Muskari

Länsi-uusimaan muskari

ilmoittautuminen syksyn muskareihin on alkanut. Voit ilmoittautua muskariryhmään tämän linkin kautta. Tervetuloa mukaan!

Muskarissa lauletaan, loruillaan, soitetaan, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin innoittamana. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan kasvua.

Muskarilla, eli varhaisiän musiikkikasvatuksella, pyritään musiikin kokonaisvaltaiseen kokemiseen, elämyksellisyyteen ja leikinomaisuuteen.

Varhaisiän musiikkikasvatuksella pyritään musiikin kokonaisvaltaiseen kokemiseen, elämyksellisyyteen ja leikinomaisuuteen. Se etenee lapsen omista lähtökohdista tavoitteellisesti tasolta toiselle. osa muskaritoiminnasta on järjestetty niin, että muskariopettaja tulee päiväkotiin pitämään tunnin lapsille päiväkotipäivän aikana. Lue lisää päiväkotimuskareista.

Musiikin elementeistä rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. Työtapoja ovat laulaminen, loruileminen, musiikkiliikunta, soittaminen ja musiikin kuunteleminen. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään.

Lukuvuosi alkaa elokuussa ja päättyy toukokuussa. Lukuvuoden aikana järjestettävät erilaiset juhlat, tapahtumat ja konsertit ovat tärkeä osa musiikkileikkikouluopetusta.

Etsi itsellesi sopiva ryhmä lukujärjestyksistä

Hinnasto

Ilmoittaudu muskariin

Lue, miten musiikki vaikuttaa lapsen kehitykseen

Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston muskari

Minkä ikäisenä muskariin voi tulla?

0-2-vuotiaat
Lapsi ja huoltaja käyvät yhdessä tunnilla. Vauvaryhmän voi aloittaa vauvan ollessa n. 3 kk:n ikäinen. Ikä on viitteellinen, jos äiti kokee olevansa valmis voi muskariin tulla hyvin pienen vauvan kanssa. Ryhmissä totutellaan yhdessäoloon lasten ja aikuisten kanssa, luodaan ja kartutetaan loru- ja lauluvarastoa, körötellään, leikitään, lauletaan, soitetaan, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan. Tunneilla vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä suhdetta sekä luodaan lämmin ja turvallinen ilmapiiri musiikin keinoin.

⇒Katso muskarin lukujärjestykset

3-6-vuotiaat
Lapset käyvät tunneilla ilman huoltajaa. Ryhmissä totutellaan olemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa. Luodaan ja kartutetaan loru- ja lauluvarastoa, lauletaan, leikitään, liikutaan, soitetaan keho- rytmi- ja melodiasoittimia, kuunnellaan musiikkia, tutustutaan musiikillisiin käsitepareihin kokonaisvaltaisesti. Tunneilla tutustutaan rytmiin ja melodiaan. Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun.

⇒Katso muskarin lukujärjestykset

6-8-vuotiaat
Soitinryhmissä voidaan soittaa esim. viisikielistä kannelta, ukulelea tai nokkahuilua. Tunneilla tutustutaan kyseisen soittimen opiskelun alkeisiin ja harjoitellaan oikeasoittoasento. Rohkaistaan improvisaatioon ja harjoitellaan erilaisia säestys- ja melodiansoittotapoja. Ryhmissä kerrataan käsitepareja sekä vahvistetaan rytmi- ja melodia-asioita. Lisäksi soitetaan opittuja lauluja omalla soittimella, soitetaan korvakuulolta ja nuottikuvasta, totutellaan säännölliseen työskentelyyn soittotehtävän muodossa, lauletaan, soitetaan, leikitään, liikutaan ja kuunnellaan musiikkia. Lisäksi voidaan tutustua musiikkiopistossa soitettaviin eri soittimiin.

⇒Katso muskarin lukujärjestykset

7-9-vuotiaat
Soivassa valmennusryhmässä käytetään paljon kehorytmiikkaa. Kehorytmeihin yhdistetään lisäksi laulua ja loruilua, jolloin myös äänenkäyttö kehittyy. Tunneilla soitetaan paljon mm. 5-kielisiä kanteleita, ukulelea, ksylofoneja, nokkahuilua, sekä monia erilaisia rytmisoittimia. Ryhmässä tutustutaan myös musiikin teorian alkeisiin ja perusteisiin sekä nuotinlukuun. Musiikin eri käsitteisiin tutustutaan erityisten pelien, leikkien ja tehtävien avulla. Soivassa valmennusryhmässä kehittyvät musiikillisten taitojen lisäksi sosiaaliset vuorovaikutustaidot luovuutta unohtamatta. Ryhmään osallistuminen ei vaadi aikaisempaa soittotaitoa tai omia soittimia.

