Muskarilla, eli varhaisiän musiikkikasvatuksella, pyritään musiikin kokonaisvaltaiseen kokemiseen, elämyksellisyyteen ja leikinomaisuuteen.

Otamme lisää 0-8 vuotiaita oppilaita mukaan kevätkaudelle! Lue lisää.

Muskari etenee lapsen omista lähtökohdista tavoitteellisesti tasolta toiselle. Musiikin elementeistä rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. Muskarissa lauletaan, loruillaan, soitetaan, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin innoittamana. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään. Uusia 0-8 vuotiaita oppilaita otetaan kevätkaudelle 2022 ryhmiin, joissa on tilaa.

–> Ilmoittaudu kevääksi muskariin!

 

Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston muskari

 

 

0-2 vuotiaat
Lapsi ja huoltaja käyvät yhdessä tunnilla. Vauvaryhmän voi aloittaa vauvan ollessa n. 3 kk:n ikäinen. Ryhmissä totutellaan yhdessäoloon lasten ja aikuisten kanssa, luodaan ja kartutetaan loru- ja lauluvarastoa, körötellään, leikitään, lauletaan, soitetaan, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan. Tunneilla vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä suhdetta sekä luodaan lämmin ja turvallinen ilmapiiri musiikin keinoin.


3-6 vuotiaat
Lapset käyvät tunneilla ilman huoltajaa. Ryhmissä totutellaan olemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa. Luodaan ja kartutetaan loru- ja lauluvarastoa, lauletaan, leikitään, liikutaan, soitetaan keho- rytmi- ja melodiasoittimia, kuunnellaan musiikkia, tutustutaan musiikillisiin käsitepareihin kokonaisvaltaisesti. Tunneilla tutustutaan rytmiin ja melodiaan esim. Kodàlyn metodia käyttäen. Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun.


6-8 vuotiaat
Soitinryhmissä voidaan soittaa esim. viisikielistä kannelta, ukulelea tai nokkahuilua. Tunneilla tutustutaan kyseisen soittimen opiskelun alkeisiin ja harjoitellaan oikeasoittoasento. Rohkaistaan improvisaatioon ja harjoitellaan erilaisia säestys- ja melodiansoittotapoja. Ryhmissä kerrataan käsitepareja sekä vahvistetaan rytmi- ja melodia-asioita. Lisäksi soitetaan opittuja lauluja omalla soittimella, soitetaan korvakuulolta ja nuottikuvasta, totutellaan säännölliseen työskentelyyn soittotehtävän muodossa, lauletaan, soitetaan, leikitään, liikutaan ja kuunnellaan musiikkia. Lisäksi voidaan tutustua musiikkiopistossa soitettaviin eri soittimiin.


7-9-vuotiaat
Soivassa valmennusryhmässä käytetään paljon kehorytmiikkaa. Kehorytmeihin yhdistetään lisäksi laulua ja loruilua, jolloin myös äänenkäyttö kehittyy. Tunneilla soitetaan paljon mm. 5-kielisiä kanteleita, ukulelea, ksylofoneja, nokkahuilua, sekä monia erilaisia rytmisoittimia. Ryhmässä tutustutaan myös musiikin teorian alkeisiin ja perusteisiin sekä nuotinlukuun. Musiikin eri käsitteisiin tutustutaan erityisten pelien, leikkien ja tehtävien avulla. Soivassa valmennusryhmässä kehittyvät musiikillisten taitojen lisäksi sosiaaliset vuorovaikutustaidot luovuutta unohtamatta. Ryhmään osallistuminen ei vaadi aikaisempaa soittotaitoa tai omia soittimia.


Päiväkotimuskari
Päiväkorimuskarin toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 3-6 vuotiaille ja mahdollisuuksien mukaan myös nuoremmille päiväkodissa oleville lapsille. Muskariryhmät muodostetaan ikäryhmittäin. Päiväkotimuskarissa musiikkiopiston opettaja tulee pitämään muskaritunnin päiväkotipäivän aikana. Lapset ovat silloin virkeitä ja musiikkitoiminta lomittuu päiväkodin arkeen. Päiväkodin muskarissa noudatetaan musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatuksen opetussuunnitelmaa ja opettajana toimii pätevä ja kokenut musiikkileikkikoulunopettaja.


