Lojo stadsdirektör Mika Sivulas budgetförslag för år 2021

När coronavirusepidemin fortsätter kommer den ekonomiska situationen i Lohja att förbli stram. Investeringarna för att öka attraktionskraften, åtgärda inomhusluftproblem och jämna väg för stadens tillväxt kommer att fortsätta. Invånarnas skattesatser förblir oförändrade. År 2021 kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt bostadsmässan i Hiidensalmi i Lojo med början i juli.
kuva Tomi Parviainen_luminen kaupunkikuva

Den ekonomiska situationen i Lojo

Stadsdirektörens budgetförslag för år 2021 ges samtidigt som vi står inför stora osäkerheter. ”När coronavirusepidemin fortfarande pågår har det varit exceptionellt svårt att göra exakta inkomst- och utgiftsberäkningar”, säger stadsdirektör Mika Sivula.

Efter bokslutet för 2019 har Lojo stad ett underskott på 9,2 miljoner euro i balansräkningen som saknar täckning. Man har dock kunnat hålla utgiftsutvecklingen i staden mycket måttlig under de senaste åren jämfört med kommunernas allmänna utgiftsutveckling. År 2020 kommer man att klart underskrida budgeten i fråga om utgifterna. Enligt stadens prognos kommer de exceptionellt stora coronaersättningarna av engångsnatur som staten betalar ut att göra att resultatet för år 2020 visar ett klart överskott. Detta kommer att minska det ackumulerade underskottet i balansräkningen.

”År 2020 kommer sannolikt att bli ekonomiskt bland de bästa någonsin i staden. Å andra sidan har de kommande årens utmaningar åtminstone inte minskat”, bedömer Mika Sivula. Budgeten för år 2021 inkluderar investeringar i stadens attraktionskraft och invånarnas välbefinnande, men också betydande besparingsåtgärder.

Budgetutmaningar

Utmaningarna med att utarbeta budgeten för år 2021 har varit stora, eftersom trycket på ökade utgifter är stort samtidigt som inkomstutsikterna är extremt oklara. Coronaviruset kommer att försvaga Lojo stads skatteinkomstprognoser med cirka 6-7 miljoner euro i fråga om 2021. Samtidigt orsakar epidemin ytterligare kostnader, särskilt när det gäller hälso- och sjukvården. Den kommunala löneuppgörelsen som godkändes år 2020 kommer också att öka verksamhetskostnaderna med cirka 2,9 miljoner euro.

I budgeten för år 2021 är årsbidraget 13,3 miljoner euro, varvid resultatet efter avskrivningar på 17,7 miljoner euro visar ett underskott på 4,3 miljoner euro. Det finns dock stora osäkerheter i både utgifts- och intäktsberäkningarna. Det omöjligt att med nuvarande uppgifter exakt uppskatta i synnerhet de statliga stöden för de ekonomiska förluster som coronaepidemin medför. ”Statsandelarna kommer att minska jämfört med år 2020, men det är sannolikt att de blir större även år 2021 än vad vi har vågat förutse i budgeten”, säger stadsdirektören.

Man har fortsatt med de åtgärder i regeringsprogrammet som på längre sikt försvagar den kommunala ekonomin trots de ekonomiska farhågor som orsakats av epidemin. ”En ökad vårdardimensionering, nedsatta avgifter inom småbarnspedagogiken och en förlängd läroplikt är dyra åtgärder för kommunen som förs vidare samtidigt som anpassningen av de offentliga finanserna har börjat dyka upp i ministrarnas tal”, säger Mika Sivula. ”Det viktigaste temat för 2021 är att övervinna coronavirusepidemin. När man blir av med undantagsförhållandena, blir de ekonomiska utsikterna också klarare”, avslutar han.

Vägen mot en balanserad ekonomi fortsätter

Lojo stads ekonomi har balanserats under åren 2019 och 2020. I budgeten för år 2021 är balanseringsprogrammens sammanlagda effekt 3,3 miljoner euro jämfört med föregående år. I programmen för balansering av ekonomin riktas åtgärderna in mot att öka inkomstbasen på olika sätt och i synnerhet på att minska utgifterna. De viktigaste åtgärderna har gällt ett nerskuret servicenätverk och minskade tillgängliga tjänster. Staden kommer inte att höja skattesatserna år 2021.

Efter genomförandet av balanseringsprogrammen kommer utgiftsnivån i staden år 2024 att vara mer än 14 miljoner lägre än den skulle ha varit utan balansering. Detta innebär en intäkt av en kommunalskattesats på mer än 1,5 %.

”Balanseringsprogrammen har inkluderat många svåra nedskärningar i saker som är viktiga för invånare i Lojo och har lett till mycket kritik, vilket är förståeligt. I synnerhet har beslut relaterade till skolnätverket har varit mycket framme”, säger stadsdirektören.

”Förändringen i åldersstrukturen i befolkningen i Lojo betyder att vi behöver klart fler händer varje år för vård och omsorg. I budgeten för år 2021 kommer kostnadsökningen enbart inom boendeservicen för seniorer vara över en miljon euro. Denna utveckling kommer att fortsätta de kommande åren, fortsätter Mika Sivula. ”När antalet barn samtidigt har minskat väsentligt, är det klart att det behövs åtgärder”.

Enligt 110 § i kommunallagen ska kommunens ekonomiplan vara i balans eller visa överskott. Det ackumulerade underskottet på 9,2 miljoner euro i balansräkningen ska täckas före slutet av år 2024. Som ett resultat av de minskade inkomsterna på grund av corona är detta inte möjligt utan nya åtgärder. Enligt den nuvarande uppskattningen kommer stadens balansräkning att ha ett underskott på 11,7 miljoner euro i slutet av 2024.

”Det kommande året och det hur vi klarar av corona kommer att visa vilka medel som behövs för att täcka underskottet de närmaste åren. Målet är att underskottet ska täckas år 2024 och samtidigt kommer stadens skuldsättning att minska,” säger Sivula.

På grund av coronapandemin behandlar riksdagen en tillfällig ändring av kommunlagen, som gör det möjligt för kommunen att söka hos Finansministeriet om en förlängning av den tid under vilken underskottet ska täckas om det har blivit svårare att täcka underskottet inom tidsfristen på grund av coronavirusepidemin. ”För Lojos del skulle det vara lättare att täcka underskott om man får mer tid. Enligt den nuvarande uppskattningen skulle inga ytterligare stora anpassningar behövas. Men sex år är en lång tid i denna värld och till och med stora förändringar är möjliga, säger stadsdirektör Sivula.

Åter en inflyttningskommun

I linje med sin strategi strävar Lojo stad efter befolkningstillväxt. Utvecklingen på 2010-talet blev dock negativ. År 2020 har helt klart börjat bättre än tidigare år, och enligt de senaste tillgängliga preliminära befolkningsuppgifterna i slutet av september har Lojo förblivit en kommun med inflyttningsöverskott under den första delen av året.

Lojo siktar också på ett inflyttningsöverskott år 2021. Målet är möjligt, eftersom både byggandet och fastighetshandeln i staden helt klart ligger på en högre nivå än tidigare år. Bostadsmässan i staden i juli 2021 kommer också att rikta nationell uppmärksamhet åt att bo i Lojo. ”Mycket bra arbete har gjorts i staden för att förbättra förutsättningarna för tillväxt. Nu är det viktigt att stärka utvecklingen som har vänt till det bättre även år 2021, säger Mika Sivula.

På vilka olika sätt ska Lojo få fart i tillväxtmålet?

 • Vi ska ordna en framgångsrik bostadsmässa i Hiidensalmi 9.7-8.8.2021. I samband med bostadsmässan förbättras också Lojos stadsbild och allmänna trivsel.
 • Man deltar i planeringsarbetet för en järnvägsförbindelse genom projektbolaget TurunTunnin Juna. Förvärv av mark i Lempola fortsätter.
 • Man bereder sig för att genomföra kommunalteknik i de befintliga planområdena i fråga om Lempola och Karnais samt Haikari och Gunnarla II-området. Om det behövs kommer man börja med andra nya planområden beroende på tomtförsäljningssituationen.
 • Man tar fram utvecklingsplaner för fritidstjänster i insjöområdet samt vid strandområden som en del av Lojo stads tema för insjöstad. I samband med dessa förbereder man sig för att genomföra förbättrings- och utvecklingsåtgärder i strandområdena Hasseludden, Haikari, Porla, Aurlax, Pitkäniemi och Hiidensalmi samt att utöka cykel- och gångledsnätet nära centrum och Lojo sjö. I alla verksamhet är målet att satsa på allmän trivsel.
 • Man säkerställer smidigheten i byggprocessen genom att öka resurserna.
 • Man utreder möjligheten att grunda ett företagsfastighetsbolag, vilket underlättar genomförandet av företagslokalprojekt i Lojo.I slutet av 2020 behandlar fullmäktige också Lojo stads nya livskraftsprogram där de föreslagna åtgärderna för att öka stadens livskraft kommer att genomföras under de närmaste åren i mån av möjlighet.

