Små och medelstora företagens avfallshantering under sommaren 2021

Under sommaren genomför miljöskyddet i Lojo stad övervakning av renlighet och företagskartläggningar i synnerhet i småindustriområden i Lojo.

Under sommaren genomför miljöskyddet i Lojo stad övervakning av renlighet och företagskartläggningar i synnerhet i småindustriområden i Lojo. De personer som utför övervakning av renlighet bär i regel gula varselvästar och har Lojo stads personalkort med sig. De granskar generellt renligheten på fastigheterna, avfallshanteringen och det allmänna utseendet. Syftet med företagskartläggningar är att kartlägga företag med verksamhet i Lojos område som kräver övervakning speciellt i grundvattenområden. Företag kartläggs under sommaren också per telefon eller e-post.

Miljöskyddet i Lojo stad påminner företag som är verksamma i Lojos område att företaget har en skyldighet att leverera sitt avfall sorterat antingen direkt till ett tillståndspliktigt mottagningsställe för avfall, t.ex. en avfallsstation eller att beställa en tömningstjänst för avfallskärl. Platserna för eko- och blandavfall som är avsedda för privata konsumenter får inte användas av företag. Förbränning och nedgrävning av avfall är förbjudet. Företagen ska också ta hand om sortering och lagring av farligt avfall enligt Lojo stads miljöskyddsföreskrifter och Nylands avfallshanteringsbestämmelser samt leverera farligt avfall till platser för fortsatt hantering av avfall. Om ibruktagande eller avlägsnande av oljecisterner ska meddelas skriftligt till räddnings- och miljöskyddsmyndigheten. Miljöskyddet i staden Lojo stad påminner också om markägarnas och de yrkesmässiga aktörernas ansvar för att bekämpa skadliga invasiva arter som föreskrivs i lagen om främmande arter.

Du hittar mer information i Lojo stads miljöskyddsföreskrifter och Nylands avfallshanteringsbestämmelser samt företagens avfallshanteringsmeddelande.

Rådgivning i avfallsfrågor ges inom miljöskyddet i Lojo:

Eija Kanninen, miljöinspektör, tfn 050 593 0758, eija.kanninen@lohja.fi

Susanna Komulainen, miljöinspektör, tfn 044 374 0773, susanna.komulainen@lohja.fi

Rådgivning i frågor som gäller främmande arter ges inom miljöskyddet i Lojo:

Laura Ahopelto, miljöplanerare, tfn 044 374 4467, laura.ahopelto@lohja.fi (till och med 16.7.2021)

Oona Hillgén, sommararbetare, tfn 044 369 4476, oona.hillgen@lohja.fi (31.5-31.8.2021)

Tiia Kolari, sommararbetare, tfn 044 374 0373, tiia.kolari@lohja.fi (31.5-31.8.2021)

Jarkko Koskela, miljöchef, tfn 044 369 4416, jarkko.koskela@lohja.fi

Relaterade nyheter:

Share This