Skattesatserna i Lojo höjs inte

”Mitt i den osäkerhet som coronapandemin förorsakat är det inte rätt tid att höja skatterna”, säger Lojo stadsdirektör Mika Sivula. ”Jag föreslår 20,50 %  som inkomstskattesats i Lojo nästa år för sjunde året i rad.”

Ekonomisk osäkerhet på grund av coronapandemin

Under åren 2018 och 2019 sjönk den kommunala ekonomin ner i historiska dåliga siffror. Även i Lojo visade boksluten för dessa år underskott och i stadens balansräkning finns ett underskott som saknar täckning.  Coronaviruset drabbade således en kommunal ekonomi som redan hade svårigheter.

”Eftersom epidemin fortfarande pågår, vet vi inte ens hur mycket och länge coronaviruset tär på skatteintäkterna som inbringar pengar till stadens kassa”, påpekar Sivula. ”Ens om inkomstutsikterna för år 2021 är det omöjligt att säga något säkert”.

Däremot är det säkert att hanteringen av epidemin kommer att medföra betydande merkostnader. Staten har lovat att ersätta kommunerna för coronakostnader, men storleken på stödet är oklar.

”Det finns gränser för hur länge staten kan skuldsätta sig så snabbt som just nu sker och man har redan börjat tala om anpassning. Med anpassning avses  med stor sannolikhet att man skär ner i kommunernas finansiering,” tror stadsdirektör Sivula.

Enligt prognosen visar år 2020 ett klart överskott

Lojo stads bokslut för år 2019 visar ett underskott på 9,4 milj. euro och  stadens balansräkning visar ett underskott på 9,2 milj. euro som saknar täckning. I Lojo  har man dock kunna hålla utgiftsutvecklingen mycket måttlig under de senaste åren jämfört med kommunernas allmänna utgiftsutveckling.

”Corona orsakade extra kostnader och förlust av inkomster för staden, men också besparingar i någon mån. Skatteinkomsterna blir  miljoner euro lägre än väntat på grund av corona. På grund av osäkerheten har man levt extremt sparsamt i staden. Enheterna har förbundit sig till gemensamma ansträngningar genom att skjuta upp många upphandlingar och genomföra endast de mest nödvändiga. Som ett resultat är utfallet av stadens ekonomi för närvarande cirka 5 milj. euro under budgeten,” säger Mika Sivula.

”När staten samtidigt har riktat in cirka 13 miljoner mer i statsandelar för att balansera effekterna av corona, kommer resultatet för år 2020 enligt bedömningen i dag att visa ett klart överskott,” konstaterar Sivula.

Besparingsbeslut minskar trycket på at höja skatten

Redan före corona har Lojo stad fattat flera beslut för att balansera ekonomin. I programmen för balansering av ekonomin har åtgärderna riktats in mot att  öka inkomstbasen på olika sätt och i synnerhet på att minska utgifterna. De viktigaste åtgärderna har gällt ett nerskuret servicenätverk och minskade tillgängliga tjänster.

Balanseringsprogrammen under åren 2019 och 2020 kommer att bromsa ökningen av stadens nettoutgifter under de närmaste åren.

Våren 2019 godkände Lojo stadsfullmäktige programmet för balansering av ekonomin för åren 2019-2021. De besparingar på 8,9 milj. euro som godkändes i balanseringsprogrammet är indelade enligt följande: 1,6 milj. euro år 2019, 4,7 milj. euro år 2020 och 2,7 milj.  euro  år 2021. Totalt kommer staden att spara 16,9 milj. tack vare balanseringsprogrammet före år 2021.

Det balanseringsprogram som godkändes år 2019 visade sig vara otillräckligt, när reformen av skattekortet minskade Lojo stads skatteinkomster med totalt 10,1 milj. euro jämfört med budgeten för år 2019. Därför inledde man arbetet med att ta fram ett följande balanseringsprogram.

Vid sitt sammanträde i september 2020 godkände Lojo stadsfullmäktige ett balanseringsprogram på 5,2 milj. euro för åren 2021–2024. Särskild tonvikt i programmet lades beslut som berör skolnätverket, eftersom åldersklasserna för födda har minskat markant. Totalt kommer staden att spara 11,1 miljoner euro tack vare balanseringsprogrammet före år 2024.

Efter genomförandet av balanseringsprogrammen kommer utgiftsnivån i staden år 2024 att vara mer än 14 miljoner lägre än den skulle ha varit utan balansering. Detta innebär en intäkt av en kommunalskattesats på mer än 1,5 %.

”Vi befinner oss i en situation där de godkända balanseringsprogrammen banar väg för en hållbar ekonomisk situation, men corona skymmer utsikterna”, konstaterar Sivula. ”Skattehöjningarna ska dock bedömas först när situationen blir klarare, eftersom det är viktigt att värna om konkurrenskraften i vår kommunalskatt.  För närvarande har ingen av Lojos grannkommuner en lägre inkomstskattesats. ”

Budgeten för 2021 blir utmanande

Det finns stora utmaningar med att utarbeta nästa års budget, eftersom trycket på ökade utgifter är stort samtidigt som inkomstutsikterna är extremt oklara. Nästa år kommer regeringens åtgärder att öka stadens verksamhetskostnader och samtidigt  att minska verksamhetsintäkterna.

”Det är också svårt att prognostisera skatteinkomster, eftersom effekterna av epidemin på sysselsättningen kan avvika drastiskt från vad som förutspåddes. Dessutom är bedömningen av verksamhetskostnaderna utmanande, särskilt när det gäller att förutse servicebehovet. Detta innebär att stadens utgiftsutveckling nästa år till stor del kommer att bero på utvecklingen av epidemin.”

Budgetprocessen i Lojo stad har börjat under våren och för närvarande behandlar nämnderna budgetförslag som gäller den egna verksamheten. Stadsdirektörens budgetförslag som tas fram utifrån förslagen publiceras i november för behandling i stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige beslutar om budgeten för nästa år 9.12.2020.

Lojo stadsdirektör Mika Sivula, tfn 044 369 4321, mika.sivula@lohja.fi

Lojo ekonomidirektör Henri Partanen, tfn 044 357 3232, henri.partanen@lohja.fi

Mika Sivula
Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula

Relaterade nyheter:

Share This