Digikerho

Digikerho tai Koodauskerho on kerho, jossa tutustumme ja teemme nuorten kanssa koodausta erilaisissa muodoissa. Tutustumme kerhoissa niin koodauksen alkeisiin, erilaisiin työkaluihin, ohjelmointiin kuin myös jonkin verran pelikoodaukseen netistä valmiina löytyvillä työvälineillä ja ohjelmilla.

Nuorimpien kohdalla keskitymme enemmän koodauksen alkeisiin ja myös pelikoodaukseen rauhallisessa tahdissa niin, että etenemme yhdessä ryhmänä kaikkien vaiheiden läpi, jotta jokaisella on mahdollisuus nähdä ja kokea, millaista pelikoodaus on.

Isompien kohdalla tutustumme myös koodauksen alkeisiin ja pelikoodaukseen, mutta myös myöhemmin yleiseen koodaukseen Python-koodauksen parissa.

Näiden lisäksi myös otamme huomioon ja kuuntelemme ryhmäläisten omia toiveita sen suhteen, mitä he haluaisivat tehdä ja minkälaisesta koodauksesta, ohjelmoinnista tai digitoiminnasta he olisivat kiinnostuneita ja jos vain mahdollista, pyrimme sitä heille toteuttamaan joko kertomalla, opettamalla, tekemällä tai tutustumalla siihen yhdessä.

 

Digitala klubben eller Kodningsklubben är en klubb där vi blir insatta i kodning i olika former och kodar med de unga. Vi lär oss grunderna i kodning, olika verktyg, programmering samt lite spelkodning med verktyg och program som redan finns tillgängliga på webben.

För de yngsta fokuserar vi mer på grunderna i kodning och även på spelkodning i lugn takt så att vi avancerar tillsammans i en grupp genom alla etapper så att alla har möjlighet att se och uppleva vad spelkodning går ut på.

Tillsammans med äldre barn lär vi också grunderna för kodning och spelkodning, men senare även allmän kodning med Python-kodning.

Utöver dessa beaktar och lyssnar vi också på gruppmedlemmarnas egna önskemål om vad de skulle vilja göra och vilken typ av kodning, programmering eller digitalisering de skulle vara intresserade av och om möjligt försöker göra det antingen genom att berätta, undervisa, göra eller bekanta oss med det tillsammans.

 

Palveluntuottaja / Serviceproducent Lohjan kaupungin nuorisotyö