Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 8.2.2021

Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid coronasäkerheten på arbetsplatserna. Vaccinationerna utvidgas till riskgrupperna.

Sedan början av januari har 58 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Hittills har totalt 4043 coronaprover tagits. Prover har tagits i genomsnitt 800 per vecka. Förra veckan konstaterades 20 nya fall av corona, vilket är det högsta antalet coronafall under en vecka i Lojo under hela coronapandemin hittills. Även fall av muterat virus har upptäckts i Lojo. Lojo stad informerade förra veckan om exponering för corona på  restaurang Karanteeni i Virkby.

Incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 71,7/100 000 invånare. Incidensen i hela landet är 91,7 och i Nyland 166.

Under den senaste veckan har coronasituationen försämrats igen i hela landet. Detta innebär att de gällande restriktiva åtgärderna och rekommendationerna inte kan lindras i detta skede.

För att ytterligare lugna ner coronaläget fortsätter regionförvaltningsverkets beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 10 personer till och med 28.2.2021. Också Lojo stads restriktioner och rekommendationer är under motsvarande tid i kraft till och med 28.2.2021. Behovet av restriktionerna och rekommendationerna bedöms varje vecka med hänsyn till både den lokala, regionala och nationella coronasituationen. Information om effekterna av regionförvaltningsverkets beslut och Lojo stads restriktioner och rekommendationer på stadens verksamhet finns på https://www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/halso-och-sjukvardstjanster/corona-nya-radgivningskanaler-for-lojoborna/rekommendationer-och-restriktioner-i-lojo/.

Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid coronasäkerheten på arbetsplatserna

Ett flertal fall av coronasmitta härstammar från arbetsplatsen. Vi rekommenderar starkt att arbetsgivarna och de anställda följer den nationella rekommendationen om distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det är möjligt åtminstone temporärt. Om distansarbete inte är möjligt rekommenderar vi att arbetsgivarna för att säkerställa arbetssäkerbeten förutsätter användning av munskydd i alla arbetslokaler (med undantag för det egna arbetsrummet där man arbetar ensam), även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd på mer än två meter om det inte finns något hälsomässigt skäl att inte använda munskydd.

På arbetsplatser ska måltider och kaffepauser delas upp så att ett litet antal anställda samtidigt vistas i pausrummen och att säkra avstånd kan hållas.

Det är fortfarande viktigt att testa sig med låg tröskel

Man inte ska ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. I Lojo är det lätt och snabbt att gå på coronatest om man har symtom som tyder på corona. Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Du kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid den egna hälsostationen 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116117.

Den här veckan kommer coronavaccinationerna att fortsätta inom hemvården
Mer än 1 900 Lojobor har hittills fått den första dosen av coronavaccinet och nästan 650 har också redan fått en boosterdos. I början av året har man i Lojo vaccinerat personal som undersöker och vårdar coronapatienter samt personal som ger annan brådskande vård, de boende och personalen inom boendeservicen för seniorer. Vaccinationerna har inletts för de klienter inom hemvården för seniorer samt närståendevård som har fyllt 80 år samt närstående till dem som har fyllt 65 år och bor i samma hushåll. En del av personalen inom hemvården har också vaccinerats.

Den här veckan fortsätter vaccinationerna för personer inom hemvården som i år fyller 80 år samt personer som fyller 65 år i år och bor i samma hushåll. Dessutom kommer man att fortsätta med att ge boostervaccinationer för dem som redan vaccinerats mot corona.

Vaccinationerna utvidgas till riskgrupperna

Hittills har man i Lojo använt Pfizer-Biontechs vaccin, i fortsättningen används även Modernas vaccin. Dessa vacciner kommer att i fortsättningen ges till personer som fyller 70 år i år. Enligt preliminär information kommer vi också att få Astra Zenecas vaccin den här veckan som enligt THL:s riktlinje ges till personer under 70 år. Tack vare detta kan coronavaccinationerna utvidgas även till personer under 70 år som hör till riskgrupper enligt nuvarande bedömning senast i vecka 7.

THL har preciserat den prioriteringslista utifrån vilken det fastställs i vilken ordning coronavirusvaccin erbjuds till personer under 70 år som lider av olika underliggande sjukdomar och därmed tillhör riskgrupperna för covid-19. Prioriteringen har gjorts på basis av en medicinsk riskbedömning och den stöder Finlands coronavaccinstrategi, vars mål är att minska förlorade levnadsår och dödsfall på grund av covid-19 samt att upprätthålla hälso- och sjukvårdens bärkraft. De underliggande sjukdomarna har delats in i två grupper enligt i vilken utsträckning sjukdomen ökar risken för allvarlig covid-19. Till den första gruppen hör sjukdomar som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig covid-19 och till de andra sjukdomar som ökar risken för allvarlig covid-19. Av dessa grupper erbjuds grupp 1 coronavaccin först och därefter grupp 2. Inom grupperna vaccineras alla som lider av de underliggande sjukdomarna samtidigt i takt med att vacciner blir tillgängliga. Mer information om riskgrupperna finns på https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/thl-har-preciserat-de-medicinska-riskgrupperna-for-coronavaccinationerna

Vaccinationsordningen, dvs. i vilken ordning befolkningen vaccineras, baseras på de nationella riktlinjerna och statsrådets förordning som utfärdades 22.12.2020 och vi följer den i alla vaccinationer. Det är inte möjligt att förbigå den officiella vaccinationsordningen ens i fråga om riskgrupperna.

Tillgången till vacciner följs upp kontinuerligt och vaccinationer av olika befolkningsgrupper samt utvidgning av dem planeras in. När massvaccinationerna inleds är det möjligt att boka tid via den gemensamma tidsbokningstjänsten för coronavaccinationer i kommunerna i Nyland på adressen koronarokotusaika.fi eller genom att ringa till tidsbokningstelefonen. För Lojos del kan tider inte ännu bokas via det elektroniska systemet. Även telefonnummer till tidsbokningen för vaccination meddelas separat när tider kan bokas.

Lojo stad tar fortsättningsvis kontakt per telefon med de personer som i år fyller 85 år och äldre personer. Avsikten är att per telefon kartlägga intresset för att ta coronavaccinet. När vi får vacciner kallar vi de äldre till vaccination.

Information om coronavaccinationerna i Lojo finns på https://www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/halso-och-sjukvardstjanster/corona-nya-radgivningskanaler-for-lojoborna/coronavaccination/

Share This