Rekommendationer och restriktioner i Lojo

På denna sida hittar du de rekommendationer och restriktioner som gäller i Lojos område samt länkar till nationella rekommendationer. Lojo stads senaste meddelanden om corona med information om de frågor som anges nedan finns på: https://www.lohja.fi/category/korona/

Coronaläget månadsvis i Lojo. Grafiken nedan har uppdaterats 29.3.2021:


Aktuella förändringar i stadens egna tjänster

Rekommendationerna och restriktionerna i Lojo är baserade på både den regionala och lokala situationsbilden av coronaepidemin samt på de beslut Regionförvaltningsverket i Södra Finland har tagit.

(uppdaterad 31.3.2021)

Lojo stads årskurser 7-9 och eleverna på andra stadiet i distansundervisning

Lojo stads årskurser 7-9 samt läroanstalterna på andra stadiet, t.ex. gymnasierna är i distansundervisning fram till 11.4.2021. Eleverna i grundläggande utbildningen (årskurser 7-9) återvänder till skolorna och närundervisningen fr.o.m.12.4.2021. Vårdnadshavarna och eleverna informeras via Wilma.
Proven i studentexamen våren 2021 ordnas i gymnasierna 16.3-7.4 med beaktande av hälsosäkerheten. Examen ordnas i gymnasierna även under den tid gymnasierna är i distansundervisning.  Vårdnadshavarna och studerandena informeras via Wilma.

Hiisi-Institutet är i distansundervisning fram till 30.4.2021.

Vid Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto i Lojo fortsätter alla elevers individundervisning som närundervisning. En del av gruppundervisningen kommer att övergå till distansundervisning. Lärarna informerar eleverna/vårdnadshavarna om detaljerna.


   1. Lojo stads ungdomslokaler
Lojo stads ungdomslokaler är stängda för ungdomsaktiviteterna (över 12-åringar). Klubbverksamheten för lågstadieeleverna fortsätter med beaktande av hälsosäkerheten.


   2. Idrottsplatserna inomhus på Lohjan Liikuntakeskus är stängda för dem som är födda före 2008
Idrottsplatserna inomhus som förvaltas av Lohjan Liikuntakeskus Oy, Rekreationsbadet Neidonkeidas, Sportcentret Tennari, Lojo ishall, konditionssalarna och skolornas idrottssalar är stängda till 14.4.2021. Lokalerna kan ändå användas i samband med gymnastikundervisningen i skolorna,  för hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller efter det samt för terapiverksamhet. Idrottsplatserna utomhus kan användas normalt. I hobbyverksamhet för barn ska säkerhetsarrangemangen följas noggrant så att deltagare och barnens ledsagare kan  undvika nära kontakt med varandra.

 1. Lohjan Teatteri

Föreställningarna har ställts in till och med 14.4.2021.

 1. Lojo stadsorkester

Lojo stadsorkester tar inte in publik till konserter under perioden 23.11.20-14.4.21. De konserter som planerats för denna period spelas in och visas på  Youtube-kanalen för Kulturvägen i Lojo på https://www.youtube.com/Kulturvägen i Lojo.

 1. Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto fortsätter med  gruppundervisning för vuxna i form av distansundervisning till och med 5.4.2021. Evenemang för allmänheten ordnas inte i musikinstitutets lokaler.

 1. Tytyri Upplevelsegruva

Tytyri Upplevelsegruvas rundturer och gruppbokningar har ställts in till och med 14.4.2021.

 1. Biblioteken i Lojo

Enheterna vid Lojo stadsbibliotek betjänar fortfarande i normal ordning men de meröppna biblioteken är stängda under tiden 1.12.20-14.4.21. Vi rekommenderar att man undviker onödig vistelse i biblioteket och att man gör bara korta besök. Bibliotekslokaler kommer inte att hyras ut till utomstående aktörer under tiden 30.11.2020 -14.4.2021 och inga allmänna sammankomster ordnas i biblioteken. På bokbussens kvällshållplatser kan endast en kund åt gången komma in i bokbussen.

Antalet sittplatser i biblioteken minskas. Vi rekommenderar till exempel att man stannar högst i cirka 15 minuter i tidningssalen. Biblioteken har ett antal kunddatorer tillgängliga för nödvändiga ärenden, men en del av datorerna har tagits ur bruk.

 1. Lojo museum

Lojo museum är normalt öppet, men inga allmänna sammankomster ordnas i museet fram till 14.4.2021.


Regionförvaltningsverkets beslut


Det är förbjudet att ordna allmänna sammankomster med över 6 personer

De nuvarande begränsningarna av sammankomsterna i Nyland fortsätter genom ett beslut av RFV i Södra Finland  till och med 30.4.2021. Det är möjligt att ordna tillställningar med högst 6 personer men då måste man mycket noga följa anvisningen om säkra avstånd och hygienrutiner. Också av dessa sammankomster ska bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga bolagsstämmor och sammanslutningars möten.

Möjligheten att undvika nära kontakter ska beaktas i aktörernas lokaler
Regionförvaltningsverket  har fattat beslut som gäller till och med 30.4.2021 om att aktören ska säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Aktörerna måste utarbeta en plan för att förhindra nära kontakter. Beslutet gäller aktörernas utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av mer än 10 kunder eller deltagare och avgränsade utomhusutrymmen som används för mer än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt.

