Stranden i skick i rätt tid och på rätt sätt

Auringolasku järvellä

Att lämna in en anmälan om muddring är en liten sak jämfört med följderna av att man låter bli att anmäla

Vintern har exceptionell och många stugägare planerar redan inför sommaren. I listan över arbeten kan också ingå att rusta upp stranden.  Man ska dock inte börja muddra stranden utan en bra förhandsplanering.  Bra tips finns till exempel på webbplatsen ymparisto.fi. Den som genomför muddringen svarar för projektets lagenlighet och uppkomna negativa konsekvenser. I syfte att undvika problem och tvister är det bra att diskutera och avtala om projektet med de närmaste grannarna och ägaren av vattenområdet.

En muddring är alltid anmälnings- och/eller tillståndspliktig.
För en muddring där volymen av massorna uppgår till mer än 500 m3 ska alltid ett tillstånd sökas från regionförvaltningsverket (RFV).
Även för den minsta maskinella muddring där volymen av massorna uppgår till högst 500 m3 ska en skriftlig anmälan lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) och ägaren av vattenområdet minst 30 dygn innan arbetet påbörjas. NTM-centralen meddelar att anmälan om muddringen har mottagits eller ger ett utlåtande. NTM-centralen och stadens miljöskyddsmyndighet kan ge närmare anvisningar eller uppmana anmälaren att inom 30 dygn ansöka om ett tillstånd i enlighet med vattenlagen från regionförvaltningsverket.

I syfte att minska olägenheterna till följd av grumling och andra negativa konsekvenser som orsakas av muddring bör muddringen läggas till en tidpunkt utanför perioden då området används för rekreation. För mindre muddringar är höst och tidig vår lämpliga tidpunkter, eftersom vattennivåerna i sjöarna då i allmänhet är låga och arbetet blir lättare att utföra. Det rekommenderas att större muddringar genomförs när sjöarna är istäckta då isen och markgrunden bär transportmaterielen för muddringsmassorna.

Innan du börjar kom ihåg:
• Om muddringsmassan överstiger 500 m3 sök tillstånd från Regionförvaltningsverket (RFV). Var beredd på att det tar 4-9 månader att få beslutet.
• Meddela NTM-centralen i ditt område och dessutom ägaren till vattenområdet alla muddringar som omfattar 500 kubikmeter eller mindre minst 30 dygn innan arbetet påbörjas.

Information t.ex. om muddring, ansökan om tillstånd och anmälan om muddring samt en länk till anmälningsblanketten.

Mer information:
NTM-centralens kundservice för miljöfrågor : asiakaspalvelu@ely-keskus.fi, tfn 0295 020 900

Share This