Suomi tai ruotsi toisena kielenä S2/R2

 

 

Monikulttuuristen lasten varhaiskasvatus ja esiopetus ovat osa yleisiä varhaiskasvatuspalveluja.

Hyvä vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä on merkittävä tekijä lapsen kielen kehityksessä. Vanhempia kuulemalla saadaan tietoa lapsen taidoista ja äidinkielen kehityksestä ja osaamisesta; nämä tiedot ovat pohjana uuden kielen oppimisessa. Äidinkieli on tärkeä osa lapsen identiteettiä.

Aikuiset ovat vastuussa lasten kielen oppimisesta ja leikillä on tässä suuri merkitys. Kieltä opettelevat lapset tarvitsevat aikuisen apua ja ohjausta päästäkseen mukaan leikkiin ja ymmärtääkseen leikin kulkua. Jäljittelemällä muita lapsia ja aikuisia, lapsi oppii kieltä ja leikkikulttuuria ja kokee näin olevansa osa ryhmää.

Lapsella on oikeus tavoitteelliseen ja säännölliseen S2/R2-opetukseen. S2/R2-opetusta toteutetaan suunnitelmallisesti sekä arjen tilanteissa että säännöllisissä ohjatuissa toiminnoissa niin yksilötasolla kuin ryhmissä (leikki, päivittäin toistuvat arjen tilanteet, yksilö –tai pienryhmäopetus). Aikuiset toimivat lasten kielen mallina arjen vuorovaikutustilanteissa.

Lapsen suomen/ruotsin kielen kehittymistä seurataan kielitaidon eri osa­-alueilla (mm. kuuntelu, ymmärtäminen, puhuminen ja sanasto.) Arkihavainnointi lapsen päivittäisissä toiminnoissa on pohjana toiminnan ja S2/R2-opetuksen suunnittelulle ja kehittämiselle.  Lapsen kielitaitoa voidaan arvioida myös erilaisten arviointimenetelmien, kuten ”Kettu-testin”(3-5v.) ja ”Lauran päivä”-materiaalin (esiopetusikäiset) avulla. Näitä materiaaleja voidaan käyttää lapsen suomen/ruotsin kielen arvioinnissa, kun lapsi on osallistunut suomen –tai ruotsinkieliseen toimintaan yhden vuoden ajan. Arviointimateriaalien kautta saadaan tärkeää tietoa lapsen suomen/ruotsin kielen kehitysvaiheista.

Varhaiskasvatussuunnitelmaan sisällytetään lapselle suunnitelma ”suomen/ruotsin kielen tukeminen kaksi –tai monikielisellä lapsella”.  Suunnitelman pohjana käytetään sekä arjen havaintoja  että  erillistä havainnointilomaketta. Tätä osuutta käydään läpi vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelmapalaverien yhteydessä. Vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä käytetään tarvittaessa tulkkipalveluja.