Rekommendationer och restriktioner i Lojo

På denna sida hittar du de rekommendationer och restriktioner som gäller i Lojos område samt länkar till nationella rekommendationer. Lojo stads senaste meddelanden om corona med information om de frågor som anges nedan finns på: https://www.lohja.fi/category/korona/

Coronaläget månadsvis i Lojo. Grafiken nedan har uppdaterats 14.6.2021:


Aktuella förändringar i stadens egna tjänster

Regionförvaltningsverket upphäver sammankomstbegränsningarna fr.o.m. 15.6  – I Lojo övergår man till basnivån

Från och med 15.6 kommer Regionförvaltningsverket i Södra Finland att upphäva beslutet om att begränsa offentliga tillställningar både i Västra och i Östra Nyland  på grund av att epidemin har lugnat ner sig. Huvudstadsregionen och Mellersta Nyland övergår till accelerationsfasen.

Övergången till basnivån betyder i Lojo att antalet personer i offentliga tillställningar inte begränsas inomhus och utomhus.  De nationella kraven på att beakta hälsosäkerheten är dock fortfarande i kraft enligt Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 31.5.2021. Den som ansvarar för tillställningen ska ge deltagarna anvisningar för hur tillräckliga avstånd kan hållas. Deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt och kundplatserna placeras tillräckligt långt  bort från varandra. Att hålla avstånd förutsätter inte kontinuerligt upprätthållande av ett skyddsavstånd på ett visst antal meter, men för att man ska kunna hålla säkra avstånd lönar det sig att anvisa för varje grupp en på förhand planerad plats. Man kan  ha personal och informationstavlor som instruerar om avstånd. Man kan förhindra att det bildas långa köer genom arrangemang som påverkar hur deltagarna anländer och grupperas. Med hjälp av tejpningar, rep eller ordningsvakter kan publiken styras så att trängsel undviks. Också öppettiderna och rytmen i verksamheten kan ordnas för att säkerställa avstånden mellan kunderna och sällskapen. Dessutom ska man se till att  deltagarna har möjlighet att tvätta händerna.


För uppdaterad information, se webbsidor:

Lohjan Liikuntakeskus

Lohjan Teatteri

Lojo stadsorkester

Tytyri Upplevelsegruva

Biblioteken i Lojo

Lojo museum

Hiiden Opisto


Regionförvaltningsverkets beslut

(uppdaterad 1.6.2021)

Begränsningar som gäller offentliga tillställningar

Under perioden 1.6.2021-15.6.2021 kan man i kommunernas områden i Hangö, Lojo, Högfors och Raseborg ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 (femtio) deltagare inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga säkerheten i dem följer Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020.

Möjligheten att undvika nära kontakter ska beaktas i aktörernas lokaler
Skyldigheten gällande säkert avstånd fortsätter i största delen av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till 15.6.2021.

I kommunernas områden i Hangö, Högfors, Lojo och Raseborg är det epidemiologiska läget emellertid bättre och därför har beslutet om säkert avstånd som nu är i kraft upphävts fr.o.m. 25.5.2021.

Övriga Nyland
1.6 – 15.6.2021 är gränsen för offentliga tillställningar högst 10 personer inomhus och högst 50 personer i avgränsade områden utomhus.

Frågor och svar som gäller de krav lagen om smittsamma sjukdomar ställer  har samlats ihop nationellt  regionförvaltningsverken https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset. Regionförvaltningsverket upprätthåller även coronainformation med information om tolkningarna i lagen om smittsamma sjukdomar gällande företag koronainfo@avi.fi, telefonnummer: 0295 016 666, mån–fre kl. 8–11.30 och 12.30–16.

Lojo stads rekommendationer 

 

Privata tillställningar

Lojo stad rekommenderar att man i samband med privata tillställningar beaktar samma begränsningar av antalet personer som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattat beslut om beträffande offentliga tillställningar. Fester under sommaren ska helst ordnas utomhus om vädret tillåter det.

Sommarens fester närmar sig – festa coronasäkert och följ regionala rekommendationer

Försommarens festligheter börjar närma sig. Studentexamen, yrkesexamen eller konfirmation är viktiga etapper som det finns orsak att fira. Trots att coronavirussituationen har lättat under våren finns smittorisken fortfarande i hela landet och situationen kan också försämras snabbt regionalt. Vid anordnandet av fester ska man iaktta de regionala myndigheternas begränsningar för sammankomster, som även gäller privata tillställningar. Dessutom lönar det sig att komma ihåg samma principer vid fester som annars under epidemin. Det viktigaste är att sörja för god hand- och hosthygien, följa säkerhetsavstånden, vid behov använda munskydd och säkerställa att applikationen Coronablinkern fungerar i telefonen.

