Harrastamisen Lohjan mallin palveluntuottajalle

Palveluntuottaja eli kerhon toteuttaja

Kerhoja koskevat seuraavat vaatimukset:

 • Kerhojen tulee noudattaa perusopetuksen toimintakautta mahdollisimman tarkasti
 • Kerhon keston tulee olla 45-90 minuuttia
 • Kerhon osallistujamäärän tulee olla vähintään 7 kerholaista

Palveluntuottajaa koskee seuraavat vaatimukset:

 • Rekisteröity yhdistys tai yritys (tai muu toimija yhteistyössä)
 • Kerhojen ohjaajien tulee toimittaa nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun otteen rikosrekisteristä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504)
 • Ohjaajalla ja toimijalla tulee olla asianmukaiset vakuutukset niin halutessaan (poislukien kerholaiset ja koulun tilat)
 • Noudattaa toimintaa koordinoivan tahon antamia ohjeita kerhojen tuottamisessa

Palveluntuottajaksi hakeutuminen

Kerhoja järjestetään 29.8.2022 – 26.5.2023 poisluettuna koulujen loma-ajat. Harrastustoiminnan järjestäjä sitoutuu järjestämään kerhoa viikoittain. Kerhokertoja tulee lukuvuonna yhden kerhon osalta 32-34 kpl riippuen arkipyhäpäivistä.

 1. Suunnittele kerho.
 2. Täytä hakemus 30.4 klo 15 mennessä: https://link.webropol.com/s/HSM-ehdotuslomake-2022
 3. Jos teidät hyväksytään palveluntuottajaksi, saat viimeistään kesäkuun alussa tarjouksen kerhoista (montako, missä ja milloin?)
 4. Hyväksyttyäsi tarjouksemme sitoudut palveluntuottajan ehtoihin sovittujen kerhojen osalta ja voit alkaa mainostaa kerhojasi.
 5. Hyväksyttyjen palveluntuottajien kerhot alkavat viikolla 35.
 6. Kerhoihin on jatkuva haku

Hakemusta varten tarvitset seuraavat tiedot:

 • Tiedot järjestäjästä
 • Kuvaus ja tiedot kerhosta
 • Kustannukset ja laskutustiedot

Valintaperusteet

 1. Lasten toiveet
 2. Laatukriteerit (alla)
 3. Palveluntuottajan tarjoaman kerhon kustannukset
 4. Hankkeen kokonaisrahoituksen määrä
 5. Aikaisempi kokemus palveluntuottajasta

Valinta tehdään kokonaisharkintaan perustuen, ei pelkän hintatarjouksen perusteella. Huomioon otetaan harrastustoiminnankysyntä ja laatu, sekä millä kouluilla toimintaa voidaan tarjota. Valinnat tehdään sitten, kun hankkeen rahoitus ja koulujen lukujärjestykset ovat selvillä viimeistään kesäkuun alussa.


Laatukriteerit

Mukana olevien toimijoiden tulee sitoutua Harrastamisen Lohjan mallin laatukriteereihin. Näitä ovat osallisuus, laadukkuus, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus sekä turvallinen ilmapiiri ja kaveruus.

1.Osallisuus

Harrastukset rakennetaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan, niin että harrastustarjonta vastaa koululaiskyselyä ja nuorten alueellista tietoa. Toiminnan lähtökohtana on, että ryhmäläisillä on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun, ideointiin ja toteutukseen. Toiminnasta kerätään palaute osallistujilta ja toiminnantuottajilta kerran kaudessa. Osallistujien huoltajille viestitään harrastuksista.

2. Laadukkuus

Toiminta on hyvin suunniteltua ja organisoitua. Harrastus vastaa oppilailta tulleita harrastustoiveita ja tukee osallistujan kehitystä oman osaamisen ja ikävaiheensa mukaisesti. Ohjaajat ovat täysi-ikäisiä harrastuksen sisällön sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan ammattilaisia. Ammattitaito hankittu joko koulutuksen tai kokemuksen kautta. Alueellinen tuntemus ja osaaminen tuovat lisäarvoa toiminnan toteuttamiseen alueen tarpeiden mukaisesti.

3. Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus

Harrastukset ovat maksuttomia, laadukkaita ja tapahtuvat yleensä koulupäivän jälkeen koulun tiloissa tai koulun läheisyydessä ennen klo 17, mutta niitä voidaan järjestää myös mahdollisuuksien mukaan ennen koulupäivää tai sen aikana. Harrastuksen sisällössä huomioidaan ikäryhmät ja osallistujien osaamisen taso. Ryhmät ovat avoimia kaikille kyseisen kerhon kohderyhmän luokka-asteen oppilaille. Ryhmien tulee olla saavutettavia. Osallistujat voivat ottaa avustajan, oppaan tai tulkin mukaan ryhmään näin tarvitessaan.

4. Turvallinen ilmapiiri ja kaveruus

Ohjaajat huolehtivat, että ryhmässä on ystävällinen, turvallinen ja kannustava ilmapiiri, jossa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Harrastuksessa opitaan kaveritaitoja ja vahvistetaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä varmistetaan että kukaan ei jää ryhmässä yksin. Kiusaamista ennaltaehkäistään tukemalla lasten ja nuorten sosiaalista kiinnittymistä ryhmään sekä kaikkiin riita- tai kiusaamistilanteisiin puututaan ja ne selvitetään.


Matkabonus

Matkakustannusten korvaaminen harrastustoimijoille Lohjan kaupunkikeskustan ulkopuolelle suuntautuvaan toimintaan. Tavoitteena houkutella muuallekin kuin keskustaan kerhojen pitäjiä, jotta harrastustarjontaa olisi kaikille. Perustuu laskelmaan osoitteesta Karstuntie 4 (Kaupungintalo Monkola) kohteeseen (kaava 0,46 € x km menopaluu):

 • Ikkalan koulu 32,02 €
 • Karjalohjan koulu 25,30 €
 • Nummen yhtenäiskoulu 23,28 €
 • Pusulan koulu 28,80 €
 • Sammatin koulu 17,76 €
 • Sammatin vapaa kyläkoulu 20,98 €

 

Lisätietoja antaa:

Juha Koivuporras

Liikunta- ja harrastuskoordinaattori

044-3695032

juha.koivuporras@lohja.fi