Soiva valmennusryhmä 7-9-vuotiaille
Soivassa valmennusryhmässä käytetään paljon kehorytmiikkaa, kehorytmit kehittävät koordinaatiota, motoriikkaa sekä vahvistavat oman kehon hahmotusta. Kehorytmeihin yhdistetään lisäksi laulua ja loruilua, jolloin myös äänenkäyttö kehittyy. Tunneilla soitetaan paljon mm. 5-kielisiä kanteleita, ksylofoneja, nokkahuilua, ukulele sekä monia erilaisia rytmisoittimia. Ryhmässä tutustutaan myös musiikin teorian alkeisiin ja perusteisiin sekä nuotinlukuun. Musiikin eri käsitteisiin tutustutaan erityisten pelien, leikkien ja tehtävien avulla. Soivassa valmennusryhmässä kehittyvät musiikillisten taitojen lisäksi sosiaaliset vuorovaikutustaidot luovuutta unohtamatta. Ryhmään osallistuminen ei vaadi aikaisempaa soittotaitoa tai omia soittimia.


Viisikielinen kantele
Kantele on monipuolinen, luovuuteen innostava soitin. Se kehittää sointutajua ja houkuttelee keksimään omia melodioita. Kanteleryhmissä soitetaan opittuja lauluja omalla soittimella, soitetaan korvakuulolta ja nuottikuvasta sekä totutellaan ”työntekoon” pienien soittotehtävien muodossa. Jokainen oppilas tarvitsee oman viisikielisen kanteleen. Ohjeet kanteleen hankintaan annetaan syksyn ensimmäisten tuntien aikana. Kantelepakettien hinnat vaihtelevat 150€-250€ välillä. Uusien kanteleiden tilauksesta ilmoitetaan syksyn alussa tarkemmin, kunhan alkavat kannelryhmät ovat varmistuneet, joten kannelta ei kannata vielä kesän aikana ostaa.  Myös käytetyt ja vuokratut kantelee käyvät hyvin, kunhan opettaja kauden alussa tarkastaa soittimen. 


Ukulele
Ukulele on tämän hetken suosituimpia soittimia, koska se on monipuolinen ja hauska soitin. Ukulelen alkeet-ryhmässä lapsi pääsee tutustumaan musiikin maailmaan soittaen, laulaen ja leikkien ja oppii lisäksi perusteita ukulelen soitosta. Ukulelella harjoitellaan sointuvaihtoja ja oman laulun säestämistä. Ukuleleryhmässä soitetaan opittuja lauluja omalla soittimella, soitetaan korvakuulolta ja nuottikuvasta sekä totutellaan ”työntekoon” pienien soittotehtävien muodossa. Jokainen soittaja tarvitsee oman soittimen

Suosittelemme sopraano-ukulelea, joka on hintaluokasta 80 -> €. Halvimmat soittimet eivät pidä virettä, eivätkä siten sovellu muskariin. Hyviä merkkejä ovat mm. Kala, Tanglewood ja Makala. Soitinta ei kannata hommata etukäteen vaan vasta syyskauden alussa, kun varmistuu toteutuuko ryhmä. 


Kuvismuskari
Kuvismuskarissa yhdistyy varhaisiän kuvataide- ja musiikkiopetus. Opetuksen tavoitteena on kannustaa lasta tutustumaan monipuolisesti taiteen maailmaan. Aiheita ja ilmiöitä lähestytään musiikin ja kuvataiteen keinoin, niiden täydentäessä toisiaan. Kokonaisvaltainen ja elämyksellinen kuvismuskari on tarkoitettu herättämään uteliaisuutta ilon ja oman tekemisen kautta – kuvismuskarissa lauletaan, leikitään, soitetaan, kuunnellaan, katsotaan, koetaan, piirretään, maalataan, muovataan.  Aloittava ryhmä on suunnattu 5-6 vuotiaille lapsille. Tunnin kesto on 60min. Ryhmä kokoontuu Laurentius-talon taidesiivessä torstaisin klo 13.30-14.30. Hinta 155 €.

Opetuksesta vastaa Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston ja Lohjanseudun kuvataidekoulun opettajat yhdessä.


Muskari – Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto

Lisätietoja

Opettajat:

Jenny Backman-Pråhl jenny.backman-prahl@edu.lohja.fi
Pirita Mikkonen pirita.mikkonen@edu.lohja.fi
Nina Ampuja nina.ampuja@edu.lohja.fi
Minna Lehtonen minna.lehtonen@edu.lohja.fi
Sari Lahtinen (vv.)