Ett projekt för att förbättra informationsinnehållet i byggnadsregistret har inletts

Betoniraudat

Terrängarbeten pågår på fastigheter, läs mer i meddelandet

I Lojo stads område inleds fr.o.m. 2.12.2019 en översyn av fastigheternas byggnadsuppgifter med syftet att förbättra byggnadsregistrets informationsinnehåll.
Fastighetsuppgifterna granskas med hjälp av register, kartor, flygbilder och annat material men också ute i terrängen. På plats på fastigheten utreds bl.a. byggnadernas läge, storlek och syfte.  Översynen på en fastighet kräver inte närvaro av fastighetsägare; mätningarna och annan kartläggning utförs utanför byggnaderna. Tidpunkten för översynen meddelas inte separat i förväg. Byggnaderna fotograferas för att underlätta genomgången i efterhand på byrån. Översynen av registret görs i samarbete mellan byggnadstillsynen och fastighets- och kartverksservicen.  Arbetet beräknas ta fem år. Arbetet sker under tjänstetid och de personer som utför inspektionen har alltid Lojo stads personkort synliga.  Om besöket meddelas i ett brev som lämnas på fastigheten med information om hur man kan ta del av de resultat som är baserade på mätningarna av den egna fastigheten och vid behov kommentera resultaten. Brevet kan också innehålla begäran om kontakt för ytterligare utredningar.

De uppgifter som finns i byggnadsregistret finns tillgängliga på Lojo stads kartverksservice.

Sök fram den fastighet du äger med fastighetsbeteckning eller adress (sökstället på karttjänstens sida längst upp till vänster), välj i menyn till vänster den önskade kartan som underlag (grundkartan är förvald, men du kan om du så önskar byta den till en flygbild eller en adresskarta).  Klicka på din fastighet på kartan så ser du till höger de byggnader som finns i registret.  Vid Mer information få du detaljerade uppgifter om varje byggnad. Byggnadernas läge kan också ses på kartan.
Om du inte har tillgång till nätförbindelse är det möjligt att se uppgifterna i stadshuset Monkola under byggnadstillsynens servicetid tisdagar kl. 9 -11.

Byggnadsregistret innehåller inte – och är inte avsett att innehålla – konstruktioner som är befriade från tillståndsplikt, såsom utedass, små växthus, lekstugor, små skjul som är lätta till sin konstruktion osv.  De kan däremot ingå i skattemyndighetens uppgifter på grund av skattemyndighetens olika tolkning.

Vi uppmanar innehavare av fastigheter att på eget initiativ snabbt åtgärda eventuella bristfälliga tillståndsärenden när det gäller de åtgärder som förutsätter ett bygglov.  Behovet av bygglov kan utredas genom att lämna in en begäran om rådgivning via tjänsten https://www.lupapiste.fi/.

I händelse av att byggande utan tillstånd avslöjas av myndigheten läggs till avgifter enligt gällande taxa inom  byggnadstillsynen i tillståndsavgiften för en åtgärd som vidtagits utan tillstånd eller i strid med tillstånd och för vilken tillstånd  beviljas i efterskott:

– Syneförrättning eller inspektion till följd av byggande utan tillstånd eller i strid med tillstånd (12.3 §)
– Bestämning av tilläggsavgift för olovlig åtgärd: timdebitering för  tilläggsarbete och dessutom andra eventuella kostnader enligt de faktiska kostnaderna (16.2  §)
– För eventuella administrativa tvångsmedel debiteras dessutom separat enligt 12 § i taxan

Lojo stadsfullmäktige har 15.5.2019 § 58 godkänt programmet för balansering av ekonomin där ett åtgärdsförslag var att förbättra byggnadsregistrets informationsinnehåll. Lojo har cirka 21 580 bebyggda fastigheter. Enligt en utredning som FCG tagit fram år 2019 saknas  uppskattningsvis nästan 16 000 byggnader i byggnadsregistret. Ett bättre informationsinnehåll (= tillägg av saknade byggnader och korrigering/komplettering av uppgifterna) gör att tillståndshanteringen sker snabbare i framtiden, när den använda byggrätten för en fastighet som alltid ska utredas som utgångsinformation i samband med tillståndshanteringen finns tillgänglig i ett uppdaterat register och man inte behöver börja utreda den först efter att ansökan har lämnats in.

År 2015 övergick befolkningsregistercentralen till ett  byggnadsbeteckningssystem där varje byggnad har en specifik och permanent byggnadsbeteckning.  Befolkningsregistercentralen får av staden uppgifterna om fastigheterna och byggnaderna enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). Befolkningen registreras enligt de byggnader som ingår i registret. Enligt dessa uppgifter bestäms bl.a. hemkommunen och olika sociala rättigheter. Uppgifterna i befolkningsdatasystemet  är också tillgängliga för andra myndigheter, t.ex. skatteförvaltningen. Dessutom  infördes 1.10.2019 en mera detaljerad byggnadsklassificering som ställer ytterligare krav på registrets informationsinnehåll.  På grund av orsakerna ovan behöver stadens byggnads- och lägenhetsregister uppdateras så att det motsvarar den faktiska situationen. Samtidigt bereder man sig för Lojo stads del också  för revideringen av markanvändnings- och bygglagen (MBL) för att  ta fram ett register och en dataplattform för den bebyggda miljön enligt regeringsprogrammet.

Mer information:
-om projektet för ett nationellt register och en dataplattform över bebyggd miljö och dataplattform på Miljöministeriets webbplats
-om projektet för att förbättra informationsinnehållet i Lojo stads byggnadsregister, stadstutvecklingschef Tapio Ruutiainen, tfn 044 374 3793 eller ledande byggnadsinspektör Paula Mäenpää, tfn 044 374 1391
-objektspecifika frågor via tjänsten www.lupapiste.fi eller om man inte har tillgång till nätförbindelse svarar personalen på frågor under byggnadstillsynens servicetid tisdagar kl. 9-11 i stadshuset Monkola.

Lojo stad
Livskraft/stadsutveckling

Relaterade nyheter:

Share This