Rekommendationer och restriktioner i Lojo

På denna sida hittar du de rekommendationer och restriktioner som gäller i Lojos område samt länkar till nationella rekommendationer. Lojo stads senaste meddelanden om corona med information om de frågor som anges nedan finns på: https://www.lohja.fi/category/korona/

Coronaläget månadsvis i Lojo. Grafiken nedan har uppdaterats 6.9.2021:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland lindrar sammankomstbegränsningarna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område enligt den regionala coronasamordningsgruppens rekommendation. Från och med lördag 4 september 2021 behöver man inte heller i offentliga tillställningar som ordnas i inomhusutrymmen säkerställa säkert tvåmetersavstånd för publiken, om hälsosäkerheten kan tryggas genom tillräckligt med plats i utrymmet och andra metoder.

Regionförvaltningsverket har 3.9.2021 fattat följande beslut.

Regionförvaltningsverket följer tillsammans med de regionala coronasamordningsgrupperna med hur epidemiläget förändras och bedömer kontinuerligt beslutens nödvändighet. Enligt lagen måste besluten om restriktioner genast upphävas när de inte längre behövs. Läget följs kontinuerligt upp, och regionförvaltningsverket eller en enskild kommun kan inom sitt område fatta nya beslut om epidemiläget försämras. I regel fattar kommunerna beslut för sina egna områden, medan regionförvaltningsverkets beslut gäller flera kommuner.


För uppdaterad information, se webbsidor:

Lohjan Liikuntakeskus

Lohjan Teatteri

Lojo stadsorkester

Tytyri Upplevelsegruva

Biblioteken i Lojo

Lojo museum

Hiiden Opisto


Regionförvaltningsverkets beslut

Beslut om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster träder Nylands sjukvårdsdistrikt den 5 augusti 2021.

Innehållet i de restriktioner som Regionförvaltningsverket införde för perioden 5–26 augusti 2021 sammanfattas enligt följande.

Man kan ordna sammankomster inomhus och i begränsade utomhuslokaler utan begränsningar på personantalet om man beaktar följande:

• Vid sammankomster med över tio personer som ordnas inomhus måste kunder och deltagare kunna undvika närkontakt med varandra det vill säga hålla säkert avstånd. Med närkontakt avses att kunder vistas inomhus på högst två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller fysisk kontakt.

• Vid tillställningar utomhus med över 50 (femtio) personer måste kunder och deltagare kunna undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre säkert avstånd av ett visst mått.

• Vid tillställningar som ordnas inomhus med över tio personer och i utomhusutrymmen med över 50 (femtio) personer ska vid organiseringen av tillställningen dessutom följas undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar för att förhindra coronavirussmitta av den 31 maj 2021

• Dessutom ska de allmänna hygienkraven i lagen följas; kunderna ska bland annat ges möjlighet att rengöra händerna och vistelsen ska ordnas så glest som möjligt.

Regionförvaltningsverket följer noga med läget i samarbete med andra myndigheter.

Lojo stads rekommendationer 

 

Privata tillställningar

Lojo stad rekommenderar att man i samband med privata tillställningar beaktar samma begränsningar av antalet personer som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattat beslut om beträffande offentliga tillställningar. Fester under sommaren ska helst ordnas utomhus om vädret tillåter det.

Sommarens fester – festa coronasäkert och följ regionala rekommendationer

Vid anordnandet av fester ska man iaktta de regionala myndigheternas begränsningar för sammankomster, som även gäller privata tillställningar. Dessutom lönar det sig att komma ihåg samma principer vid fester som annars under epidemin. Det viktigaste är att sörja för god hand- och hosthygien, följa säkerhetsavstånden, vid behov använda munskydd och säkerställa att applikationen Coronablinkern fungerar i telefonen.

Säker fest – tips för arrangörer och deltagare

• Ordna fest endast för den närmaste kretsen och överväg att sprida ut gästernas ankomst.
• Håll festen utomhus i mån av möjlighet.
• Om du får också lindriga symtom som tyder på coronavirus, avboka festen eller ditt deltagande i festen. Sök dig omedelbart till coronatest.
• Kom ihåg noggrann hand- och hosthygien. Det är bra att påminna gästerna om handtvätt och erbjuda tillräckligt med handdesinfektionsmedel.
• Kom ihåg tillräckliga säkerhetsavstånd även under festen.
• Använd munskydd när det är möjligt.
• Kontrollera att appen Coronablinkern är nerladdad i din telefon och att den fungerar.
• Iaktta särskild försiktighet om människor från olika delar i landet samlas på festen.

