Rekommendationer och restriktioner i Lojo

På denna sida hittar du de rekommendationer och restriktioner som gäller i Lojos område samt länkar till nationella rekommendationer. Lojo stads senaste meddelanden om corona med information om de frågor som anges nedan finns på: https://www.lohja.fi/category/korona/


Begränsningar som gäller offentliga tillställningar


Begränsningar som gäller offentliga tillställningar fram till 31.1.2022.
(uppdat. 11.1.2022)

Enligt 58 § i smittskyddslagen är alla offentliga tillställningar och möten som ordnas inomhus fram till 31.1.2022 förbjudna i kommunerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, oavsett antalet deltagare.

Tillfällig stängning av verksamhet för kunder och deltagare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin under två veckor mellan 11.– 24.1.2022

Beslutet förpliktar aktörer som disponerar över utrymmen när de bedriver idrotts- eller sportverksamhet som avses i 1 punkten eller nöjes- eller rekreationsverksamhet som avses i 2–6 punkten i följande utrymmen:

1) utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott;

2) allmänna bastur samt simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem;

3) dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp;

4) nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus;

5) inomhuslekparker och inomhuslekplatser;

6) allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Lokaler som ska stängas kan inte tas i bruk med covidintyg för motions-, sport-, nöjes- eller rekreationsverksamhet Beslutet gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Förutsättningar för användningen av utrymmen avsedda för kunder och deltagare

Användningen av utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse i kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ska ordnas så att man kan förebygga risk för smitta till följd av närkontakt mellan kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap. Aktören kan fullgöra sin skyldighet genom begränsning av antalet kunder, genom arrangemang som gäller antalet kundplatser eller utrymmena eller på något annat sätt som beaktar särdragen i verksamheten. Åtgärderna och eventuell användning av covidintyget ska antecknas i en plan som ska hållas tillgänglig för kunderna.


Munskydd

Rekommendation om användning av munskydd för ovaccinerade och vaccinerade

Rekommendationerna gäller personer som fyllt 12 år.

•i kollektivtrafiken och skoltransporterna
•i offentliga inomhuslokaler
•på arbetsplatser, i skolor (från årskurs 6) och i läroanstalter
•vid offentliga tillställningar och sammankomster
•utomhus om du hamnar i långvarig trängsel där det är svårt att röra på sig
•Rekommendation för den som söker sig till coronatest och väntar på resultat: det finns skäl att alltid använda munskydd på vägen till coronavirustest och innan testresultatet blir klart om man av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.

Utbildningsanordnarna ansvarar för säkerheten i studiemiljön och kan utfärda egna rekommendationer om munskydd som gäller deras egna lokaler för undervisning.
Om arbetsgivaren bedömer det nödvändigt att använda munskydd på arbetsplatsen kan arbetstagaren åläggas att använda munskydd på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan också ge rekommendationer för de anställda.
Man bör inte använda munskydd om den innebär att det blir orimligt svårt att andas eller om det finns andra hälsoskäl som hindrar användning av munskydd.

Rekommendation om användning av munskydd för social- och hälsovårdspersonalen

Social- och hälsovårdspersonalen kommer att fortsätta använda munskydd enligt arbetsgivarnas tidigare anvisningar. Systematisk användning av munskydd är viktigt för arbets- och patientsäkerheten.

Utdelning av munskydd i Lojo

Munskydd delas ut på Lojo huvudbibliotek dagligen då biblioteket har öppet. Munskydd delas ut under servicetiderna för Karislojo, Sammatti, Pusula, Virkby och Saukkola bibliotek och endast när personalen är på plats. Ingen utdelning på Karislojo bibliotek på torsdagar och på Pusula bibliotek på onsdagar. Du kan se bibliotekens öppettider på förstasidan för vårt Finna-nätbibliotek.

De munskydd som Lojo stad delar ut är enligt regeringens riktlinjer bara avsedda för de Lojobor som har det svårt ekonomiskt och som inte har möjlighet att skaffa dem själva. I regel ska Lojoborna skaffa sina munskydd själva.Besök i servicehus

Man kan besöka servicehusen för seniorer bara om man är helt frisk. Besök till enheten ska bokas på förhand.

Personalen ger besökarna instruktioner om noggrann hand- och hosthygien och förser dem med ett kirurgiskt engångsmun- och nässkydd under deras besök. Vi rekommenderar att besökare håller ett säkert avstånd till andra boende, besökare och personalen.

Besöket sker i klientens eget rum, inte i de gemensamma utrymmena, t.ex. i matsalen eller vistelserummet. Vi rekommenderar att man vistas utomhus tillsammans om vädret tillåter det.

Enheten ansvarar för att besöken kan ordnas säkert och i en epidemisituation eller i en situation där risken för epidemi är hög kan det bli aktuellt att bedöma möjligheten till besök på nytt. Alltid är besök inte möjliga.

Personalen vid verksamhetsenheten övervakar att besöken genomförs på ett sätt som är säkert för klienterna.
Man kan alltid besöka kritiskt sjuka och patienter som får vård i livets slutskede förutsatt att man följer de överenskomna anvisningarna (användning av skydd) och besökaren har inga symtom på infektion (t.ex. hosta, ont i halsen, feber, andfåddhet, muskelsmärta och / eller huvudvärk ) eller diarré/magont utan någon annan anledning.

I åtgärderna uppmanas att man följer THL:s gällande anvisningar.


Distansarbete

Rekommendation om distansarbete fr.o.m. 22.11.2021:

Lojo stad har gett en rekommendation om distansarbete som gäller tills vidare. Distansarbete rekommenderas i alla arbetsuppgifter där det är även tillfälligt möjligt.

Om distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren förutsätter och ger anvisningar om användning av munskydd i alla arbetslokaler, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd på mer än två meter. På arbetsplatser ska måltider och kaffepauser delas upp.

Dessutom påminner Lojo stad alla som uträttar ärenden i huvudstadsregionen och arbetspendlare att ägna särskild uppmärksamhet åt att följa hygienanvisningarna.


Resebegränsningar
Du hittar den senaste informationen om resor och relaterade rekommendationer på https://www.raja.fi/koronainfo

Nationella rekommendationer och källor
Institutet för hälsa och välfärd
Social- och hälsovårdsministeriet
Statsrådet

Stadens meddelanden om corona (öppnas i en ny sida, på finska)
Om du inte hittar den information du behöver på webbplatsen angående restriktioner och rekommendationer i Lojo kan du kontakta koronaneuvonta@lohja.fi, vi försöker svara dig så snart som möjligt!