Lojo stads energisparåtgärder 2022–2023

Lojo stad har inlett omfattande åtgärder för att spara energi i all sin verksamhet.

Europa står inför en exceptionellt utmanande energisituation under den nuvarande uppvärmningssäsongen. För att säkerställa tillräcklig energi, hålla kostnader i styr och undvika strömavbrott måste vi alla bidra till energibesparingar.
Lojo stad har vidtagit konkreta åtgärder för att spara energi. Energibesparingar eftersträvas i stadens samtliga verksamheter. Lojo stad är också med i den riksomfattande energisparkampanjen Snäppet svalare.

 

Belysning

· Gatubelysningen dämpas under natten och sommaren

· Belysningen underhålls och uppgraderas till mer energieffektiva led-lampor

· Tiden för julbelysningen kortas ner

· Onödig belysning, till exempel i oanvända fastigheter, släcks om det är möjligt med beaktande av säkerhet och skadegörelse

 

Motion- och idrottsverksamhet

· Användningstider för bastuaggregat i bastur regleras

· I duschutrymmen uppmuntras användarna att spara på vatten genom att minska duschtiden

· Temperaturen i idrottshallar, motionssalar och i övriga idrottsplatser inomhus sänks till 18 grader

· Tiden för belysningen vid friluftsleder regleras

 

Stadsförvaltningen

· Rumstemperaturen i stadens administrativa lokaler sänks till +20 grader

· Användningen av varmt vatten minskas

· Fönstren öppnas bara en kort stund vid behov

· Lampor och stora apparater stängs av när de inte behövs

· Värmeelement eller termostater justeras inte på egen hand

 

Daghem, skolor och bibliotek

· Daghem, skolor och bibliotek uppmuntras att delta i energibesparingen med 50/50-metoden, som startar den 1 januari 2023, där förbrukning av el, värme och vatten dras ner under en period på ett år. Uppgifterna om vattenförbrukningen för året jämförs med genomsnittet för tidigare år. Den deltagande enheten får behålla hälften av penningsbesparingen som följer av energibesparingen.

 

Tekniska sektorn

· Fönster- och dörrtätningarna på byggnadsbeståndet förbättras för att undvika värmeläckage

· Temperaturen i kringlokaler sänks (till exempel i lager, korridorer och i övriga lokaler som används i mindre omfattning)

· Automatiska belysningar ses över för att minska onödig användning

· Solpaneler läggs till på flera av stadens byggnader (långsiktig utveckling pågår)

· Trafikljusen uppgraderas till led-lampor (långsiktig utveckling pågår)

· Anvisningar för energieffektiv användning av fastigheter förmedlas till samtliga fastighetsanvändare

· Värmeanordningar uppgraderas till mer energieffektiva alternativ

 

Vad kan vi tillsammans göra för att förbättra situationen? Lojo stad uppmuntrar alla stadsbor att vidta energibesparande åtgärder: att se över inomhustemperaturer, att spara el och att underhålla och förnya värmesystem.

Mer energispartips finns på:
Motiva: Energirådgivning för konsumenter
https://www.motiva.fi/sv/hem_och_boende/energiradgivning_for_konsumenter
Motiva: Energikloka bostadsaktiebolag (på finska)
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot_-_yhdessa_energiatehokkaasti
Motiva & Snäppet svalare: Energispartips för företag (på finska)
https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit/yritykset


bild: Astetta alemmas

Share This