Mer information: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/sommarens-fester-narmar-sig-festa-coronasakert-och-folj-regionala-rekommendationer

Munskydd 

I Lojo stads verksamhet följs rekommendationen om munskydd i samhällsspridningsfasen. Användning av munskydd rekommenderas om det inte finns något hälsomässigt skäl att avstå från användningen.

Rekommendationer för att använda munskydd för personer över 12 år:

  • i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare
  • i offentliga lokaler och under offentliga evenemang
  • privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)
  • i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och inom ungdomsarbetet
  • i hobbyverksamhet
  • på arbetsplatser då man inte kan hålla avstånd (2 m), vistas växelvis i lokaler eller inte kan fullfölja andra hygien- och säkerhetsregleringar
  • för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet

Dessutom rekommenderas användning av munskydd för personalen och eleverna i årskurserna 7-9. Vi rekommenderar att personalen i daghemmen och i årskurserna 1-6 använder munskydd eller visir.

Utdelning av munskydd i Lojo

Munskydd delas ut på Lojo huvudbibliotek dagligen då biblioteket har öppet. Munskydd delas ut under servicetiderna för Karislojo, Sammatti, Pusula, Virkby och Saukkola bibliotek och endast när personalen är på plats. Ingen utdelning på Karislojo bibliotek på torsdagar och på Pusula bibliotek på onsdagar. Du kan se bibliotekens öppettider på förstasidan för vårt Finna-nätbibliotek.

De munskydd som Lojo stad delar ut är enligt regeringens riktlinjer bara avsedda för de Lojobor som har det svårt ekonomiskt och som inte har möjlighet att skaffa dem själva. I regel ska Lojoborna skaffa sina munskydd själva.


Besök i servicehus

Man kan besöka servicehusen för seniorer bara om man är helt frisk. Besök till enheten ska bokas på förhand.

Personalen ger besökarna instruktioner om noggrann hand- och hosthygien och förser dem med ett kirurgiskt engångsmun- och nässkydd under deras besök. Vi rekommenderar att besökare håller ett säkert avstånd till andra boende, besökare och personalen.

Besöket sker i klientens eget rum, inte i de gemensamma utrymmena, t.ex. i matsalen eller vistelserummet. Vi rekommenderar att man vistas utomhus tillsammans om vädret tillåter det.

Enheten ansvarar för att besöken kan ordnas säkert och i en epidemisituation eller i en situation där risken för epidemi är hög kan det bli aktuellt att bedöma möjligheten till besök på nytt. Alltid är besök inte möjliga.

Personalen vid verksamhetsenheten övervakar att besöken genomförs på ett sätt som är säkert för klienterna.
Man kan alltid besöka kritiskt sjuka och patienter som får vård i livets slutskede förutsatt att man följer de överenskomna anvisningarna (användning av skydd) och besökaren har inga symtom på infektion (t.ex. hosta, ont i halsen, feber, andfåddhet, muskelsmärta och / eller huvudvärk ) eller diarré/magont utan någon annan anledning.

I åtgärderna uppmanas att man följer THL:s gällande anvisningar.


Distansarbete

Lojo stad följer och rekommenderar att arbetsgivarna och de anställda följer den nationella rekommendationen om distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det är möjligt åtminstone temporärt.

Om distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren förutsätter och ger anvisningar om användning av munskydd i alla arbetslokaler, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd på mer än två meter. På arbetsplatser ska måltider och kaffepauser delas upp.

Dessutom påminner Lojo stad alla som uträttar ärenden i huvudstadsregionen och arbetspendlare att ägna särskild uppmärksamhet åt att följa hygienanvisningarna.

Resebegränsningar
Du hittar den senaste informationen om resor och relaterade rekommendationer på https://www.raja.fi/koronainfo

Nationella rekommendationer och källor
Institutet för hälsa och välfärd
Social- och hälsovårdsministeriet
Statsrådet

Stadens meddelanden om corona (öppnas i en ny sida, på finska)
Om du inte hittar den information du behöver på webbplatsen angående restriktioner och rekommendationer i Lojo kan du kontakta koronaneuvonta@lohja.fi, vi försöker svara dig så snart som möjligt!