⇒Katso muskarin lukujärjestykset

Päiväkotimuskari
Päiväkorimuskarin toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 3-6-vuotiaille ja mahdollisuuksien mukaan myös nuoremmille päiväkodissa oleville lapsille. Muskariryhmät muodostetaan ikäryhmittäin. Päiväkotimuskarissa musiikkiopiston opettaja tulee pitämään muskaritunnin päiväkotipäivän aikana. Lapset ovat silloin virkeitä ja musiikkitoiminta lomittuu päiväkodin arkeen. Päiväkodin muskarissa noudatetaan musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatuksen opetussuunnitelmaa ja opettajana toimii pätevä ja kokenut musiikkileikkikoulunopettaja.

⇒Katso muskarin lukujärjestykset

Soiva valmennusryhmä 7-9-vuotiaille
Soivassa valmennusryhmässä käytetään paljon kehorytmiikkaa, kehorytmit kehittävät koordinaatiota, motoriikkaa sekä vahvistavat oman kehon hahmotusta. Kehorytmeihin yhdistetään lisäksi laulua ja loruilua, jolloin myös äänenkäyttö kehittyy. Tunneilla soitetaan paljon mm. 5-kielistä kannelta, ksylofonia, nokkahuilua, ukulelea sekä monia erilaisia rytmisoittimia.

Ryhmässä tutustutaan myös musiikin teorian alkeisiin ja perusteisiin sekä nuotinlukuun. Musiikin eri käsitteisiin tutustutaan erityisten pelien, leikkien ja tehtävien avulla. Soivassa valmennusryhmässä kehittyvät musiikillisten taitojen lisäksi sosiaaliset vuorovaikutustaidot luovuutta unohtamatta. Ryhmään osallistuminen ei vaadi aikaisempaa soittotaitoa tai omia soittimia.

⇒Katso muskarin lukujärjestykset

Viisikielinen kantele
Kantele on monipuolinen, luovuuteen innostava soitin. Se kehittää sointutajua ja houkuttelee keksimään omia melodioita. Kanteleryhmissä soitetaan opittuja lauluja omalla soittimella, soitetaan korvakuulolta ja nuottikuvasta sekä totutellaan ”työntekoon” pienien soittotehtävien muodossa. Jokainen oppilas tarvitsee oman viisikielisen kanteleen. Ohjeet kanteleen hankintaan annetaan syksyn ensimmäisten tuntien aikana. Kantelepakettien hinnat vaihtelevat 150€-250€ välillä. Uusien kanteleiden tilauksesta ilmoitetaan syksyn alussa tarkemmin, kunhan alkavat kannelryhmät ovat varmistuneet, joten kannelta ei kannata vielä kesän aikana ostaa.  Myös käytetyt ja vuokratut kanteleet käyvät hyvin, kunhan opettaja kauden alussa tarkastaa soittimen.

⇒Katso muskarin lukujärjestykset

Ukulele
Ukulele on tämän hetken suosituimpia soittimia, koska se on monipuolinen ja hauska soitin. Ukulelen alkeet -ryhmässä lapsi pääsee tutustumaan musiikin maailmaan soittaen, laulaen ja leikkien ja oppii lisäksi perusteita ukulelen soitosta. Ukulelella harjoitellaan sointuvaihtoja ja oman laulun säestämistä. Ukuleleryhmässä soitetaan opittuja lauluja omalla soittimella, soitetaan korvakuulolta ja nuottikuvasta sekä totutellaan ”työntekoon” pienien soittotehtävien muodossa. Jokainen soittaja tarvitsee oman soittimen.

Suosittelemme sopraano-ukulelea, joka on hintaluokasta 80 -> €. Halvimmat soittimet eivät pidä virettä, eivätkä siten sovellu muskariin. Hyviä merkkejä ovat mm. Kala, Tanglewood ja Makala. Soitinta ei kannata hommata etukäteen, vaan vasta syyskauden alussa, kun varmistuu toteutuuko ryhmä.

⇒Katso muskarin lukujärjestykset

Kuvismuskari
Kuvismuskarissa yhdistyy varhaisiän kuvataide- ja musiikkiopetus. Opetuksen tavoitteena on kannustaa lasta tutustumaan monipuolisesti taiteen maailmaan. Aiheita ja ilmiöitä lähestytään musiikin ja kuvataiteen keinoin, niiden täydentäessä toisiaan. Kokonaisvaltainen ja elämyksellinen kuvismuskari on tarkoitettu herättämään uteliaisuutta ilon ja oman tekemisen kautta – kuvismuskarissa lauletaan, leikitään, soitetaan, kuunnellaan, katsotaan, koetaan, piirretään, maalataan, muovataan.  Aloittava ryhmä on suunnattu 5-6- vuotiaille lapsille.

Opetus tapahtuu Laurentius-talolla ja siitä vastaa Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston ja Lohjanseudun kuvataidekoulun opettajat yhdessä.

⇒Katso lukujärjestys

Muskari – Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto


Lisätietoja opettajilta: 

Jenny Backman-Pråhl jenny.backman-prahl@edu.lohja.fi

Pirita Mikkonen pirita.mikkonen@edu.lohja.fi