Fiske och kräftfiske

Bestämmelser om fiske och kräftfiske på stadens vattenområden

Tillstånd för stående fångstredskap säljs till Lojobor och personer som äger en fritidsbostad inom staden, nedan Lojobor, för husbehovs- och rekreationsfiske samt för yrkesfiske när det gäller siklöja.

För husbehovs- och rekreationsfiske säljs tillstånd för högst 4 redskapsenheter per person. För yrkesfiske av siklöja säljs tillstånd för högst 8 redskapsenheter per person. För kräftfiske säljs tillstånd för högst 10 redskapsenheter per matlag. Tillstånden är personliga och det är förbjudet att överlåta fiskerätten åt någon annan. Den som köper ett tillstånd för stående fångstredskap ska, om han inte är under 18 år eller över 65 år, uppvisa ett verifikat över giltig statlig fiskevårdsavgift.

Lojobor behöver inte något separat tillstånd för ljusterfiske, harpunfiske eller katsa på vattenområden som staden äger.

Vid spinnfiske eller trolling med ett spö ska Lojobor eller utsocknes som inte är under 18 år eller över 65 år kunna uppvisa verifikat över att de har betalat statlig fiskevårdsavgift.  Ett tillstånd för trollning med mer än ett spö är båtlagsspecifikt.

Fångstredskapen ska märkas på det sätt som föreskrivs i förordningen om fiske och redskapsmärket ska fästas på redskapet så att det är synligt på vattenytan eller isen.

Det är förbjudet att idka fångst med fasta redskap (nät) på öppet vatten från islossningen till 30.6.

Vid fiske på Lojo sjö ska redskapets maskstorlek vara minst 100 mm i fråga om nät som är över 2 meter höga (knutavstånd 55 mm).

Nät för siklöja får vara högre än två meter. Maskstorleken får vara högst 50 mm (knutavstånd 25 mm).

I Lojo sjö är minimimåttet för gös 40 cm och för kräfta 10 cm.

Ljusterfiske är tillåtet under perioden 1.8 – 31.12.

Kräftfiske är tillåtet under perioden 21.7 (från kl. 12) – 31.10.

Följande fångstredskap får användas med märke för redskapsenhet:

nätlängd längd 30 m  1 redskapsenhet
ryssja  1 redskapsenhet
långrev 100 krokar  2 redskapsenheter
krokar 10 st.  1 redskapsenhet
kräftbur  1 redskapsenhet

Priset för en fiskeredskapsenhet är 20,00 euro för Lojobor. Priset för en kräftfiskeenhet är 10,00 euro. För trolling med mer än ett spö ska Lojobor betala 20,00 euro/år för en redskapsenhet. Tillstånd för trolling med mer än ett spö kostar 35,00 euro/år eller 10 euro/vecka för utsocknes. Priserna inkluderar moms. Till utsocknes säljs inte tillstånd för fiske med stående redskap.

Redskapsenhetsavgiften betalas direkt till Lojo stads konto FI5910963000220332. Skriv UISTELU i meddelandefältet.

För yrkesfiske av siklöja ska bokföring föras över fångsten och rapportering av fångsten är ett villkor för att få tillstånd under följande år. Västra Nylands vatten och miljö rf behandlar fångstbokföringen.

Lojo stad övervakar fisket på sina vattenområden.

Fiskeövervakare är Kari Kenttinen, tfn  040 533 7263. Vid misstanke om att bestämmelser inte följs ska man kontakta Lojo stads kundservicecenter, adr. Karstuvägen 4, 08100 Lojo. Öppet mån-tor 8.00 – 16.00, fre och dagar före helg 8.00 – 15.00, tfn 044 369 4300.

Fiskekarta