Företagspsykolog

När ska man ta kontakt?

Man kan kontakta psykologen inom företagshälsovården till exempel då man funderar över någon av följande frågor:

– hur man själv eller arbetsgemenskapen ska orka med jobbet
– hur man ska klara av den psykiska och sociala belastningen i arbetet
– hur arbetsgemenskapen och interaktionen ska fungera
– organisationsändringar
– kartläggningar av arbetsklimat eller genomgång av deras resultat
– återkomst till jobbet efter sjukledighet
– akut krissituation som berör arbetsgemenskapen eller en enskild anställd
– mm.

Arbetssätt

Arbete med individen

– stöder och bedömer enskilda anställdas arbetshälsa genom individuella samtal (1–3/5 gånger)
– stöder chefen i att orka med arbetet samt i hans eller hennes arbete med att bygga upp förutsättningar för välbefinnande
– stöder en god växelverkan genom att delta i gemensamma samtal med arbetsgivaren och arbetstagaren.

Arbete med enheten

– hjälper till med att kartlägga enhetens funktion och de anställdas välbefinnande samt de (psykosociala) faktorer i arbetsmiljön som inverkar på dessa

– stöder vid identifieringen av problem som stör verksamheten och försvagar välbefinnandet
– stöder enheten vid genomdrivandet av utvecklingsprocesser som främjar personalens välbefinnande
– stöder enheten i att självständigt identifiera problem och söka lösningar
– hjälper enheten vid genomförandet av förändringar
– vägleder, ger råd och förmedlar kunskap om frågor som berör arbetshälsan
– ordnar i allmänhet 1–3/5 träffar.

Hur ska man ta kontakt?

Per telefon på företagshälsovårdens nummer 019 369 2240.
Tid till psykologen bokas i första hand per telefon eller vid besök hos en företagshälsovårdare eller läkare.

 

Related to the subject: