Fiske och kräftfiske

Bestämmelser om fiske och kräftfiske på stadens vattenområden

Tillstånd som säljs av staden berättigar innehavaren att fiska endast på vattenområden som ägs av staden, inte någon annanstans.
Fiskekarta

Tillstånd för användning av fasta fångstredskap säljs bara till Lojobor och personer som äger en fritidsbostad inom staden, för Lojo stads vattenområde, för husbehovs- och rekreationsfiske samt för yrkesfiske när det gäller siklöja.

För husbehovs- och rekreationsfiske säljs tillstånd för högst 4 redskapsenheter per person. För yrkesfiske av siklöja säljs tillstånd för högst 8 redskapsenheter per person. För kräftfiske säljs tillstånd för högst 10 redskapsenheter per matlag. Tillstånden är personliga och det är förbjudet att överlåta fiskerätten åt någon annan. Den som köper ett tillstånd för fast fångstredskap ska, om han inte är under 18 år eller över 65 år, uppvisa ett verifikat över en giltig fiskevårdsavgift till staten.
Lojobor och personer som äger en fritidsbostad inom staden behöver inte något separat tillstånd för ljusterfiske, harpunfiske eller katsa på vattenområden som staden äger.
Vid spinnfiske eller trolling med ett spö ska Lojobor eller utsocknes som inte är under 18 år eller över 69 år kunna uppvisa verifikat över att de har betalat en fiskevårdsavgift till staten. Ett tillstånd för trollning med mer än ett spö är båtlagsspecifikt.
Fångstredskapen ska märkas på det sätt som föreskrivs i förordningen om fiske och redskapsmärket ska fästas på redskapet så att det är synligt på vattenytan eller isen.

Det är förbjudet att idka fångst med fasta fångstredskap (nät) på öppet vatten från islossningen eller fr.o.m. 1.4 och t.o.m. 30.6.

Priset för en fast fiskeredskapsenhet för Lojobor och personer som äger en fritidsbostad inom staden är 21,00 euro max. 4 st./person. Tillståndet ger innehavaren rätt att fiska med nät och att använda ryssja, långrev och saxkrokar inom Lojo stads vattenområden.

Till utsocknes säljs inte tillstånd för användning av fasta fångstredskap.

Priset för en kräftfiskeenhet är 10,50 euro/st. max. 10 st./hushåll.

Avgiften för tillstånd för trolling med mer än ett spö är 21,00 euro/år eller 10,50 euro/vecka.

Priserna inkluderar moms.

Länk till webbutiken

Redskapsenhetsavgiften betalas direkt till Lojo stads konto FI5910963000220332. Skriv UISTELU i meddelandefältet.

För yrkesfiske av siklöja ska bokföring föras över fångsten och rapportering av fångsten är ett villkor för att få tillstånd under följande år. Västra Nylands vatten och miljö rf behandlar fångstbokföringen.

Lojo stad övervakar fisket på sina vattenområden.

Fiskeövervakare är Kari Kenttinen, tfn  040 533 7263. Vid misstanke om att bestämmelser inte följs ska man kontakta Lojo stads kundservicecenter, adr. Karstuvägen 4, 08100 Lojo. Öppet mån-tor 8.00 – 16.00, fre och dagar före helg 8.00 – 15.00, tfn 040 188 6100.

 

Related to the subject: