Stadsdirektörens budgetförslag för 2022

År 2022 kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt genomförandet av social- och hälsovårdsreformen och utarbetandet av en ny stadsstrategi.

Prognosen för Lojo stads bokslut för 2021 visar åter ett överskottsresultat  Även om bokslutet även i fjol visade överskott  är det ekonomiska läget fortsatt ansträngt. Investeringarna för att öka attraktionskraften, åtgärda inomhusluftproblem och jämna väg för stadens tillväxt kommer att fortsätta. Invånarnas skattesatser förblir oförändrade.

Ilmakuva Lohjan keskustasta talvella
Kuva Tomi Parviainen

Den ekonomiska situationen i Lojo

– Stadsdirektörens budgetförslag för 2022 kommer att presenteras i ett mycket historiskt läge, eftersom budgeten för 2022 är den sista där kommunerna budgeterar sina egna social- och hälsovårdsutgifter och dito inkomster, konstaterar stadsdirektör Mika Sivula.

Efter bokslutet för 2020 har Lojo stad ett överskott på 5,1 miljoner euro i balansräkningen. Statens åtgärder för att kompensera kostnaderna för coronapandemin har bidragit till det goda resultatet. Dessutom har man kunnat hålla utvecklingen av stadens utgifter mycket måttlig under de senaste åren jämfört med kommunernas allmänna utgiftsutveckling och de åtgärder som redan vidtagits för att balansera ekonomin återspeglas i den positiva utgiftsutvecklingen. Skatteintäkter, specialistvårdens utjämningar och coronaersättningar till följd av coronapandemin gör att Lojo stads resultat för 2021 enligt prognosen visar ett klart överskott. Detta kommer att ackumulera mer överskott i balansräkningen.

– Under 2021 har Lojo stads ekonomi utvecklats bättre än väntat. Skatteintäkterna har ökat och sysselsättningen har förbättrats något. Även om år 2021 sannolikt kommer att bli ekonomiskt rätt bra, har utmaningarna för de kommande åren åtminstone inte minskat, bedömer Sivula.

Budgeten för år 2022 inkluderar satsningar på stadens attraktionskraft och invånarnas välbefinnande, men också ca 1,4 milj. euro för att balansera ekonomin.

– Coronapandemin har inneburit en ny vändpunkt när det gäller arbetslivet och boendet i och med  att distansarbete har blivit en av arbetsformerna och har fört med sig möjligheten att arbeta oavsett var man befinner sig. På samma sätt har pandemin påskyndat övergången till e-tjänster inom både den offentliga och privata sektorn. Även om dessa förändringar generellt sett uppfattas som positiva ska man alltid komma ihåg att det finns arbetsuppgifter som inte kan utföras på distans och att det finns invånare för vilka användningen av elektroniska tjänster inte är möjlig eller det är mycket utmanande av en eller annan anledning, påminner Sivula.

Pandemin har också belyst bristen på arbetskraft, framför allt inom vårdsektorn, som drabbar i stort sett hela landet. Utöver vårdsektorerna lider även många andra sektorer av brist på arbetskraft, och de demografiska förändringar som varit kända redan länge, dvs. en åldrande befolkning och sjunkande födelsetal, hjälper inte till att lösa detta problem. Att bromsa klimatförändringen och begränsa den globala uppvärmningen som har överskuggats av coronapandemin ett tag har tagits upp till offentlig debatt nationellt och internationellt. I framtiden kommer även kommunerna att bli allt mer engagerade i denna debatt och i genomförandet av åtgärderna.

Budgetutmaningar

Man har varit tvungen att bereda stadens ekonomiska planering i ett mycket osäkert läge, särskilt i fråga om åren 2023-2025. Uppgifterna om ändringar i finansiering som gäller kommunerna i välfärdsområdesreformen blir klara först senare nästa år.

