HRM mäter luftkvaliteten på nya platser i huvudstadsregionen samt på andra håll i Nyland år 2020

Revontulet Liessaaressa

Luftkvaliteten mäts också i Lojo och Borgå

Det finns 11 mätstationer för luftkvalitet i huvudstadsregionen och två av dem flyttades till  Varistorna i Vanda och Otnäs i Esbo för 2020.  Dessutom infördes en tredje ny plats, Borgå.  Helsingforsregionens miljötjänster HRM utreder på nya platser speciellt hur den tunga trafiken påverkar luftkvaliteten.

”Vissa av mätstationerna för luftkvalitet är permanenta och några flyttas varje år. De permanenta mätstationerna finns på samma plats varje år, så deras mätresultat visar utvecklingen av luftkvaliteten. Med hjälp av flyttbara mätstationer kan man mäta luftkvaliteten i flera olika områden”, säger chefen för luftvårdsenheten Maria Myllynen.

På andra håll i Nyland mäts luftkvaliteten på permanent basis i Lojo, men mätstationen flyttades till en annan plats  vid årsskiftet. Under åren 2009–2019 var mätstationen belägen på Garvartorget och flytten var ett steg i att förbereda sig för en eventuell utveckling av Garvartorget.  Mätstationen är nu belägen på Kullervogatan på gården till verksamhetscentret Harjula. I Lojo mäts i luften halterna av kvävedioxid NO2, inandningsbara partiklar  PM10 och finpartiklar PM2.5 samt väder. Mätresultaten beskriver den allmänna luftkvaliteten i Lojo. En andra mätstation på andra håll i Nyland byter plats varje år.  I år kommer mätstationen att placeras i Krämaretorget i Borgå.  Resultaten av mätningarna i Borgå beskriver luftkvaliteten i det livligt trafikerade  området. Mätstationen mäter halterna av kvävedioxid och inandningsbara  partiklar.

Länk till observationerna i HRM:s station i Lojo
Länk till webbplatsen för Lojo stads miljötjänster

Relaterade nyheter:

Share This