Coronavaccination

Coronavaccinationerna i Lojo

I diagrammet nedan kan du se hur coronavaccinationerna framskrider enligt åldersgrupper i Lojo. Vi uppdaterar grafiken en gång i veckan på måndagar. Ständigt uppdaterad information finns på THL:s webbplats. 

Grafiken nedan har uppdaterats 6.4.2021.

Coronavaccinationsplan

Tabellen uppdaterad 9.4.2021

 

Tidsbokning för coronavaccinationer

Tidsbokningen för vaccination inleds, när vacciner blir mer allmänt tillgängliga. Du kan se i coronavaccinationsplanen när det är din tur. 

För närvarande vaccineras följande grupper:
– Personer som fyllt 70 år och äldre (födda år 1951 eller tidigare) (Pfizer-BioNTechs eller Modernas vaccin)
– Personer i åldern 65–69 år (födda åren 1952–56) som hör till den första eller den andra medicinska riskgruppen och friska personer (AstraZenecas vaccin)
– Personer i åldern 64–60 år (födda åren 1957–61) som hör till den första eller den andra medicinska riskgruppen och friska personer (Pfizer-BioNTechs vaccin) Tidsbokning öppnas till friska personer 12.4.2021 kl.16.
– Personer i åldern 18-59 år (födda åren 1962-2003) som hör till den första eller den andra medicinska riskgruppen (Pfizer-BioNTechs vaccin)
– Personer i åldern 16-17 år (födda åren 2004-2005) som hör till den första medicinska riskgruppen (Pfizer-BioNTechs vaccin)Tidsbokning endast via telefon.

Se nedan vaccinationsordningen och riskgrupperna.
Grupp 1: Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom – Infektionssjukdomar och vaccinationer –THL

Räkna med att grunden för att man hör till en riskgrupp kontrolleras med hjälp av FPA-kortet eller i patientdatasystemet.


Elektronisk tidsbokning

Elektronisk tidsbokning på adressen www.koronarokotusaika.fi (du flyttas till en annan tjänst) samt till vaccinationsställena i Tennari och Pusula. Vi rekommenderar att du i första hand använder den elektroniska tidsbokningen (bokning är inte möjlig med InternetExplorer-webbläsaren). Om inga tider visas är alla tider bokade och nya tider kan inte heller bokas per telefon. Nya tider öppnas när ett nytt vaccinparti blir tillgängligt.

Vi ser gärna att så många som möjligt använder den elektroniska tidsbokningen, eftersom rådgivningstelefonen tar emot alla samtal som hänför sig till handledning, rådgivning och tidsbokning på hälsostationen. Tjänsten med elektronisk tidsbokning kräver stark autentisering.

Om man sköter en annan persons ärenden på webben krävs en officiell fullmakt som man kan göra på suomi.fi-webbtjänsten. https://www.koronarokotusaika.fi/sv/tietoa-ajanvarauspalvelusta/


Tidsbokning per telefon

Rådgivningstelefonen vid Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.
Rådgivningstelefonen vid Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.


Vi informerar kontinuerligt om vaccinationsläget

Vaccinationerna fortsätter allt efter att vi får tillgång till mer vaccin i Lojo.

Vi informerar om vaccinationerna utöver på vår webbplats dessutom t.ex. i lokala medier, t.ex. i tidningen Länsi-Uusimaa Vi skickar ett kallelsebrev om vaccinationen och anvisningar om hur man bokar tid per post till alla Lojobor som i år fyller 70 år och äldre.
– Alla som vill kommer att vaccineras.
– Vaccinet och vaccinationen är gratis för alla.
– Det är frivilligt att låta vaccinera sig.

Vaccinationsställen

Sportcentret Tennari, Strandparken 45, Lojo
Pusula hälsostation, Arvelankuja 1, Pusula
Karislojo hälsostation, Tallaantie 4, 09120 Karislojo
Sammatti hälsostation, Kalevalantie 2 B, 09220 Sammatti


Coronarvaccinationerna kommer att utvidgas i takt med att coronavacciner blir tillgängliga enligt den vaccinationsordning som rekommenderas av THL.

I Lojo inleddes coronavaccinationer med Biontec Pfizer-vaccinet, men i fortsättningen kommer Modernas och AstraZenecas vacciner att användas när nya vaccinationsserier ges. Biontec Pfizers och Modernas vacciner kommer att ges till personer som i år fyller 70 år och äldre. Astra Zenecas vaccin ges enligt THL:s riktlinje till personer under 70 år.


Coronavaccinationerna ges till olika grupper i den ordning som rekommenderas av THL

Vaccinationsordningen – dvs. i vilken ordning befolkningen vaccineras – baseras på nationella riktlinjer och statsrådets förordning som utfärdades 22.12.2020.

