Våren 2021 var gatudammsäsongen lättare än vanligt i Lojo

Det finns ett gränsvärde för dygnshalten av inandningsbara partiklar som får överskridas under högst 35 dagar om året.

Gatudammsäsongen våren 2021 var lättare än vanligt i Nyland. Halterna var dock högre än år 2020, då vintern nästan var snöfri och våren tidigare än vanligt. Partikelhalterna förblev lägre än vanligt i vår vid mätstationerna i Lojo och i huvudstadsregionen. Enligt Trafikledsverkets statistik var trafikvolymerna också lägre än vanligt våren 2021, men skillnaden var inte lika stor som 2020, då trafikbegränsande åtgärder minskade trafikvolymerna och trafikutsläppen betydligt.

Våren 2021 uppmättes de högsta gatudammhalterna i mars och början av april, då gatudammsäsongen i allmänhet är som värst. Gatudammhalterna var något högre än år 2020, vilket var exceptionellt på många sätt. År 2020 minskade en nästan snöfri och mild vinter samt en tidig vår mängden gatudamm. Begränsningar i rörelsefriheten på grund av coronapandemin och stängningen av Nyland våren 2020 minskade trafikvolymerna, vilket också bidrog till att minska halterna år 2020.

Det finns ett gränsvärde för dygnshalten av inandningsbara partiklar som får överskridas under högst 35 dagar om året.
”Halterna av inandningsbara partiklar i Lojo var på föregående års nivå. Dygnshalterna var även som högst under gränsvärdet och dammiga dagar mättes inte alls”, kommenterar Lojo stads miljöchef Jarkko Koskela. Det fanns inga dammiga dagar i Lojo år 2020 heller. År 2020 flyttades mätplatsen från Garvartorget till gården till Harjula verksamhetscenter.

Dagar då gränsvärdet för inandningsbara partiklar överskreds var våren 2021 i allmänhet fler än under undantagsförhållandena våren 2020, men mindre än i genomsnitt under tidigare år.

År 2021 kommer Helsingforsregionens miljötjänster HSY att mäta luftkvaliteten i Nyland vid mätstationer bland annat i Lojo på en urban bakgrundsstation. På mätstationen mäts kvävedioxid från trafikavgaser och inandningsbara partiklar, vars huvudsakliga källa är gatudamm som virvlas upp av trafiken. I början av år 2020 flyttades mätstationen i Lojo till gården till Harjula verksamhetscenter (Kullervogatan 7) från Garvartorget. Konsekvenserna av vedeldning på luftkvaliteten i småhusområdet i Moisio mäts också i Lojo.

Mer information:
Lojo, miljöchef Jarkko Koskela, tfn 044 369 4416, jarkko.koskela@lohja.fi
Information om luftkvalitet (HRM): hsy.fi/ilmanlaatu, hsy.fi/uusimaailmanlaatu
Information om trafikvolymer (Trafikledsverket): vayla.fi/vaylista/aineistot/tilastot/tietilastot/tieliikenteen-kehitys


Bilden visar dygnsmedelvärdet av gatudamm, dvs. inandningsbara partiklar (PM10) under våren 2021 (Källa HSY).

Share This