Restriktionerna och rekommendationerna i Lojo i kraft till och med 31.3.2021

Restriktioner och förändringar i Lojo stads tjänster. Syftet med restriktionerna är att avbryta epidemins samhällsspridningsfas och minska behovet av ytterligare restriktioner.

Coronavirusläget i hela landet har åter blivit sämre. Nyland är fortfarande inne i en samhällsspridningsfas i fråga om corona. Även i Lojo har det konstaterats fler fall av smitta än tidigare. Därför är det nödvändigt att fortsätta med restriktionerna och rekommendationerna ännu. Syftet med åtgärderna är att stävja hotet om okontrollerad spridning av epidemin och därmed säkerställa befolkningens välbefinnande och att se till att hälso- och sjukvården klarar av det växande antalet patienter.

Restriktioner och förändringar i Lojo stads tjänster

Idrottsplatserna inomhus på Lohjan Liikuntakeskus är stängda för vuxenmotion
Idrottsplatserna inomhus som förvaltas av Lohjan Liikuntakeskus Oy Rekreationsbadet Neidonkeidas, Sportcentret Tennari, Lojo ishall, konditionssalarna och skolornas idrottssalar är stängda till och med 31.3.2021. Lokalerna kan ändå användas i samband med gymnastikundervisningen i skolorna, hobbyverksamhet för barn och unga samt terapiverksamhet. Idrottsplatserna utomhus kan användas normalt. I hobbyverksamhet för barn och unga ska säkerhetsarrangemangen följas noggrant så att deltagare och barnens ledsagare kan undvika nära kontakt med varandra. All ledd motion för personer över 20 år är tills vidare avbruten.
Lojo stad rekommenderar att de vuxnas hobbyverksamhet i grupp och deltagandet i den tillfälligt avbryts helt och hållet och om möjligt endast genomförs på distans.

Eleverna på andra stadiet i Lojo stad i distansundervisning när vårterminen börjar
I läroanstalterna på andra stadiet i Lojo, t.ex. i gymnasierna och Hiisi-Institutet inleds vårterminen som distansundervisning med undantag för den nödvändiga närundervisningen. Gymnasieeleverna fortsätter i närundervisning enligt hybridmodellen.
Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto fortsätter med gruppundervisning för vuxna i form av distansundervisning till och med 31.3.2021.

Det är förbjudet att ordna allmänna sammankomster med över 6 personer
De nuvarande begränsningarna av sammankomsterna i Nyland fortsätter genom ett beslut av RFV i Södra Finland till och med 14.3.2021. Det är möjligt att ordna sammankomster med högst 6 personer men då måste man mycket noga följa anvisningen om säkra avstånd och hygienrutiner. Också av dessa sammankomster ska bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga bolagsstämmor och sammanslutningars möten.
Regionförvaltningsverkets beslut medför att Tytyri Upplevelsegruva, Lohjan Teatteri, Lojo stadsorkester och Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto inte ordnar offentliga evenemang.
Lojo museum och Lojo bibliotek har öppet normalt men inga offentliga tillställningar ordnas i deras lokaler.

Lojo stads rekommendationer för samhällsspridningsfasen

Munskydd används i ännu större utsträckning
I Lojo stads verksamhet följs rekommendationen om rekommendationen om munskydd i samhällsspridningsfasen. Användning av munskydd rekommenderas om det inte finns något hälsomässigt skäl att avstå från användningen.

Rekommendationer för att använda munskydd för personer över 12 år:
• i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare
• i offentliga lokaler och under offentliga evenemang
• privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)
• i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och inom ungdomsarbetet
• i hobbyverksamhet
• på arbetsplatser då man inte kan hålla avstånd (2 meter), vistas växelvis i lokaler eller inte kan fullfölja andra hygien- och säkerhetsregleringar
• för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet
Dessutom rekommenderas användning av munskydd för personalen och eleverna i årskurserna 7-9. Vi rekommenderar att personalen i daghemmen och i årskurserna 1-6 använder munskydd eller visir.

Det rekommenderas att privata tillställningar inte ordnas eller att man deltar i dem
Lojo stad rekommenderar att privata tillställningar inte ordnas eller att man deltar i dem. Privata tillställningar inbegriper även familjesammankomster. Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre (högst 10 personer) minnesstunder.

Noggranna skyddsåtgärder även i verksamhetsutövarnas lokaler
Lojo stad rekommenderar att verksamhetsutövarna fortsättningsvis strikt följer säkerhetsåtgärderna för att förebygga coronavirussmitta.
Med lokaler med hög smittorisk avses särskilt konditionssalar och lokaler som används för gruppmotion eller idrott, bassängutrymmen i simhallar och badinrättningar, allmänna bastuutrymmen och omklädningsrum, nöjes- och temaparker, tivolin och djurparker samt lekparker och lekplatser inomhus. Allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för att tillhandahålla tjänster samt passager till dessa lokaler.

Intensifierade skyddsåtgärder införs i privata social- och hälsovårdstjänster
Lojo stad följer i sin egen verksamhet och rekommenderar också att privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården följer intensifierade skyddsåtgärder i sin egen verksamhet för att se till att grupper med hög sjukdomsrisk skyddas mot coronavirussmitta.
I åtgärderna uppmanas att man följer THL:s gällande anvisningar.

Distansarbete och munskydd på arbetsplatsen trots att säkra avstånd kan hållas
Lojo stad följer och rekommenderar att arbetsgivarna och de anställda följer den nationella rekommendationen om distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det är möjligt åtminstone temporärt.
Om distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren förutsätter och ger anvisningar om användning av munskydd i alla arbetslokaler, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd på mer än två meter. På arbetsplatser ska måltider och kaffepauser delas upp.
Syftet med restriktionerna är att avbryta epidemins samhällsspridningsfas och minska behovet av ytterligare restriktioner. Vi ska alla tillsammans arbeta för att lyckas med detta. Nu är det viktigt att vi tar hand om oss själva och varandra.

Relaterade nyheter:

Share This