Kostnaderna för företagshälsovården då den produceras av Lojo företagshälsocentral

Kommunen debiterar kostnaderna för den service företagshälsovården tillhandahåller. Prislistan fastställs för ett kalenderår i taget. För arbetstagaren är företagshälsovården i regel avgiftsfri. Arbetsgivaren har rätt att få ersättning från Folkpensionsanstalten för kostnader för verksamhet som bygger på verksamhetsplanen. FPA ersätter för de arbetsgivare, som har avtalat med arbetstagarna och företagshälsovården om uppföljning av arbetsförmågan och om stöd i ett tidigt skede samt en planmässig uppföljning av sjukfrånvaron, 60 procent av kostnaderna i ersättningsklass I. För övriga arbetsgivare är ersättningen 50 procent. Maximibelopp har fastställts för kostnader som ersätts separat för lagstadgad verksamhet (ersättningsklass I) och för ”frivillig” verksamhet (ersättningsklass II).

Så här söker du ersättning för företagshälsovårdskostnader:

http://www.kela.fi/web/sv/ansokan-foretagshalsovardskostnader

 

Related to the subject: