Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och nya restriktioner i Lojo 30.11

Lojo stad är beredd att införa behövliga mer omfattande restriktioner och rekommendationer. Behovet av att utvidga eventuella rekommendationer och restriktioner kommer att bedömas minst en gång i veckan.

Under den senaste veckan (vecka 48) har 3 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Coronaläget är alltså fortfarande lugnt lokalt. Antalet fall av coronasmitta för hela året är nu 109 i Lojo. Incidensen i Lojo under de senaste 14 dygnen är 15,2/100 000 (fall per invånare) och i Nyland är incidensen 183,1/100 000. Antalet smittfall har under de senaste veckorna ökat i Nyland  och behovet av sjukhusvård har ökat snabbt.

Nya restriktioner och rekommendationer i Lojo och i hela Nyland

Coronaläget har försämrats i snabb takt i hela Finland. För närvarande är Nyland,  Päijänne-Tavastland och Norra Österbotten inne i en samhällsspridningsfas.  Birkaland, Egentliga Tavastland och Egentliga Finland ligger nära gränsen till samhällsspridning. SHM ska införa en SMS-kampanj för att upplysa medborgarna om det aktuella läget.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett kommunerna i Nyland, inklusive Lojo, anvisningar om att införa åtgärder som gäller för samhällsspridningsfasen. Syftet med åtgärderna är att stävja hotet om okontrollerad spridning av epidemin och därmed säkerställa befolkningens välbefinnande och att se till att hälso- och sjukvården klarar av det växande antalet patienter.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer inomhus och i utomhusutrymmen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område under tiden 30.11 -18.12.2020. Det är möjligt att ordna tillställningar med högst 10 personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Av sammankomsterna med högst 10 personer bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga företags och sammanslutningars möten.

Följande restriktioner och rekommendationer har trätt i kraft i Lojo idag 30.11.2020:

Restriktioner:
– Idrottsplatserna inomhus som förvaltas av Lohjan Liikuntakeskus Oy Rekreationsbadet Neidonkeidas, Sportcentret Tennari, Lojo ishall, konditionssalarna och skolornas idrottssalar är stängda 30.11-18.12.2020. Under den här perioden kan lokalerna ändå användas i samband med gymnastikundervisningen i skolorna, hobbyverksamhet för barn och unga samt terapiverksamhet. Idrottsplatserna utomhus kan användas normalt.
– Vid läroanstalterna på andra stadiet i Lojo stad övergår man till distansundervisning till slutet av höstterminen enligt följande:
o Gymnasierna och Hiisi-Institutet övergår till distansundervisning med undantag för den nödvändiga närundervisningen
o Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto övergår till distansundervisning i fråga om  individ- och gruppundervisningen.

Rekommendationer:
– Användning av munskydd rekommenderas för personer över 15 år om det inte finns någon hälsomässigt skäl att avstå från användningen.

– Det rekommenderas att privata tillställningar inte ordnas och att  man inte deltar i dem. Privata tillställningar inbegriper även familjesammankomster. Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre (högst 10 personer) minnesstunder.

– Lojo stad rekommenderar att verksamhetsutövarna fortsättningsvis strikt följer säkerhetsåtgärderna för att förebygga coronavirussmitta.

– Lojo stad följer i sin egen verksamhet och rekommenderar också att privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården följer intensifierade skyddsåtgärder i sin egen verksamhet för att se till att grupper med hög sjukdomsrisk skyddas mot coronavirussmitta.

– Lojo stad följer och rekommenderar att arbetsgivarna och de anställda följer den nationella rekommendationen om distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det är möjligt åtminstone temporärt. Om distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren förutsätter och ger anvisningar om användning av munskydd i alla arbetslokaler, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatser ska måltider och kaffepauser delas upp.

Mer information om konsekvenserna för stadens verksamhet finns på Lojo stads sidor för aktuell information coronaviruset: 
Rekommendationer och restriktioner i Lojo

Lojo stad är beredd att införa behövliga mer omfattande restriktioner och rekommendationer. Behovet av att utvidga eventuella rekommendationer och restriktioner kommer att bedömas minst en gång i veckan.

Share This