Coronapandemin som började i mars 2020 fortsätter att ha en stark inverkan på all verksamhet och begränsningsåtgärderna har bromsat återgången till det normala. Kommunerna har redan två ekonomiskt helt exceptionella år bakom sig. Detta har medfört sina egna utmaningar för budgetarbetet, eftersom det inte har varit möjligt att använda undantagsår som underlag för uppskattning av inkomsterna och utgifterna. Situationen anstränger social- och hälsovården som också annars står inför en stor förändring till exempel genom den ständigt ackumulerande vård- och serviceskulden.

I och med landskapsreformen kommer en betydande del av stadens uppgifter och utgifter att föras över till de nya välfärdsområdenas ansvar samtidigt som stadens skatteinkomster och statsandelar skärs ned. Siffrorna som presenteras i budgeten från 2023 och framåt är uppskattningar baserade på nuläget och kommer att preciseras efter landskapsreformen.

Lojo stads skatteinkomstprognos är cirka 9,7 miljoner euro högre än i 2021 års budget. Dessutom beräknas statsandelarna att öka med cirka 6,6 miljoner euro jämfört med 2021.

Tjänste- och arbetskollektivavtalen inom kommunsektorn upphör att gälla i slutet av februari 2022. Personalkostnaderna utgör en stor del av kommunens kostnader, så den kommunala löneuppgörelsen våren 2022 har stor betydelse för kommunekonomin. Till exempel innebär en ökning av personalkostnaderna med 1 % cirka 1,4 miljoner euro i ökade utgifter.

I budgeten för år 2022 är årsbidraget 20,2 miljoner euro, varvid resultatet efter avskrivningar på 17,6 miljoner euro visar ett överskott på 2,6 miljoner euro. Det finns dock stora osäkerheter i både utgifts- och inkomstberäkningarna.

– Coronastöd som har lättat på kommunekonomin betalas inte längre nästa år och är 2022 blir sannolikt svårt i kommunekonomin, eftersom statens åtgärder försvagar kommunekonomin med cirka en miljard euro, säger stadsdirektör Sivula. – År 2022 är också annars på många sätt ett år av förnyelse. Ett år som kommer att bana väg för år och decennier framöver.

Kommunekonomin belastas ännu efter corona av dess efterverkningar, såsom kostnaderna för att hantera långtidsarbetslösheten och den vård- och serviceskuld som uppstått under coronakrisen, vars storlek ännu inte kan uppskattas. Dessutom kommer verksamhetskostnaderna i kommunekonomin att öka genom ökningen av social- och hälsovårdsutgifterna på grund av befolkningens åldrande, utvidgningen av uppgifter som beslutats av regeringen och prisökningarna. Förändringskostnaderna i samband med välfärdsområdesreformen skapar också utgiftstryck i kommunekonomin. Staten ökar kommunernas uppgifter samtidigt som underskottet i den offentliga ekonomin skapar behov av att anpassa den offentliga ekonomin.

– Att till exempel öka vårdardimensioneringen, sänka klientavgifterna och förlänga läroplikten är dyra åtgärder för kommuner, men dessa förs vidare samtidigt, säger Sivula.

År 2022 ska inte bara ett välfärdsområde beredas utan också en ny typ av kommun. Inrättandet av ett välfärdsområde har en betydande inverkan på stadens status, uppgifter och ekonomi. Därutöver kan staten genomföra andra reformer, såsom reformen av markanvändnings- och bygglagen och naturvårdslagen, som får konsekvenser för planering av stadens markanvändning och planläggning.

Permanentandet av sysselsättningsförsöket och den planerade överföringen av arbets- och näringsbyråns tjänster till kommunerna kommer också att ha en betydande inverkan på Lojo stads lagstadgade uppgifter och skyldigheter.

Vägen till en balanserad ekonomi fortsätter

Lojo stads ekonomi har balanserats under åren 2019 och 2020. I budgeten för år 2022 är balanseringsprogrammens sammanlagda effekt 1,4 miljoner euro jämfört med föregående år. I programmen för balansering av ekonomin riktas åtgärderna in mot att  öka inkomstbasen på olika sätt och i synnerhet på att minska utgifterna. De viktigaste åtgärderna har gällt ett nerskuret servicenätverk och minskade tillgängliga tjänster. Staden kommer inte att höja skattesatserna år 2022.

Efter genomförandet av balanseringsprogrammen kommer utgiftsnivån i staden år 2024 att vara mer än 14 miljoner mindre än den skulle ha varit utan balansering. Detta innebär en intäkt av en kommunalskattesats på mer än 1,5 %.

– Balanseringsprogrammen har inkluderat många svåra nedskärningar i saker som är viktiga för invånare i Lojo och har lett till mycket kritik, vilket är förståeligt. I synnerhet har beslut relaterade till skolnätverket har varit mycket framme. Förändringen i åldersstrukturen i befolkningen i Lojo betyder att vi behöver klart fler händer varje år för vård och omsorg. I budgeten för år 2022 kommer kostnadsökningen enbart inom  seniorservicen att vara 2,6 miljoner euro. Denna utveckling kommer att fortsätta de kommande åren, bedömer Sivula.

Återgång till inflyttningskommun

I linje med sin strategi strävar Lojo stad efter befolkningstillväxt. Utvecklingen under 2010-talet blev dock negativ. År 2021 har helt klart börjat bättre än tidigare år, och enligt de senaste tillgängliga befolkningsuppgifterna i slutet av september har Lojo förblivit en kommun med inflyttningsöverskott under första delen av året.

Lojo siktar också på ett inflyttningsöverskott år 2022. Målet är möjligt, eftersom både byggandet och fastighetsförsäljningen i staden helt klart ligger på en högre nivå än tidigare år. Även bostadsmässan som ordnades i staden i juli 2021 vände nationell uppmärksamhet mot Lojo.

– Mycket bra arbete har gjorts i staden för att förbättra förutsättningarna för tillväxt. Enligt de enkäter om attraktionskraft som har genomförts har vår stad blivit mer känd och attraktiv under de senaste åren. Nu gäller det att fortsätta den positiva utvecklingen även 2022, uppmuntrar Sivula.

På vilka olika sätt ska Lojo få fart i tillväxtmålet?

 • Man deltar i planeringsarbetet för en järnvägsförbindelse genom projektbolaget TurunTunnin Juna. Förvärv av mark i Lempola fortsätter.
 • Man bereder sig för att genomföra kommunaltekniken i de befintliga planområdena i fråga om Lempola och Karnais samt Haikari och Gunnarla i fråga om områdena II och IV. När det gäller Muijala fattas beslut om planläggningen av den första fasen och  byggandet av kommunal teknik i området kommer att påbörjas. Om det behövs kommer man börja med andra nya planområden  med hänsyn till tomtförsäljningssituationen.
 • Projektplaneringen av Neidonkeidas och planläggningen av åsområdets helhet förs vidare
 • Man tar fram utvecklingsplaner för fritidstjänster i insjöområdet samt vid strandområden som en del av Lojo stads tema för insjöstad. I samband med dessa förbereder man sig för att genomföra förbättrings- och utvecklingsåtgärder i strandområdena Hasseludden, Haikari, Porla, Aurlax, Pitkäniemi och Hiidensalmi samt att utöka cykel- och vandringsnätet nära centrum och Lojo sjö. I alla verksamhet är målet att satsa på allmän trivsel.
 • Man säkerställer smidigheten i bygglovsprocessen genom att öka resurserna.
 • Man utreder möjligheten att grunda ett företagsfastighetsbolag, vilket underlättar genomförandet av företagslokalprojekt i Lojo.
 • Stadsstrategi (inkl. livskraftsprogrammet)
 • Distansarbetets möjligheter

Hälsosamma och säkra skollokaler för alla

De senaste åren har omfattande investeringar gjorts i Lojo, särskilt för att avhjälpa problem med inomhusluft i skolfastigheter. Staden har satt upp som mål hälsosamma och säkra skollokaler för alla skolelever. Detta arbete kommer att fortsätta 2022, varvid de viktigaste projekten är:

 • Färdigställande av nybyggnaden för Järnefeltin koulu
 • Start av ombyggnadsprojektet för Lohjan Yhteislyseon lukio.
 • Framskridande av investeringen i Mäntynummen koulu till projektplaneringsstadiet.
 • Framskridande av Virkkalan päiväkoti till projektplaneringstadiet.
 • Framskridande av Nummen päiväkoti till projektplaneringsstadiet.
 • I budgeten uppgår nettoinvesteringarna i sin helhet till 32,9 miljoner euro, varav ungefär 40 % riktas till byggandet av skolor.

