väsentliga för ett normalt liv eller med tanke på lagstadgade rättigheter. Covidintyg får inte förutsättas till exempel på apotek, i butiker, postkontor, bensinstationer eller bibliotek. I dessa lokaler ska verksamheten ordnas på ett sådant sätt att smittorisk vid närkontakt kan förebyggas.

Aktören ska göra upp en skriftlig plan för med vilka åtgärder man förebygger smittrisken vid nära kontakt mellan kunder eller deltagare. Om aktören förutsätter covidintyg av kunder och deltagare i verksamheten som ett alternativ till de begränsningar som nämns i lagen ska även detta antecknas i planen. Planen ska hållas tillgänglig i lokalerna för kunder och deltagare.

Besluten gäller inte läroanstalternas verksamhet eller verksamheten inom småbarnspedagogik, professionell idrott, privat- eller familjelivet.

I Lojo stads alla kundservicelokaler säkerställs med lokalspecifika arrangemang hälsosäkerheten enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Relaterade nyheter:

Share This