Säker fest – tips för arrangörer och deltagare

• Ordna fest endast för den närmaste kretsen och överväg att sprida ut gästernas ankomst.
• Håll festen utomhus i mån av möjlighet.
• Om du får också lindriga symtom som tyder på coronavirus, avboka festen eller ditt deltagande i festen. Sök dig omedelbart till coronatest.
• Kom ihåg noggrann hand- och hosthygien. Det är bra att påminna gästerna om handtvätt och erbjuda tillräckligt med handdesinfektionsmedel.
• Kom ihåg tillräckliga säkerhetsavstånd även under festen.
• Använd munskydd när det är möjligt.
• Kontrollera att appen Coronablinkern är nerladdad i din telefon och att den fungerar.
• Iaktta särskild försiktighet om människor från olika delar i landet samlas på festen.

Mer information: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/sommarens-fester-narmar-sig-festa-coronasakert-och-folj-regionala-rekommendationer

Munskydd 

I Lojo stads verksamhet följs rekommendationen om munskydd i samhällsspridningsfasen. Användning av munskydd rekommenderas om det inte finns något hälsomässigt skäl att avstå från användningen.

Rekommendationer för att använda munskydd för personer över 12 år:

  • i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare
  • i offentliga lokaler och under offentliga evenemang
  • privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)
  • i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och inom ungdomsarbetet
  • i hobbyverksamhet
  • på arbetsplatser då man inte kan hålla avstånd (2 m), vistas växelvis i lokaler eller inte kan fullfölja andra hygien- och säkerhetsregleringar
  • för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet

Dessutom rekommenderas användning av munskydd för personalen och eleverna i årskurserna 7-9. Vi rekommenderar att personalen i daghemmen och i årskurserna 1-6 använder munskydd eller visir.

Utdelning av munskydd i Lojo

Munskydd delas ut på Lojo huvudbibliotek dagligen då biblioteket har öppet. Munskydd delas ut under servicetiderna för Karislojo, Sammatti, Pusula, Virkby och Saukkola bibliotek och endast när personalen är på plats. Ingen utdelning på Karislojo bibliotek på torsdagar och på Pusula bibliotek på onsdagar. Du kan se bibliotekens öppettider på förstasidan för vårt Finna-nätbibliotek.

De munskydd som Lojo stad delar ut är enligt regeringens riktlinjer bara avsedda för de Lojobor som har det svårt ekonomiskt och som inte har möjlighet att skaffa dem själva. I regel ska Lojoborna skaffa sina munskydd själva.


Besök i servicehus

Man kan besöka servicehusen för seniorer bara om man är helt frisk. Besök till enheten ska bokas på förhand.

Personalen ger besökarna instruktioner om noggrann hand- och hosthygien och förser dem med ett kirurgiskt engångsmun- och nässkydd under deras besök. Vi rekommenderar att besökare håller ett säkert avstånd till andra boende, besökare och personalen.

Besöket sker i klientens eget rum, inte i de gemensamma utrymmena, t.ex. i matsalen eller vistelserummet. Vi rekommenderar att man vistas utomhus tillsammans om vädret tillåter det.

Enheten ansvarar för att besöken kan ordnas säkert och i en epidemisituation eller i en situation där risken för epidemi är hög kan det bli aktuellt att bedöma möjligheten till besök på nytt. Alltid är besök inte möjliga.

Personalen vid verksamhetsenheten övervakar att besöken genomförs på ett sätt som är säkert för klienterna.
Man kan alltid besöka kritiskt sjuka och patienter som får vård i livets slutskede förutsatt att man följer de överenskomna anvisningarna (användning av skydd) och besökaren har inga symtom på infektion (t.ex. hosta, ont i halsen, feber, andfåddhet, muskelsmärta och / eller huvudvärk ) eller diarré/magont utan någon annan anledning.

I åtgärderna uppmanas att man följer THL:s gällande anvisningar.


Distansarbete

Lojo stad följer och rekommenderar att arbetsgivarna och de anställda följer den nationella rekommendationen om distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det är möjligt åtminstone temporärt.

Om distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren förutsätter och ger anvisningar om användning av munskydd i alla arbetslokaler, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd på mer än två meter. På arbetsplatser ska måltider och kaffepauser delas upp.

Dessutom påminner Lojo stad alla som uträttar ärenden i huvudstadsregionen och arbetspendlare att ägna särskild uppmärksamhet åt att följa hygienanvisningarna.

Resebegränsningar
Du hittar den senaste informationen om resor och relaterade rekommendationer på https://www.raja.fi/koronainfo

Nationella rekommendationer och källor
Institutet för hälsa och välfärd
Social- och hälsovårdsministeriet
Statsrådet

Stadens meddelanden om corona (öppnas i en ny sida, på finska)
Om du inte hittar den information du behöver på webbplatsen angående restriktioner och rekommendationer i Lojo kan du kontakta koronaneuvonta@lohja.fi, vi försöker svara dig så snart som möjligt!