Rannan kunnostus oikeaan aikaan oikealla tavalla

Ruoppausilmoituksen tekeminen on pieni asia verrattuna siihen, miten suuret ongelmat tekemättä jääneestä ilmoituksesta voi syntyä

Erikoisen talven jäljiltä moni mökkiasukas suunnittelee jo kesää. Työlistalla saattaa olla myös rannan kunnostus. Rantaa ei kuitenkaan kannata lähteä ruoppaamaan ilman hyvää etukäteissuunnittelua. Hyviä vinkkejä löytyy mm. ymparisto.fi -sivustolta. Ruoppauksen toteuttaja on vastuussa hankkeen lainmukaisuudesta ja aiheuttamistaan haitallisista seurauksista. Ongelmien ja riitojen välttämiseksi on hyvä keskustella ja sopia hankkeesta lähinaapureiden ja vesialueen omistajan kanssa.

Ruoppaus on aina ilmoituksen- ja/tai luvanvaraista.
Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI).
Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. ELY-keskus ilmoittaa vastaanottaneensa ruoppausta koskevan ilmoituksen tai antaa lausunnon. ELY-keskus ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voivat antaa tarkempia ohjeita tai kehottaa ilmoittajaa hakemaan 30 vuorokauden kuluessa vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastolta.

Samentumisen ja muiden ruoppauksesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ruoppaustyö tulisi ajoittaa virkistyskäyttökauden ulkopuolelle. Pieniin ruoppauksiin syksy tai varhainen kevät sopivat hyvin, koska silloin vedenpinnat ovat järvissä yleensä alhaalla ja työ on helpompaa. Isommat ruoppaukset on suositeltavaa tehdä jään päältä, jolloin jää ja maapohja kantavat kaivumassojen kuljetuskaluston.

Ennen kuin aloitat, muista:
• Hakea aluehallintovirastolta (AVI) lupaa mikäli ruoppausmassan määrä ylittää 500 kuutiometriä. Varaudu siihen, että päätöksen saaminen vie 4 – 9 kuukautta.
• Ilmoita alueesi ELY-keskukselle ja lisäksi vesialueen omistajalle kaikki 500 kuutiometrin tai sitä pienemmät ruoppaukset vähintään 30 vuorokautta ennen töihin ryhtymistä.

Tietoa mm. ruoppauksesta, lupien hakemisesta ja ruoppausilmoituksista sekä linkki ilmoituslomakkeeseen.

Lisätietoja:
ELY:n Ympäristöasioiden asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@ely-keskus.fi, p. 0295 020 900

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This