Lojo stad strävar efter en andra Barnvänlig kommun-utmärkelse

Lojo stad fortsätter i UNICEFs modell för En  barnvänlig kommun och strävar efter en andra Barnvänlig kommun-utmärkelse.

Barnvänlig kommun Unicef

Lojo stad har deltagit i Unicefs program för En barnvänlig kommun sedan 2016 och fick UNICEFs utmärkelse En barnvänlig kommun år 2018. Man satte upp ambitiösa mål för utvecklingsarbetet för En barnvänlig kommun i Lojo med sikte på strukturella och långsiktiga förändringar. Huvudmålen var 1) att barnets bästa ligger i fokus i beslut och verksamheter som gäller barn samt 2) att  information om barn och unga används på ett mångsidigt sätt i beslutsfattandet.  Dessutom lyfte man fram som tyngdpunkter för utvecklingsarbetet för En barnvänlig kommun utveckling av barnkonsekvensanalyserna, utveckling av barnens delaktighet samt beaktande av barn som är i en sårbar situation på ett bättre sätt.

I Lojo har man arbetat bra för att förbättra de tjänster som erbjuds barn, unga och familjer, men staden nådde inte alla mål inom den på förhand överenskomna tidsfristen. Lojo vill dock fortfarande fortsätta i modellen för En barnvänlig kommun och sträva efter utmärkelsen En barnvänlig kommun en andra gång.

Lojo kommer att utarbeta en ny handlingsplan när det gäller målet för barnkonsekvensensanalysen och genomföra åtgärderna under hösten och våren 2021. Lojo har möjlighet att få en andra Barnvänlig kommun-utmärkelse av UNICEF sommaren 2021 om arbetet framskrider enligt överenskommelse och målen i handlingsplanen uppnås. Den andra utmärkelsen beviljas för en period på fyra år och förutsätter att utvecklingsarbetet för En barnvänlig kommun fortsätter.

Lojo kan fortsätta att använda UNICEFs titel Barnvänlig kommun och dess logotyp, eftersom Lojo har beslutat att förbinda sig till modellen och dess villkor och man har kommit överens om fortsatta åtgärder med  UNICEF. Information om respektive kommuns utmärkelser finns alltid tillgänglig hos UNICEF och på UNICEFs webbplats.

Mer information ges av:

Juha-Pekka Lehmus
chef för serviceområdet för barn, ungdomar och familjer
Lojo Stad
juha-pekka.lehmus@lohja.fi
Tel.+ 358 044 3743284

Share This