Arska-tjänsten inom arkiveringen

Från byggnadstillsynens arkiv kan man mot avgift få gamla bygglovshandlingar genom att ladda ner dem elektroniskt via Arska-tjänsten. Det gamla materialet digitaliseras och läggs till i tjänsten kontinuerligt. Om du inte hittar det material du söker i elektronisk form kan du lämna in en begäran om materialet i tjänsten enligt anvisningarna.  Ritningar finns tillgängliga från och med slutet av 1930-talet, men säkrast från och med 1950-talet. Överföringen av materialet till tjänsten tar beroende på situationen 7-14 dygn. När materialet är klart för köp får du ett meddelande i din e-post.

Från tjänsten kan i regel fås byggnadsritningar för objekt.  Dessa omfattar huvudritningar, dvs.  arkitektritningar och specialritningar, alltså konstruktions-, ventilations-, samt vatten- och avloppsritningar.

Via tjänsten kan man inte få tillgång till tillståndsritningar som enligt offentlighetslagen är sekretessbelagda, tillståndsritningar över byggnader som rivits eller ritningar för tillstånd som förfallit. Tjänsten innehåller inte heller ritningar över byggnader som används för räddnings-, social- och hälsovårds- samt bildningsverksamhet.

När det gäller de äldsta ritningarna kan man se att pappret har ändrat färg, till exempel blivit gulare. Detta syns som extra pixlar i bildfilerna. Också spår av hur pappret varit vikt kan synas som extra streck på ritningarna. Den dåliga kvaliteten på ritningarna beror på att originalmaterialet har varit av dålig kvalitet. Med ett för ändamålet lämpligt bildbehandlingsprogram kan ritningarna putsas och göras bättre.

Skalorna för de ritningar som finns tillgängliga via tjänsten har inte ändrats. De mått som anges på ritningarna ska alltid kontrolleras om de ska användas som underlag för nya planer.

Upphovsrätten till byggnadsritningarna ska också beaktas.

De handlingar som gäller tillståndsbeslut och syneförrättningar ingår inte i tjänsten av datasäkerhetsskäl. För att få tillgång till detta material förutsätter att man tar kontakt med byggnadstillsynen (rakennusvalvonta@lohja.fi, Karstuvägen 4, PB 71, 08100 Lojo)

 

Related to the subject: