Lojo stads budget 2024 – mot hållbar tillväxt i osäkra tider

Lojo stads ekonomiska situation är relativt god trots stora förändringar och den allmänna ekonomiska situationen. Social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster har överförts till välfärdsområdet, men samarbetsmodellerna och finansieringslösningarna i anslutning till dem har ännu inte slutförts. De framtida budgetåren kommer att visa var stadens ekonomi verkligen befinner sig.

Lojo stads budget för 2024 har utarbetats mitt i stora förändringar och osäkerheten kring den allmänna ekonomiska utvecklingen. I bästa fall förutspås endast en liten ekonomisk tillväxt för nästa år i Finland. Läget påverkar också Lojo stad.

Lojo stads driftsutgifter är cirka 205,1 miljoner euro i 2024. Staden får 107,3 miljoner euro i skatteintäkter och 28,8 miljoner euro i statsandelar. Inkomstskattesatsen stiger något från 7,86 procent till 7,9 procent. Stadens budget visar ett överskott på cirka 0,8 miljoner euro. Årsbidraget med vilket man finansierar investeringar och avskrivningar är 18,3 miljoner euro. Investeringar är 22,7 miljoner euro. Investeringar finansieras genom årsbidraget och lånefinansiering. Stadens lånebelopp kommer att öka med 3,8 miljoner euro. År 2024 kommer staden att ha lån på 190,1 miljoner euro, vilket är cirka 4 234 euro per invånare.

Lojo stads grundläggande ekonomiska situation är relativt god trots den allmänna osäkerheten. Överföringen av social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster till välfärdsområdet är nästan färdig. Det skapar dock osäkerhet att det ännu inte finns några färdiga samarbetsstrukturer eller finansieringslösningar.

– Verksamhetsmiljön i den finländska ekonomin har försämrats och det kommer att kräva ytterligare åtgärder även vad gäller att producera kommunala tjänster. Samtidigt förbättras dock stadens ekonomiska förutsägbarhet, då de social- och hälsovårdstjänster, som stod för merparten av ökningen av utgifterna har överförts till Västra Nylands välfärdsområde. I det stora hela visar det inledande budgetåret och de följande åren först var stadens ekonomi egentligen befinner sig, säger Lojo stads ekonomidirektör Raija Lindroos.

Lojo700-jubileumsåret har varit en tid av förnyelse

Under de senaste tre åren har Lojo stads ekonomi blivit kumulativt positiv. Under början av 2023 byggdes de nya yttre strukturerna för Lojo stad och på våren godkändes en ny förvaltningsstadga, organisationsstruktur och därtill anslutna administrativa beslut.

– Under Lojos 700-årsjubileum har vi kunnat skapa en positiv atmosfär. Det finns fler positiva framtidsutsikter och utvecklingsprojekt än utsikter som skapar osäkerhet i Lojo, säger stadsdirektören Pasi Perämäki.

Under hösten har utvecklingsarbetet fokuserat på stadens interna utveckling, processgenomgång och införande av nya verksamhetsmodeller.

– I fortsättningen koncentrerar vi oss på att skapa en ny image för boende och företagande i Lojo samt på att skapa en ny uppfattning om Lojo stad som arbetsgivare. För att skapa en berättelse om Lojo behövs alla lojobor, föreningar, företag och fritidsboende, säger Perämäki.

Framtida utmaningar skapar osäkerhet

Även om vi har kunnat vända stadens ekonomi i positiv riktning, medför den närmaste framtiden osäkerheter.

– Budgeten för 2024 är fortfarande positiv, men från och med 2025 finns det en obalans i kommunens driftsekonomi. Att ta in den krävs målmedvetna åtgärder och förändringar i den nuvarande verksamhetsmodellen, säger ekonomidirektören Lindroos.

– Det minskade antalet barn innebär att de statsandelar som hänför sig till barn också kommer att minska. Staden har också några större investeringsprojekt framför sig. Investeringarna är stora, men samtidigt utgör de grunden för stadens livskraft, fortsätter Lindroos.

En insjöstad med hållbar tillväxt

I slutet av fullmäktigeperioden fokuserar Lojo på de för staden viktiga projekt för att säkerställa resursernas tillräcklighet. Staden har förbundit sig till Hinku-målen samt principerna för cirkulär ekonomi och hållbar utveckling. Dessutom strävar staden i framtiden efter att styra tillväxten till den redan byggda stadsmiljön.

– Efter social- och hälsovårdsreformen har staden en ännu viktigare roll när det gäller att stärka livskraften. Centrala mål för bildningssektorn är att stärka välbefinnande och tidigt stöd samt att rikta resurser till särskilda behov. Kultur- och motionstjänsterna har även i fortsättningen en central roll när det gäller att främja lojobornas välbefinnande, säger stadsdirektör Perämäki.

Från och med början av 2024 producerar Lojo stad själv tjänsterna för företagare. Under året bereds också de nya AN-tjänsterna. Lojo och Högfors söker ett eget sysselsättningsområde som stöds av en enhetlig företags- och sysselsättningsstruktur. Framtida spetsområden för Lojos tillväxt är en förtätning av stadsstrukturen samt funktionen för och kvaliteten på nya tjänster för företagare samt på utbildnings- och AN-tjänster.

– Även om vi håller på att övergå i en tid av allt större ekonomisk osäkerhet, har Lojo redskap att påverka stadens tillväxt och utveckling för kommuninvånarnas bästa – att vara staden för livsbejakande människor, säger Perämäki.

Verksamhetsintäkter 87,5 milj. euroa

Verksamhetskostnader 205,1 milj. euroa

Verksamhetsbidrag -117,5 milj. euroa

Skatteinkomster 107,3 milj. euroa

Statsandelar 28,8 milj. euroa

Årsbidrag 18,3 milj. euroa

Avskrivningar 17,5 milj. euroa

Räkenskapsperiodens resultat 0,8 milj. euroa

Investeringar 22,7 milj. euroa

Förändring i lånestocken 3,8 milj. euroa

Lånestock 190,1 milj. euroa

Lånestock/inv 4 234 euroa/as.

Lojos inkomstskattesats 7,9 %

Allmän fastighetsskatt 1,03%,

Nedre gränsen som tillämpas för fastighetsskattesatsen vid fastighetsbeskattningen

enligt den nya lagen som träder i kraft 1.1.2024 är 1,30%.

Fastighetsskattesats för byggnader som används för stadigvarande boende 0,45 %

Fastighetsskattesats för andra än byggnader som används för stadigvarande boende 1,05 %

Fastighetsskattesats för obebyggda byggplatser 4,50 %

Fastighetsskatt för kraftverk 3,10%

Mer information

Stadsdirektör Pasi Perämäki, pasi.peramaki@lohja.fi, puh. 040 1886060

Lojo stads ekonomidirektör Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi, puh. 044 374 1543

Relaterade nyheter:

Share This