Verksamheten i Lojo stads område till följd av coronaläget under tiden 1.4 – 30.4.2021

Syftet med restriktionerna i att avbryta epidemins kraftiga spridning och minska behovet av ytterligare restriktioner. Vi ska alla tillsammans arbeta för att lyckas med detta. Nu är det viktigt att vi tar hand om oss själva och varandra.

Antalet coronafall är fortfarande högt i Lojo, liksom i Nylands område samt nästan i hela Finland. På grund av det försämrade coronaläget har landets regering konstaterat att det råder undantagsförhållanden i landet. De befogenheter som lagen om smittsamma sjukdomar ger försöker man sätta stopp för att coronaläget försämras ytterligare, skydda dem som är i riskgrupperna och se till att hälsovården kan hantera ett växande antal patienter.

Restriktioner och förändringar i Lojo stads tjänster


Lojo stads årskurser 7-9 och eleverna på andra stadiet i distansundervisning

Lojo stads årskurser 7-9 samt läroanstalterna på andra stadiet, t.ex. gymnasierna är i distansundervisning fram till 11.4.2021. Eleverna i grundläggande utbildningen (årskurser 7-9) återvänder till skolorna och närundervisningen fr.o.m.12.4.2021. Proven i studentexamen våren 2021 ordnas i gymnasierna 16.3-7.4 med beaktande av hälsosäkerheten. Examen ordnas i gymnasierna även under den tid gymnasierna är i distansundervisning. Vårdnadshavarna och eleverna samt studerandena informeras via Wilma.

Hiisi-Institutet är i distansundervisning fram till 30.4.2021.

Vid Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto i Lojo fortsätter alla elevers individundervisning som närundervisning. En del av gruppundervisningen ges på distans.  Lärarna informerar eleverna/vårdnadshavarna om detaljerna.

Lojo stads ungdomslokaler

Lojo stads ungdomslokaler är stängda för ungdomsaktiviteterna (över 12-åringar). Klubbverksamheten för lågstadieeleverna fortsätter med beaktande av hälsosäkerheten.

Idrottsplatserna inomhus på Lohjan Liikuntakeskus är stängda för dem som är födda före 2008

Idrottsplatserna inomhus som förvaltas av Lohjan Liikuntakeskus Oy, Rekreationsbadet Neidonkeidas, Sportcentret Tennari, Lojo ishall, konditionssalarna och skolornas idrottssalar är stängda till och med 14.4.2021.  Lokalerna kan ändå användas i samband med gymnastikundervisningen i skolorna,  för hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller efter det samt för terapiverksamhet.  Idrottsplatserna utomhus kan användas normalt. I hobbyverksamhet för barn ska säkerhetsarrangemangen följas noggrant så att deltagare och barnens ledsagare kan  undvika nära kontakt med varandra.

Regionförvaltningsverkets beslut 


Det är förbjudet att ordna allmänna sammankomster med över 6 personer 

De nuvarande begränsningarna av sammankomsterna i Nyland fortsätter genom ett beslut av RFV i Södra Finland  till och med 30.4.2021. Det är möjligt att ordna sammankomster med högst 6 personer men då måste man mycket noga följa anvisningen om säkra avstånd och hygienrutiner. Också av dessa sammankomster ska bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga bolagsstämmor och sammanslutningars möten.

Regionförvaltningsverkets beslut medför att Tytyri Upplevelsegruva, Lohjan Teatteri, Lojo stadsorkester och Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto inte ordnar offentliga evenemang.

Möjligheten att undvika nära kontakter ska beaktas i aktörernas lokaler

Regionförvaltningsverket  har fattat beslut som gäller till och med 30.4.2021 om att aktören ska säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Aktörerna måste utarbeta en plan för att förhindra nära kontakter. Beslutet gäller aktörernas utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av mer än 10 kunder eller deltagare och avgränsade utomhusutrymmen som används för mer än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt.

Lojo museum och  Lojo bibliotek har öppet med beaktande av säkerhetsarrangemang, men inga offentliga tillställningar ordnas i deras lokaler. De meröppna biblioteken är inte öppna.

Lokaler stängs i hela Nylands område under perioden 1.4 – 14.4.2021

Vissa lokaler ska stängas inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt inklusive Lojo. Stängningsbeslutet gäller i stor omfattning såväl den offentliga som den privata sektorns följande lokaler:

 • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Dessutom kan utrymmen som annars är beslutade att stängas användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och yngre än det. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet. Lokalerna kan ändå användas i samband med gymnastikundervisningen i skolorna,  eller efter det samt för terapiverksamhet.

Lojo stads rekommendationer

Håll avstånd

Lojo stad rekommenderar att privata tillställningar inte ordnas eller att man deltar i dem. Privata tillställningar inbegriper även familjesammankomster. Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre minnesstunder (högst sex (6) personer).

Se till att du håller ett säkert avstånd på minst 2 meter i alla offentliga lokaler.

Arbeta på distans i mån av möjlighet.  Om distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren förutsätter och ger anvisningar om användning av munskydd i alla arbetslokaler, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd på mer än två meter. På arbetsplatserna ska måltiderna och kaffepauserna delas upp i mån av möjlighet så att endast fåtal personer vistas samtidigt och under en kort tid i samma rum.

Använd munskydd

I Lojo stads verksamhet följs rekommendationen om munskydd i samhällsspridningsfasen. Användning av munskydd rekommenderas om det inte finns något hälsomässigt skäl att avstå från användningen.

Rekommendationer för att använda munskydd för personer över 12 år:

 • i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare
 • i offentliga lokaler och under offentliga evenemang
 • privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)
 • i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och inom ungdomsarbetet
 • i hobbyverksamhet
 • på arbetsplatser då man inte kan hålla avstånd (2 meter), vistas växelvis i lokaler eller inte kan fullfölja andra hygien- och säkerhetsregleringar
 • för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet

Dessutom rekommenderas användning av munskydd för personalen och eleverna i årskurserna 7-9. Vi rekommenderar att personalen i daghemmen och i årskurserna 1-6 använder munskydd eller visir.

Intensifierade skyddsåtgärder är i bruk inom social- och hälsovårdstjänsterna

Lojo stad följer i sin egen verksamhet och rekommenderar också att privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården följer intensifierade skyddsåtgärder i sin egen verksamhet för att se till att grupper med hög sjukdomsrisk skyddas mot coronavirussmitta. Åtgärderna är nödvändiga även om klienterna/patienterna eller anställda har fått en coronavaccination.

I åtgärderna uppmanas att man följer THL:s gällande anvisningar.

Syftet med restriktionerna i att avbryta epidemins kraftiga spridning och minska behovet av ytterligare restriktioner. Vi ska alla tillsammans arbeta för att lyckas med detta. Nu är det viktigt att vi tar hand om oss själva och varandra.

Share This