Hälsosamma och säkra skollokaler för alla

De senaste åren har omfattande investeringar gjorts i Lojo, särskilt för att avhjälpa problem med inomhusluft i skolfastigheter. Staden har satt upp som mål hälsosamma och säkra skollokaler för alla skolelever. Detta arbete kommer att fortsätta 2021, varvid de viktigaste projekten är:

 • Laurentiushusets och Ojamos investeringsprojekt som kommer att slutföras under 2021. Samtidigt genomförs ett projekt för att förbättra park- och motionsområdena i närområdet i Ojamo.
 • Inledning av byggandet av nybygget för Järnefeltin koulu.
 • Start av ombyggnadsprojektet för Lohjan Yhteislyseon lukio.
 • Investeringen i Mäntynummen koulu framskrider till projektplaneringsstadiet. I budgeten uppgår nettoinvesteringarna till 28,7 miljoner euro, varav ungefär hälften riktas till byggandet av skolor.

Hur satsar staden på Lojobornas välbefinnande?

Budgetförslaget tar också hänsyn till barns, ungas, familjers och äldres välbefinnande i Lojo genom att utveckla t.ex. fritidstjänster, stödtjänster, klientdelaktighet och kollektivtrafik. Staden satsar på Lojobornas välbefinnande t.ex. genom följande åtgärder:

 • Man tar fram en strategisk färdplan för förbättring av kollektivtrafiktjänster.
 • Byggandet av Trädskolornas idrottspark fortsätter i fråga om den första fasen. Den första fasen inkluderar t.ex. en konstgräsplan och tillhörande trafikarrangemang.
 • Man förbättrar förutsättningarna för allmän trivsel och rörlighet, till exempel gång- och cykelvägar, genom att investera i småskaliga objekt i olika delar av staden.
 • Man genomför tillsammans med UNICEF de åtgärder som överenskommits med UNICEF för att säkerställa att utmärkelsen Barnvänlig kommun som staden beviljades år 2018 kvarstår även i framtiden
 • Man vidareutvecklar stadens högkvalitativa kulturtjänster och utarbetar en kulturell välbefinnandeplan för att integrera konst- och kulturperspektivet i främjandet av välbefinnande och hälsa och regional utveckling.
 • Man fortsätter med Ohjaamo-verksamheten där Lojobor under 30 får information, råd, handledning och stöd på ett sektorsövergripande sätt och med låg tröskel.
 • Man utvecklar seniorernas boende, klientsäkerhet och kvaliteten på omsorgen.
 • Man utvecklar stadens tjänster med hjälp av kundrespons.
 • Man främjat Hinku 2.0-åtgärderna genom att hålla i gång bl.a. olika ekokorgsprojekt som syftar till att utveckla hållbar utveckling, som t.ex. fastigheternas energieffektivitet.
 • Vi deltar aktivt i ett projekt för att utveckla Västra Nylands välfärdsområde som en del av den nationella social- och hälsovårdsreformen.

Nyckeltal och tidsscheman


Verksamhetsintäkter                                100,6 milj. euro

Verksamhetskostnader                            365,7 milj. euro

Verksamhetsbidrag                                – 265,0 milj. euro

Skatteinkomster                                       197,5 milj. euro

Statsandelar                                             80,5 milj. euro

Årsbidrag                                                  13,3 milj. euro

Avskrivningar                                           17,7 milj. euro

Räkenskapsperiodens resultat                – 4,3 milj. euro

Investeringar                                            29,2 milj. euro

Förändring i lånestocken                         14,8 milj. euro

Lånestock                                                 216,3 milj. euro

Lånestock/inv.                                          4776/inv.


Skattesatserna år 2021

Lojos inkomstskattesats är 20,5 %

Den allmänna fastighetsskatten är 1,03 %

Fastighetsskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende är 0,45 %

Fastighetsskattesatsen för andra än byggnader som används för stadigvarande boende 1,05 %

Fastighetsskattesatsen för obebyggda byggplatser är 4,50 %

Tidsschemat för behandlingen

Stadsstyrelsen diskuterar stadsdirektörens budgetförslag för första gången vid sitt sammanträde 16.11.2020. Stadsstyrelsen ger sitt eget budgetförslag till stadsfullmäktige för behandling 30.11.2020. Stadsfullmäktige behandlar budgeten för 2021 vid sitt sammanträde 9.12.2020.
Tyvärr är Lojo stads budgetförslag i sin helhet enbart tillgängligt på finska för tillfället.

Relaterade nyheter:

Share This