Oppilaalle

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto on taiteen perusopetuslain alainen lakisääteistä tuntiperusteista valtionosuutta saava taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin perusopetusta sekä siihen läheisesti liittyvien taidemuotojen perusopetusta sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa. Musiikkiopiston ylläpitäjä on Lohjan kaupunki ja sillä on sivutoimipiste Nummelassa. Myös Vihdin kirkonkylällä järjestetään opetusta.

Laajan oppimäärän mukainen musiikinopiskelu on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ja säännölliseen musiikin harrastamiseen perustuvaa toimintaa. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä tarjota riittävät edellytykset musiikin ammatilliseen opiskeluun pääsemiseksi sitä haluaville. Musiikkiopistossa tuetaan oppilaan kasvua yksilönä ja ryhmän jäsenenä tarjoamalla monipuolista musiikki- ja kulttuurikasvatusta. Opetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille.

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteena on elinikäisen musiikkisuhteen syntyminen sekä oppilaan myönteisen minäkuvan ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Tavoitteena on oppilaan osaamisen ja oppimisen taitojen kehittyminen sekä oppimisen ilon kokeminen. Oppilasta kannustetaan huomaamaan musiikilliset vahvuutensa ja ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Oppilasta ohjataan monipuoliseen ja aktiiviseen kulttuuriseen osallistumiseen.
Laajan oppimäärän tavoitteena on musiikin itsenäisen harrastamisen valmiuksien kehittäminen. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia hakeutua musiikin ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto harmonikkaopetus

Opetuksen tavoitteet ryhmitellään neljäksi tavoitealueeksi:

1.Esittäminen ja ilmaiseminen

Opetuksen tavoitteena on

 • Kannustaa oppilasta löytämään omat musiikilliset vahvuutensa ja ilmaisukeinonsa
 • Kannustaa oppilasta harjoittelemaan erilaisten esiintymistilanteiden hallintaa ja niihin
  liittyviä tunteita.
 • Rohkaista oppilasta tutustumaan myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin ja taiteidenväliseen vuorovaikutukseen.

2. Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Opetuksen tavoitteena on

 • Ohjata oppilasta oppimaan instrumentti- ja yhteismusisointitaitoja päämääränään
  soittimen itsenäinen hallinta ja omaehtoinen ilmaisu.
 • Ohjata oppilasta säännölliseen harjoitteluun ja oman oppimisen arviointiin.
 • Kannustaa oppilasta soveltamaan musiikin hahmotustaitojaan musisoinnissa.

3.Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen

Opetuksen tavoitteena on

 • Ohjata oppilasta kuuntelemaan omaa musisointiaan.
 • Ohjata oppilasta kehittämään musiikin luku- ja kirjoitustaitoaan.
 • Ohjata oppilasta musiikin ominaispiirteiden tunnistamiseen ja rakenteiden hahmottamiseen.
 • Tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi musiikin kuuntelijaksi ja kartuttamaan musiikin historian tuntemusta.

Säveltäminen ja improvisoiminen

Opetuksen tavoitteena on

 • ohjata oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja
  ratkaisuja