Bedömning av Lojo stads stadsstrategi

Ge dina synpunkter på arbetet att ta fram Lojos stadsstrategi - besvara enkäten!

Stadens strategi är en av de viktigaste planerna för staden. I den beslutar stadsfullmäktige om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Dessa mål bör styra all planering och genomförande av verksamheten och ekonomin.

I Lojo utarbetas strategin för varje fullmäktigeperiod. Våra beslutsfattare som valdes i kommunalvalet sommaren 2021 kommer att börja bereda en ny strategi med början i sina första fullmäktigeseminarier. Det är viktigt att utvärdera utfallet av den tidigare strategin som underlag för det nya strategiarbetet.

Enkätsvaren ger bakgrundsinformation som kommer att användas för att göra nästa strategi ännu bättre. Ju bättre vi lyckas i strategiarbetet, desto bättre är våra chanser att lyckas i framtiden. Det är därför ditt svar är viktigt. Enkäten är öppen fram till 27.9.2021 kl. 16.15.

Tack för din tid!

Mika Sivula
Lojo stadsdirektrör

enkät på svenska: https://link.webropolsurveys.com/S/B22B68D6C0EEADA5

Share This