Nya restriktioner och rekommendationer i Lojo och förändringar i Lojo stads tjänster under perioden 30.11 – 18.12.2020

Lojo stad inför nya restriktioner i stadens tjänster och ger rekommendationer för befolkningen och verksamhetsutövare i samhällsspridningsfasen.

Coronasituationen i Lojo har varit lugn. Situationen i Nyland har dock försämrats snabbt och med anledning av detta har Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt (HUS) konstaterat att hela Nyland har övergått i en samhållsspridningsfas. Social- och hälsovårdsministeriet har gett kommunerna, inklusive Lojo, anvisningar om att införa åtgärder som gäller för samhällsspridningsfasen. Syftet med åtgärderna är att stävja hotet om okontrollerad spridning av epidemin och därmed säkerställa befolkningens välbefinnande och att se till att hälso- och sjukvården klarar av det växande antalet patienter.

Lojo stad inför nya restriktioner i stadens tjänster och ger rekommendationer för befolkningen och verksamhetsutövare i samhällsspridningsfasen.

Restriktioner och förändringar i Lojo stads tjänster

1. Idrottsplatserna inomhus på Lohjan Liikuntakeskus stängs för vuxenmotion

Idrottsplatserna inomhus som förvaltas av Lohjan Liikuntakeskus Oy Rekreationsbadet Neidonkeidas, Sportcentret Tennari, Lojo ishall, konditionssalarna och skolornas idrottssalar är stängda 30.11-18.12.2020. Under den här perioden kan lokalerna ändå användas i samband med gymnastikundervisningen i skolorna, hobbyverksamhet för barn och unga samt terapiverksamhet. Idrottsplatserna utomhus kan användas normalt. Enligt den nu gällande informationen kommer idrottsplatserna inomhus att öppnas igen 19.12.2020 i enlighet med gällande restriktioner. I hobbyverksamhet för barn och unga ska säkerhetsarrangemangen följas noggrant så att deltagare och barnens ledsagare kan undvika nära kontakt med varandra.

All ledd motion för personer över 18 år kommer att avbrytas tills vidare.

Lojo stad rekommenderar att de vuxnas hobbyverksamhet i grupp och deltagandet i den tillfälligt avbryts helt och hållet och om möjligt endast genomförs på distans.

2. Eleverna på andra stadiet i Lojo stad till distansundervisning

Vid läroanstalterna på andra stadiet i Lojo stad övergår man till distansundervisning till slutet av höstterminen enligt följande:

· Gymnasierna och Hiisi-Institutet övergår till distansundervisning med undantag för den nödvändiga närundervisningen.

· Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto övergår till distansundervisning i fråga om individ- och gruppundervisningen för vuxna.

Läroanstalterna informerar om ändringarna mer detaljerat i sina egna kanaler och direkt till sina kunder.

Lojo stad rekommenderar att också andra utbildningsanordnare på andra stadiet övergår till distansundervisning med undantag för den nödvändiga närundervisningen.

3. Restriktioner som gäller offentliga tillställningar

Enligt preliminär information kommer Regionförvaltningsverket i Södra Finland att skärpa sina befintliga beslut som gäller ordnandet av offentliga tillställningar. Lojo stad kommer att informera om restriktionerna omedelbart efter regionförvaltningsverkets beslut.

Enligt preliminär information kommer restriktionerna att påverka offentliga tillställningar i Tytyri Upplevelsegruva, Lojo Museum och biblioteken i Lojo. De beslut som redan gäller påverkade verksamheten vid Lohjan Teatteri, Lojo stadsorkester och Länsi-Uudenmaan Musiikkiopisto. Information om de beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland som gäller nu och hur de påverkar verksamheten vid Lohjan Teatteri, Lojo stadsorkester och musikinstitutet finns i meddelandet som publicerades 23.11: https://www.lohja.fi/korona/koronatilanne-lohjalla-viikkokatsaus-tartuntatilanteeseen-ja-uusiin-rajoituksiin-lohjalla-23-11/

Lojo stads rekommendationer för samhällsspridningsfasen

1. Munskydd ska användas i ännu större utsträckning I Lojo stads verksamhet följs rekommendationen om munskydd i samhällspridningsfasen. Användning av munskydd rekommenderas om det inte finns någon hälsomässigt skäl att avstå från användningen.

Rekommendationer för att använda munskydd för personer över 15 år:

· i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

· i offentliga lokaler och under offentliga evenemang

· privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)

· i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och inom ungdomsarbetet

· i hobbyverksamhet

· på arbetsplatser då man inte kan hålla avstånd, vistas växelvis i lokaler eller inte kan fullfölja andra hygien- och säkerhetsregleringar

· för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet

Dessutom rekommenderas användning av munskydd för personalen och eleverna i årskurserna 7-9. Personalen i årskurserna 7-9 och daghem rekommenderas att använda munskydd eller visir.

2. Det rekommenderas att privata tillställningar inte ordnas eller att man deltar i dem

Lojo stad rekommenderar att privata tillställningar inte ordnas eller deltar i dem. Privata tillställningar inbegriper även familjesammankomster. Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre (högst 10 personer) minnesstunder.

3. Noggranna skyddsåtgärder även i verksamhetsutövarnas lokaler

Lojo stad rekommenderar att verksamhetsutövarna fortsättningsvis strikt följer säkerhetsåtgärderna för att förebygga coronavirussmitta.

Med lokaler med hög smittorisk avses särskilt konditionssalar och lokaler som används för gruppmotion eller idrott, bassängutrymmen i simhallar och badinrättningar, allmänna bastuutrymmen och omklädningsrum, nöjes- och temaparker, tivolin och djurparker samt lekparker och lekplatser inomhus. Allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för att tillhandahålla tjänster samt passager till dessa lokaler.

4. Intensifierade skyddsåtgärder införs i privata social- och hälsovårdstjänster

Lojo stad följer i sin egen verksamhet och rekommenderar också att privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården följer intensifierade skyddsåtgärder i sin egen verksamhet för att se till att grupper med hög sjukdomsrisk skyddas mot coronavirussmitta. I åtgärderna uppmanas att man följer THL:s gällande anvisningar.

5. Distansarbete och munskydd på arbetsplatsen trots att säkerhetsavstånd kan hållas

Lojo stad följer och rekommenderar att arbetsgivarna och de anställda följer den nationella rekommendationen om distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det är möjligt åtminstone temporärt.

Om distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren förutsätter och ger anvisningar om användning av munskydd i alla arbetslokaler, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatser ska måltider och kaffepauser delas upp.

Lojo stad är beredd att införa behövliga mer omfattande restriktioner och rekommendationer. Behovet av att utvidga eventuella rekommendationer och restriktioner kommer att bedömas minst en gång i veckan.

Syftet med restriktionerna är att avbryta epidemins samhällsspridningsfas och minska behovet av ytterligare restriktioner. Vi ska alla tillsammans arbeta för att lyckas med detta. Nu är det viktigt att vi tar hand om oss själva och varandra.

Relaterade nyheter:

Share This