Historiskt överskott för Lojo stad

Lohjan kaupunki, kuva: Tomi Parviainen
Kuva Tomi Parviainen

Coronaåret visade sig vara oförutsägbart även för Lojo stads ekonomi. Efter epidemins utbrott våren 2020 befarade man att  hanteringen av epidemin skulle medföra höga kostnader och  att skatteinkomsterna skulle kollapsa på grund av restriktionerna och permitteringsvågen. Staten ersatte dock kommunerna för coronakostnader mycket frikostigt och även skatteinkomsterna blev bara något lägre än budgeterat. När staden samtidigt genomförde sina egna besparingsbeslut verkar resultatet enligt de preliminära uppskattningarna visa ett överskott även 15 miljoner euro.

”Resultatet är historiskt bra på grund av statens coronastöd, men också på grund av de insatser Lojo stad har genomfört för att balansera ekonomin.  Resultatet skulle ändå har varit bra, tröts statens stöd.  Detta bokslut underlättar vår  ekonomiska situation även under de kommande åren”, säger stadsdirektör Mika Sivula.

Stadens verksamhetsintäkter blev  cirka 3 miljoner euro lägre än budgeterat främst på grund av coronaepidemin. Exempelvis minskade dagvårdsavgifterna och olika intäkter från inträdesavgifterna när corona begränsade verksamheten. Samtidigt underskred dock även stadens driftskostnader budgeten uppskattningsvis med mer än 10 miljoner euro.

Staten stödde kommunerna med betydande statsandelar år 2020 i förhållande till coronakostnaderna. Som ett resultat av detta överskred statsandelarna budgeten med cirka 15 miljoner euro. Skatteinkomsterna utgjorde dock drygt 2 miljoner mindre än budgeterat. Förutom kommunerna stödde staten sjukhusdistrikten i deras coronakostnader, vilket indirekt återspeglas i kommunernas betalningsandelar för specialistvården.

Årsbidraget blir cirka 35 miljoner euro. Avskrivningarna enligt plan uppskattas till 15,8 miljoner och dessutom medför rivningen av Ojamon koulu en engångsnedskrivning på 3,9 miljoner. Som ett resultat av dessa kommer stadens resultat att visa ett överskott på cirka 15 miljoner euro jämfört med ett underskott på 9,5 miljoner euro år 2019.

”Med resultatet på 15 miljoner kommer vi att kunna täcka föregående års underskott på 9,2 miljoner euro som saknar täckning, vilket gör det lättare för staden att klara sig under de kommande åren. Det finns alltså för närvarande  inget tryck att höja skatterna eller behovet av att ta fram nya sparlistor, säger Lojo stads ekonomidirektör Henri Partanen.

”Samtidigt är det viktigt att förbereda sig för att de långsiktiga utmaningarna  i den kommunala ekonomin inte har försvunnit utan coronaepidemin kommer troligen att förvärra dem. När de statliga stödkranarna stängs och balanseringen av statsfinanserna börjar kommer den kommunala ekonomin troligen att bli under ett stort tryck igen”, fortsätter Partanen.

Det finns fortfarande en betydande osäkerhet i storleken på det slutliga resultatet, vilket är relaterat till tidsschemat för betalningen av  Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikts underskott som saknar täckning. Om förhandlingarna mellan kommunerna leder till att underskotten betalas på basis av resultatet för år 2020 kan Lojos resultat försvagas med cirka 2-3 miljoner euro från det som anges i denna uppskattning.

Lojo är en inflyttningskommun för första gången sedan 2013

Den mer positiva befolkningsutvecklingen var också ett av glädjeämnen i Lojo år 2020. För första gången sedan 2013 var Lojo åter en inflyttningskommun. Inflyttningsöverskottet mellan kommunerna var 29 för Lojos del, medan motsvarande siffra under 2019 var ett underskott på 215 och året därpå var inflyttningsunderskottet 426 personer. Dessutom var antalet nettoinvandrare 66 personer förra året. Å andra sidan var antalet döda 159 fler än antalet födda. Därför minskade stadens befolkning fortsättningsvis med 75 personer.

”Trenden har tydligt förändrats till det bättre än tidigare och överstiger tydligt också befolkningsprognoserna. Det finns dock fortfarande en lång väg kvar till de mål vi har. Vi kommer att fortsätta arbeta för att utveckla vår stads attraktionskraft och kontinuerligt marknadsför Lojo för potentiella nya invånare. I sommar firar vi vår insjöstad med  Lojos första bostadsmässa som kommer att hållas i det magnifika Hiidensalmi ”, konstaterar stadsdirektör Mika Sivula.


(Bokslutssiffrorna i meddelandet är preliminära uppskattningar som kommer att preciseras ännu i någon mån)

Nyckeltal:

Inkomster: 48 milj. €

Utgifter: 299 milj. €

Skatteinkomster: 197 milj. €

Statsandelar: 89 milj. €

Årsbidrag: 35 milj. €

Avskrivningar: 20 milj. €

Räkenskapsperiodens resultat  15 milj. €

Nettoinvesteringar: 34 milj. €


Mer information:

Stadsdirektör Mika Sivula 044 369 4321 mika.sivula@lohja.fi Twitter: @MIKASIVULA (bild: https://lohja.emmi.fi/l/LXn_cxsBBMQB/f/RchV)

Ekonomidirektör Henri Partanen Tfn 044 357 3232 henri.partanen@lohja.fi

Relaterade nyheter:

Share This