Vaccinationsordning:
1. Hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar coronapatienter samt personal och klienter på dygnet runt boende
1. Personal på intensivvårdsavdelningar
2. Personal på vårdavdelningar och akutavdelningar som vårdar patienter som konstaterats eller misstänkts ha covid-19 samt personal inom den prehospitala akutvården.
3. Personal på infektionsmottagningar som vårdar patienter som konstaterats eller misstänkts ha covid-19 patienter, personal som tar coronaprov och laboratoriepersonal som gör coronavirusdiagnostik.
4. Personal och boende inom heldygnsomsorgen, dvs. socialvårdens serviceboende och institutionsvårdens verksamhetsenheter med heldygnsomsorg för äldre (grupp 3 och grupp 4 kan vaccineras samtidigt).
5. Kritisk social- och hälsovårdspersonal i begränsad omfattning, t.ex. personal på organtransplantationsenheter.
Det totala antalet dessa grupper uppgår till drygt 150 000 personer, då endast omsorgstjänster för äldre räknas med.

2. Äldre personer och personer med underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom
1. 80-åringar och äldre, inklusive närståendevårdare som bor i samma hushåll.
2. 75–79-åringar, inklusive närståendevårdare som bor i samma hushåll.
3. 70–74-åringar, inklusive närståendevårdare som bor i samma hushåll.
4. Under 70-åringar, som har en sjukdom som märkbart ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom. Grundsjukdomar som mycket kraftigt predisponerar för allvarlig coronavirussjukdom som t.ex. kronisk svår njursjukdom, svårt immunosuppressivt tillstånd (organtransplantation, akut cancervård) och svår kronisk lungsjukdom.
5. Under 70-åringar, som har någon sjukdom som ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom. Sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom är tex. kranskärlssjukdom och cirrotisk leversjukdom.
Vaccinationsordningen för personer med grundsjukdomar påverkas av hur effektivt vaccinet fungerar i de olika grupperna. Det finns totalt cirka 800 000 personer över 70 år i Finland.

THL har preciserat den prioriteringslista utifrån vilken det fastställs i vilken ordning coronavirusvaccin erbjuds till personer under 70 år som lider av olika underliggande sjukdomar och därmed tillhör riskgrupperna för covid-19. Prioriteringen har gjorts på basis av en medicinsk riskbedömning och den stöder Finlands coronavaccinstrategi, vars mål är att minska förlorade levnadsår och dödsfall på grund av covid-19 samt att upprätthålla hälso- och sjukvårdens bärkraft. De underliggande sjukdomarna har delats in i två grupper enligt i vilken utsträckning sjukdomen ökar risken för allvarlig covid-19. Till den första gruppen hör sjukdomar som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig covid-19 och till de andra sjukdomar som ökar risken för allvarlig covid-19. Av dessa grupper erbjuds grupp 1 coronavaccin först och därefter grupp 2. Inom grupperna vaccineras alla som lider av de underliggande sjukdomarna samtidigt i takt med att vacciner blir tillgängliga.

Grupp 1: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19
– Organtransplantation eller stamcellstransplantation
– Cancersjukdom under aktiv behandling
– Svår störning i försvarssystemet
– Svår kronisk njursjukdom
– Svår kronisk lungsjukdom
– Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
– Downs syndrom (vuxna)

Grupp 2: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19
– Astma som kräver kontinuerlig medicinering
– Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
– Stroke eller annan neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
– Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
– Svår kronisk leversjukdom
– Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
– Svår sömnapné
– Psykossjukdom
– Sjuklig fetma (kroppsmassindex över 40)
Mer information om riskgrupperna finnshttps://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/thl-har-preciserat-de-medicinska-riskgrupperna-for-coronavaccinationerna

3. Den övriga befolkningen
Coronavirusvacciner erbjuds hela befolkningen, när vi får tillräckligt av dem. Det blir aktuellt att vaccinera barn först när vaccin- och effektundersökningarna är klara.
Läs mer om vaccinationsordningen: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/vacciner-och-coronaviruset/vaccinationsordning-och-covid-19-sjukdomens-riskgrupper

Varför vaccinerar man?
Coronavirusvaccinet erbjuder skydd mot coronavirussjukdom och särskilt dess allvarliga former. Med coronavaccinationerna strävar man i Finland i första hand efter att förhindra sjukdomsbördan som coronaviruset orsakar, dvs. allvarliga sjukdomsfall, dödsfall i förtid och förlorade levnadsår samt att bevara hälso- och sjukvårdens bärkraft. I takt med att forskningsdata samlas in får man information om hur vaccinationen förebygger smittspridningen bland befolkningen. Finland är berett att erbjuda vaccinet till alla invånare.

 

Mer information om coronavaccinationerna finns på