Influensavaccinationer i Lojo 2022

Vaccin är ett effektivt sätt att skydda sig mot influensa och dess följdsjukdomar, såsom lunginflammation. Genom att ta influensavaccin skyddar du dig själv och dina nära och kära.

Grupper som är berättigade till avgiftsfri influensavaccination:

1. Gravida kvinnor
Graviditeten försvagar immunförsvaret, vilket ökar risken för att den gravida kvinnan insjuknar i allvarlig influensa och dess följdsjukdomar. Influensa under graviditeten utgör en risk för fostret. Influensavaccination under graviditeten är säker för både modern och det ofödda barnet. Åtminstone vaccin som ges under graviditetens sista trimester skyddar barnet avsevärt upp till sex månaders ålder.

2. Barn under 7 år
Influensavaccination bland barn minskar avsevärt antalet läkarbesök, antalet antibiotikabehandlingar och antalet behandlingar på sjukhus. Vaccinet ges som en injektion för barn i åldern 6–23 månader, och de i åldern 2–6 år kan välja en nässpray som vaccin.

3. Alla som fyllt 65 år
Också för äldre människor i gott skick är influensa en allvarlig, till och med livsfarlig sjukdom. Influensan kan förvärra en underliggande sjukdom, medverka till att hjärtinfarkt eller cirkulationsstörningar i hjärnan uppstår, leda till en kraftig försämring av allmänkonditionen samt orsaka permanenta skador på hälsan.

4. Personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgrupper
Med hjälp av influensavaccinationerna kan man förhindra förvärring av långtidssjukdomar samt minska antalet influensarelaterade fall i sjukhus- och institutionsvård, antalet förtida dödsfall som beror på influensa, incidensen av allvarlig influensa, antalet följdsjukdomar, såsom lunginflammation och luftrörskatarr.

  • Om man till exempel har följande sjukdomar är det viktigt att ta influensavaccinet:
    Hjärtsjukdom såsom kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, kardiomyopati, förmaksflimmer, hjärtklaffel, Marfans syndrom. Lungsjukdom, såsom astma, obstruktiv lungsjukdom, lungemfysem, silikos eller asbestos. Ämnesomsättningssjukdom såsom diabetes, binjurebarkssvikt eller hypertyreos. Lever- och njursvikt. En kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom, till exempel MS, Parkinsons sjukdom, tillståndet efter polio, myasthenia gravis, tillståndet efter ryggmärgsskada eller stroke, epilepsi, Downs syndrom, cp-skada. En sjukdom som försämrar motståndskraften, till exempel cancer som behandlas aktivt eller följs upp, HIV-infektion, avsaknad av eller icke-fungerande mjälte, tillståndet efter genomgången transplantation av organ, vävnad eller stamceller, medfödd immunbrist. En behandling som försämrar motståndskraften, till exempel långvarig kortisonbehandling med höga doser, behandling med cytostatika, strålbehandling, biologiska läkemedel.

5. Influensavaccination av män som påbörjar beväringstjänst och kvinnor som påbörjar frivillig militärtjänst
Influensaviruset sprids lätt i garnisonsförhållanden. Även hos friska vuxna kan influensan ge kraftiga symtom och det kan ta lång tid att bli återställd. Fysisk ansträngning vid influensa kan leda till inflammation i hjärtmuskeln. Om den som ska rycka in inte har vaccinerats mot influensa under hösten, ska personen erbjudas vaccination när han/hon rycker in.

6. Influensavaccination av social- och hälsovårdspersonalen och personalen inom läkemedelsförsörjningen
Genom influensavaccination av social- och hälsovårdspersonalen förebyggs influensa, anknytande följdsjukdomar och dödsfall. Dessutom reducerar vaccinationerna spridningen av influensa. Vaccinationerna skyddar även personalen. Influensavaccinationerna utgör också en del av den lagstadgade bekämpningen av smittsamma sjukdomar och patientsäkerheten.

7. Influensavaccination av närstående till personer med risk för allvarlig influensa
För personer med allvarlig immunbrist eller för andra personer med allvarliga sjukdomar är skyddet efter influensavaccinationen inte lika bra som för friska personer. Detta gäller även långtidssjuka och åldringar med svag hälsa samt gravida. Barn under 6 månader har ökad risk att insjukna allvarligt, men barn i den här åldern kan inte vaccineras. Bland personer som på grund av sjukdom eller vård hör till riskgruppen, och bland äldre personer, kan det finnas även sådana som inte kan vaccineras mot influensa.

Vaccinet förebygger influensainfektioner, så vaccinationen skyddar utöver den vaccinerade även familjemedlemmarna och andra närstående. En klient behöver inte med t.ex. läkarintyg bevisa att han/hon är närstående till någon i de ovannämnda grupperna. Man ska förlita sig på personens egna uppgifter.

Tidsschema och tidsbokning

Influensavaccinationerna har påbörjats för patienter i institutionsvård, boende inom boendeservice med heldygnsomsorg samt för klienter inom regelbunden hemvård.

Vaccinationer mot säsongsinfluensa ges på rådgivningsbyråer från oktober-november 2022.

  • Till gravida kvinnor och deras makar.
  • Till föräldrar med barn under 6 månader.
  • Till barn i åldern 6 månader till 6 år.
  • För barn över 2 år ges vaccinet i form av nässpray

Influensavaccinationerna ges efter tidsbokning. Vaccinet kan också fås i samband med normala rådgivningsbesök och på den öppna rådgivningen. För frågor och tidsbokning kontakta din hälsovårdare.

Inom skol- och studerandehälsovården har vaccinationerna inletts. Vaccinationen sker på vaccinationsenheten.

Vaccinationsenheten är öppen för tidsbokning.

Boka i första hand tid elektroniskt på https://sote.easiointi.fi/fi/web/lohja-te/ och alternativt per telefon på din egen hälsostation. Vid kontakt per telefon kan det ta några arbetsdagar innan vi ringer tillbaka. Vaccinationsenhetens adress är Nummisvägen 6, ingång från Nummisvägen. Vaccinationerna på hälsostationerna i Pusula, Sammatti och Karislojo inleds i november.

Vaccinpreparat

Vaccinet som injiceras är VaxigripTetra. Det innehåller ytstrukturer för två olika influensor A och för två olika B-influensavirus. Nässprayvaccinet är FluenzTetra. Vaccinet skiljer sig från det injicerbara influensavaccinet genom att det innehåller levande försvagade virus. Virusstammarna är desamma som i vaccinet som injiceras.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna av influensavaccinerna är smärta, svullnad, rodnad och värmekänsla vid injektionsstället. Efter vaccinationen kan följande symtom uppkomma: lätt sjukdomskänsla, muskel- och ledvärk, allmänsymtom såsom temperaturstegring, feber, retlighet, illamående och huvudvärk. Hudreaktioner är också vanliga hos små barn. Ledinflammationer, övergående trombocytopeni och neurologiska skador har rapporterats mycket sällan. Allvarliga biverkningar, till exempel allvarlig allergisk reaktion, anafylaxi, är mycket sällsynta. På vaccinationsställena har man förberett sig för behandling av anafylaxi. De vanligaste biverkningarna av nässprayvaccinet är tilltäppt näsa och kraftig snuva.

Vacciner på egen bekostnad

De som inte omfattas av gratisvaccinet kommer att få ett recept för ett influensavaccin på den egna hälsostationen Samtidigt kan man boka tid för vaccination. Priset på vaccinet är cirka 17 euro. Besöket är avgiftsfritt.

Mer information
Vaccin mot influensa – Infektionssjukdomar och vaccinationer – THL

Relaterade nyheter:

Share This