Hur satsar staden på Lojobornas välbefinnande?

Budgetförslaget tar också hänsyn till barns, ungas, familjers och äldres välbefinnande i Lojo genom att utveckla t.ex. fritidstjänster, stödtjänster, klientinvolvering och kollektivtrafik. Staden satsar på Lojobornas välbefinnande t.ex. genom följande åtgärder:

 • Man tar fram en strategisk färdplan för förbättring av kollektivtrafiktjänster.
 • Man fortsätter byggandet av Trädskolornas idrottspark i fråga om den första fasen. Den första fasen inkluderar t.ex. en konstgräsplan, tennisplanerna och trafikregleringarna i området.
 • Man förbättrar förutsättningarna för allmän trivsel och rörlighet, till exempel gång- och cykelvägar, genom småskalig investering i objekt i olika delar av staden.
 • Man genomför de åtgärder som överenskommits med UNICEF för att säkerställa att Lojo stad har utmärkelsen Barnvänlig kommun som UNICEF beviljade år 2018 även i framtiden.
 • Man vidareutvecklar stadens högkvalitativa kulturtjänster och utarbetar en kulturell välfärdsplan för att integrera konst- och kulturperspektivet i främjandet av välbefinnande och hälsa och områdesutveckling.
 • Man fortsätter med Ohjaamo-verksamheten där Lojobor under 30 får information, råd, handledning och stöd på ett sektorsövergripande sätt och med låg tröskel.
 • Man utvecklar seniorernas boende, klientsäkerhet och kvaliteten på omsorgen.
 • Man utvecklar stadens tjänster med hjälp av kundrespons.
 • Man främjar Hinku 2.0-åtgärderna genom att hålla i gång bl.a. olika ekokorgsprojekt som syftar till att utveckla hållbar utveckling, som t.ex. fastigheternas energieffektivitet.
 • Vi deltar aktivt i ett projekt för att utveckla Västra Nylands välfärdsområde som en del av den nationella social- och hälsovårdsreformen.

Nyckeltal och tidsscheman

Verksamhetsintäkter      102,3 milj. euro

Verksamhetskostnader 376,8 milj. euro

Verksamhetsbidrag         -264,4 milj. euro

Skatteinkomster      207,2 milj. euro

Statsandelar    87,1 milj. euro

Årsbidrag                  20,2 milj. euro

Avskrivningar  17,6 milj. euro

Räkenskapsperiodens resultat       2,6 milj. euro

Investeringar   33,4 milj. euro

Förändring i lånestocken         12,8 milj. euro

Lånestock                           205,9 milj. euro

Lånestock/inv.         4 487/inv.

Skattesatser år 2022

Lojos inkomstskattesats är 20,5%

Allmän fastighetsskatt är 1,03%

Fastighetsskattesats för byggnader som används för stadigvarande boende är 0,45 %

Fastighetsskattesats för andra än byggnader som används för stadigvarande boende 1,05 %

Fastighetsskattesats för obebyggda byggplatser är 4,50 %

Stadsstyrelsen kommer att diskutera stadsdirektörens budgetförslag för första gången vid sitt sammanträde 29.11.2021 och kommer att besluta om dess godkännande vid sitt sammanträde 7.12.2021. Stadsfullmäktige behandlar budgeten för 2022 vid sitt sammanträde 15.12.2021. Budgetförslaget 2021 återfinns i sin helhet som bilaga i föredragningslistan för Lojo stadsstyrelse via denna länk.

 

Mika Sivula

 

Share This