Tietoa tukirahoituksista yrittäjille

Tietoa seuraavista tuista: Yksinyrittäjätuki, yritysten kustannustuki, ravintolatuki, hyvitys toiminnan rajoittamisesta sekä tuki uudelleentyöllistämiseen.

Yksinyrittäjäntuki

TEM:in kriteeristö tuen saantia varten

Saadakseen tukea yksinyrittäjän tulee täyttää tiettyjä kriteerejä. Näitä TEM:in asettamia kriteerejä ovat:

• Yksinyrittäjällä tarkoitetaan tässä päätoimista yrittäjää yritysmuodosta (toiminimi, ky, ay, oy tai osk) riippumatta. Myös ns. “kevytyrittäjät” ja freelancerit voivat hakea tukea. Tuen saaminen edellyttää, ettei yrittäjällä ole palkattua työvoimaa hakemushetkellä.

• Päätoimisella yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus-numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys on aloittanut alle 6 kk sitten, yrittäjän tulee osoittaa, että ilman koronaa tulot olisivat olleet vähintään 20 000 euroa.

• Liitteeksi tarvitaan tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Lisäksi tarvitaan jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020. “Kevytyrittäjät” ja freelancerit todistavat toiminnan kannattavuuden ja koronan aiheuttaman tulomenetyksen parhailla mahdollisilla tositteilla.

• 16.4.2020 saadun tiedon perusteella verovelkatodistus-liite on pakollinen kaikilta

• Yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän.

• Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

• Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka.

• Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa.

• Hakijan tulee huolehtia, ettei eri päätöksillä myönnettyjen de minimis –tukien määrä ylitä sallittua maksimimäärää. De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Lisätietoa täältä.

• Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät siis ole palkansaajan asemassa (työsuhteessa), mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä.

• Mikäli yksinyrittäjällä on sivu- tai liitännäiselinkeino, tulkitaan se sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi, mikä ei oikeuta avustukseen.

Yritysten kustannustuki

•        Tukea pitää hakea 31.8. mennessä.

•        Tukea haetaan sähköisesti.

•        Valtiokonttori tekee tukipäätökset yritysten hakemusten ja Verohallinnon toimittamien yritysten myyntitietojen perusteella.

•        Hakemuksessa yrityksen on annettava tiedot tuen myöntämisen edellyttämistä kustannuksista, jo myönnetyistä valtiontuista, mahdollisista korvauksista, jotka perustuvat yksittäisiin vakuutuksiin sekä siitä, että yrityksellä ei ole taloudellisia vaikeuksia.

•        Ehtona on, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

•        Lisäksi ehtona on, että yrityksen oma liikevaihto olisi laskenut vähintään 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

•        Tukeen oikeutetut toimialat määriteltäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksessa, joka annetaan lain tultua voimaan.

•        Valtiokonttori voisi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa yritys ei kuulu valtioneuvoston asetuksessa mainittuun toimialaan, jonka liikevaihto olisi laskenut 10 prosenttia. Tällöin yrityksen tulisi osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi.

•        Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset olisivat tuen piirissä.

•        Kustannustukea eivät voisi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaan taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai jotka ovat konkurssissa.

•        Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.

•        Yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrattaisiin vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvoon.

•        Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.

•        Tukea saa yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella.

•        Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta.

•        Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on 500 000 e.

•        Alle 2000 euron tukea ei makseta.

•        Lisätietoja täältä.

Ravintolatuki

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4.–31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

·        Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.

·        Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.

·        Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.

·        Hyvitys maksetaan joukkomaksatuksena päätoimisille ravitsemisyrityksille, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus. Muille yrityksille hyvitys myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.8.2020.

Lue lisää toiminnan rajoittamisen hyvittämisestä täältä

Tuki uudelleentyöllistämiseen

·        Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.

·        Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.

·        Tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.10.2020.

Lue lisää uudelleentyöllistämisen tuesta täältä. Tuet myöntää ja maksaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Lisätietoja voit myös kysyä Novagolta: https://novago.fi/koronatietoayrityksille/

 

Share This