Meddelande om främmande arter och deponering av trädgårdsavfall i Lojo

Miljöskyddet i Lojo har under våren och sommaren upptäckt otillåten röjning, deponering av trädgårdsavfall och nedskräpning på flera fastigheter som Lojo stad äger. Miljöskyddet i Lojo påminner om att alla åtgärder på egen hand, nedskräpning och deponering av trädgårdsavfall som utförs på stadens fastigheter är strängt förbjudna och orsakar allvarliga skador på biologisk mångfald och den allmänna trivseln. Däremot är bekämpning av jättebalsamin och mördarsnigeln på egen hand och utan anmälan tillåten även på de fastigheter som ägs av staden. Vidare påminner miljöskyddet i Lojo om att allemansrätten inte berättigar till avverkning av träd på en annans mark eller nedskräpning eller deponering av trädgårdsavfall på fastigheter.
Om du märker ovan nämnda aktiviteter på stadens marker, vänligen kontakta miljöskyddet i Lojo ymparistonsuojelu@lohja.fi eller via stadens växel tfn. 040 188 6100.

– Lojo miljöskydd –

läjitys_ympäristönsuojelu
bild: Oona Hillgen/Lojo miljöskydd

Relaterade nyheter:

Share This