Kommundirektörerna och LUVY undertecknade ett sexårigt samarbetsavtal i Sjundeå gällande visionen ”En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030”

Vattendragsvisionen och samarbetsavtalet ”En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030” undertecknades under god stämning i Sjundeå bad på fredag morgon den 18.1.2019. Kommundirektörerna från Sjundeå, Vichtis, Kyrkslätt, Lojo och Ingå undertecknade avtalet liksom Västra Nylands vatten och miljö rf:s verksamhetsledare Jaana Pönni. Samtliga kommuner inom Sjundeå å:s avrinningsområde har förbundit sig att finansiera projektet under en period på sex år. Kommunernas och LUVYs finansiering för projektet är årligen ca 150 000 euro.

Sjundeå å är ett av de vackraste och mest speciella åvattendragen i Nyland och största delen av vattendraget ingår i Natura-2000 nätverket. Sjundeå å:s vattendrags huvudfåra, Sjundeå å, börjar i trakten av Nummela tätort i Vichtis kommun och rinner sedan som Pickalaån genom Sjundeå kommuns område ut i Finska viken. Samtliga å-avsnitt, som ingår i klassificeringen (Sjundeå å:s huvudfåra, Kyrkån, Harvsån) är till sin ekologiska klassificering tillfredsställande. Av sjöarna är Petäjärvi och Hepari i Harvsåns delavrinningsområde i dåligt skick, i försvarligt skick är sjöarna Enäjärvi, Poikkipuoliainen, Huhmarjärvi och Björnträsk i huvudfårans norra del. Sjöarna Tjusträsk och Vikträsk i huvudfårans nedre del är i tillfredsställande skick. Pickalaviken dit ån rinner, är i försvarligt skick.

Ramdirektivet för vatten förutsätter att vattendragen fås i bra skick fram till år 2027. Projektet, som nu inleds med tillhörande restaureringsåtgärder medför en reell möjlighet att uppnå detta mål. Det sexåriga projektet ger möjligheter, att utföra långsiktigt och betydelsefullt arbete för att få Sjundeå å:s vattendrag i gott skick.

Samarbetsprojektet bereddes under år 2018 bl.a. genom ett publiktillfälle på Sjundeå badanstalt, som drog mycket folk. Organiseringen av det sexåriga restaureringsprojektet, som nu inleds är i gång; diskussioner förs med förutom kommunerna  även med de lokala vattenskyddsföreningarna och fiskelagen och flera publiktillfällen utlovas under våren. Man kan följa med hur projektet framskrider på adressen www.siuntionjoki.fi. Där får man även färska uppgifter om tillståndet i Sjundeå å och om olika evenemang.

Share This