Lokaler stängs i hela Nylands område under perioden 1.4 – 14.4.2021
Vissa lokaler ska stängas inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt inklusive Lojo. Stängningsbeslutet gäller i stor omfattning såväl den offentliga som den privata sektorns följande lokaler:

• utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport  eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott

 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Dessutom kan utrymmen som annars är beslutade att stängas användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och yngre än det. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Frågor och svar som gäller de krav lagen om smittsamma sjukdomar ställer  har samlats ihop nationellt  a regionförvaltningsverken https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset. Regionförvaltningsverket upprätthåller även coronainformation med information om tolkningarna i lagen om smittsamma sjukdomar gällande företag koronainfo@avi.fi, telefonnummer: 0295 016 666, mån–fre kl. 8–11.30 och 12.30–16.

Lojo stads rekommendationer i undantagsförhållanden

Privata tillställningar

Lojo stad rekommenderar att privata tillställningar inte ordnas eller att man deltar i dem. Privata tillställningar inbegriper även familjesammankomster. Det rekommenderas att antalet personer som deltar i begravningar eller minnestunder begränsas till ett mycket litet antal nära släktingar, mindre än 6 personer.

Munskydd 

I Lojo stads verksamhet följs rekommendationen om munskydd i samhällsspridningsfasen. Användning av munskydd rekommenderas om det inte finns något hälsomässigt skäl att avstå från användningen.

Rekommendationer för att använda munskydd för personer över 12 år:

 • i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare
 • i offentliga lokaler och under offentliga evenemang
 • privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)
 • i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och inom ungdomsarbetet
 • i hobbyverksamhet
 • på arbetsplatser då man inte kan hålla avstånd (2 m), vistas växelvis i lokaler eller inte kan fullfölja andra hygien- och säkerhetsregleringar
 • för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet

Dessutom rekommenderas användning av munskydd för personalen och eleverna i årskurserna 7-9. Vi rekommenderar att personalen i daghemmen och i årskurserna 1-6 använder munskydd eller visir.

Utdelning av munskydd i Lojo

Munskydd delas ut på Lojo huvudbibliotek dagligen då biblioteket har öppet. Munskydd delas ut under servicetiderna för Karislojo, Sammatti, Pusula, Virkby och Saukkola bibliotek och endast när personalen är på plats. Ingen utdelning på Karislojo bibliotek på torsdagar och på Pusula bibliotek på onsdagar. Du kan se bibliotekens öppettider på förstasidan för vårt Finna-nätbibliotek.

De munskydd som Lojo stad delar ut är enligt regeringens riktlinjer bara avsedda för de Lojobor som har det svårt ekonomiskt och som inte har möjlighet att skaffa dem själva. I regel ska Lojoborna skaffa sina munskydd själva.


Besök i servicehusen

Man kan besöka servicehusen för seniorer bara om man är helt frisk Alla besök ska bokas på förhand, huvudsakligen bara en besökare/klient åt gången, dock högst tre besökare/enhet.

Personalen ger besökarna instruktioner om noggrann hand- och hosthygien och förser dem med ett kirurgiskt engångsmun- och nässkydd  under deras besök. Vi rekommenderar att man håller ett säkerhetsavstånd på två meter till klienten.

Alltid då det är möjligt, ordnas besöken till en verksamhetsenhet i ett separat infektionssäkert utrymme som planerats för besök där det finns till exempel ett droppskydd (plexiglas) mellan besökaren och klienten. I andra fall sker besöken i klientens eget rum, inte i de gemensamma utrymmena, t.ex. i matsalen eller vistelserummet. Besöket får ta i regel högst 30 minuter.

Enheten ansvarar för att besöken kan ordnas säkert och i en epidemisituation eller i en situation där risken för epidemi är hög kan det bli aktuellt att bedöma möjligheten till besök på nytt. Alltid är besök inte möjliga.

Personalen vid verksamhetsenheten övervakar att besöken  genomförs på ett sätt som är säkert för klienterna.

Man kan alltid besöka kritiskt sjuka och patienter som får vård i livets slutskede förutsatt att man följer de överenskomna anvisningarna (användning av skydd) och besökaren har inga symtom på infektion  (t.ex. hosta, ont i halsen, feber, andfåddhet, muskelsmärta och / eller huvudvärk ) eller diarré/magont utan någon annan anledning.

I åtgärderna uppmanas att man följer THL:s gällande anvisningar.


Distansarbete

Lojo stad följer och rekommenderar att arbetsgivarna och de anställda följer den nationella rekommendationen om distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det är möjligt åtminstone temporärt.

Om distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren förutsätter och ger anvisningar om användning av munskydd i alla arbetslokaler, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd på mer än två meter. På arbetsplatser ska måltider och kaffepauser delas upp.

Dessutom påminner Lojo stad alla som uträttar ärenden i huvudstadsregionen och arbetspendlare att ägna särskild uppmärksamhet åt att följa hygienanvisningarna.

Resebegränsningar
Du hittar den senaste informationen om resor och relaterade rekommendationer på https://www.raja.fi/koronainfo

Nationella rekommendationer och källor
Institutet för hälsa och välfärd
Social- och hälsovårdsministeriet
Statsrådet

Stadens meddelanden om corona (öppnas i en ny sida, på finska)
Om du inte hittar den information du behöver på webbplatsen angående restriktioner och rekommendationer i Lojo kan du kontakta koronaneuvonta@lohja.fi, vi försöker svara dig så snart som möjligt!