Ajankohtaista (varhaiskasvatus- ja opetus)

Varhaiskasvatus- ja opetus

Tältä sivulta löydät Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksen ja opetuksen ajankohtaiset asiat

Päivitetty 4.5.2021

 

Kuuluuko lapsesi kaksivuotisen esiopetuskokeilun verrokkiryhmään?

Verrokkiryhmään kuuluvat Lohjalla kaikki muut viisivuotiaat, paitsi koeryhmään kuuluvat lapset. Verrokkiryhmään ei haeta, vaan lapsi kuuluu siihen automaattisesti. Verrokkiryhmään kuuluvat lapset jatkavat normaalisti nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai kotona. Verrokkiryhmään kuuluvat hakevat yksivuotiseen esiopetukseen sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Verrokkiryhmäpäätös on lähetetty perheille opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaan. Kirjeen tarkoitus on antaa perheille tieto kokeilusta ja verrokkiryhmään kuulumisesta ja tiedoista, joita lapsesta kerätään tutkivan tahon tietokantaan. Verrokkiryhmään kuulumisesta ei voi kieltäytyä, koska se perustuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulakiin (1046/2020).

 

Päivitetty 19.4.2021

 

Lohjan kaupunki on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita eikä kunta ole käyttänyt asiassa harkintaa. Koska kokeilu perustuu koeasetelmaan, kunnat eivät ole voineet hakeutua siihen itse.

Lohjalta kokeilutoimipaikoiksi on satunnaisotannalla valittu Ojaniitun päiväkoti ja Daghemmet Petter.

Kokeilun koeryhmään kuuluvat ne lapset, jotka ovat kokeilutoimipaikoissa varhaiskasvatuksessa tai jotka eivät ole vielä varhaiskasvatuksessa, mutta asuvat kokeilutoimipaikan alueella. Ne kohdejoukkoon kuuluvat lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään, muodostavat verrokkiryhmän. Kokeiluun mukaan valituille lapsille ja verrokkiryhmään kuuluville lapsille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisella kirjeellä.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteutumista selvitetään seuraamalla ja arvioimalla kokeilun toimeenpanoa, kohdejoukkoa, kokeilun pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä kokeilun opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia opetussuunnitelmia. Kokeilun tavoite on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Kokeilukunnan tulee osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Tutkimushankkeella saatua tietoa käytetään valtakunnallisen päätöksenteon pohjana. Opetushallitus laatii kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle opetussuunnitelman perusteet ja tukee kokeilun järjestäjiä kokeilun toimeenpanossa.

Lisätietoa: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu

Palveluohjaaja Noora Ehrström p.0443745266
Ojaniitun päiväkodinjohtaja Sari Saarinen p. 0443740161
Daghemmet Petterin päiväkodinjohtaja Mervi Harvio-Jokiaho p. 0443741151
Palvelupäällikkö Anu Koivumäki 0443691290
sähköposti nimi.sukunimi@lohja.fi

Päivitetty 15.4.2021

Alkaako ekaluokka? Menossa seiskalle?

Aloittaako lapsesi koulun tai yläkoulun syksyllä? Pohditko, miten voisit vanhempana tukea tätä tärkeää askelta lapsen elämässä?

Me KouluKunnossa-hankkeessa haluamme olla tukenasi tässä tehtävässä. Tarjoamme kaikille Länsi-Uudenmaan alueella asuville ala- tai yläkoulunsa aloittavan lapsen tai nuoren huoltajalle ja kaikille muille asiasta kiinnostuneille etäluennot vanhemmuuden viikolla.

Luennoitsijana arvostettu lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja mielenterveyden huippuasiantuntija,

 Jari Sinkkonen

Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta

KouluKunnossa SkolSkick YouTube -kanavalle 28.4.2021 alkaen klo 17.00

http://bit.ly/koulukunnossa

klo 17.00-17.40 Apua! Lapsestani tulee koululainen!

klo 18.00-18.40 Apua! Lapsestani tulee yläkoululainen!

Lähetys myös tallennetaan ja on kanavalta katsottavissa 11.5.2021 saakka.

KouluKunnossa -hankkeen tavoitteena on sitouttaa yhä useampi oppilas koulunkäyntiin entistä paremmin ja luoda kaikille mielekkäämpiä arki- ja oppimisympäristöjä

Tällä Jari Sinkkosen luennolla aloitamme luentosarjan, jonka tarkoituksena on tukea esi- ja perusopetusikäisten lasten vanhemmuutta. Etäluentoja on tarjolla joka kuukausi vuoden 2021 loppuun saakka.

Toukokuun luennoitsijana toimii Merja Koponen 26.5. klo 17, teemalla 

Stress och skoltrötthet hos barn och unga, vad kan en förälder göra?

KouluKunnossa -luentomainos

 

Päivitetty 8.4.2021 Tiedote perusopetuksen huoltajille

Yläkoululaiset palaavat lähiopetukseen 12.4.2021 alkaen

Korona-tilanne on muuttunut Lohjan alueella viimeisten viikkojen aikana positiiviseen suuntaan ja perusopetuksen vuosiluokkien 7 – 9 oppilaat palavat lähiopetukseen maanantaina 12.4.2021.

Yläkouluikäisten oppilaiden koulunkäynti jatkuu ensi maanantaista lähtien kuluvan lukuvuoden lukujärjestysten mukaisesti. Mahdollisista koulukohtaisista muutoksista koulut tiedottavat erikseen Wilman-järjestelmän kautta.

Juha-Pekka Lehmus

Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen johtaja

 

Päivitetty 31.3.2021 Yläkoululaiset jatkavat etäopetuksessa 5.4. – 11.4.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, että vuosiluokkien 7 – 9 oppilaat jatkavat etäopetuksessa 12.4. asti. Etäopetuksessa olevilla oppilailla on oikeus kouluruokailuun ja ruokailu jatkuu jo käytössä olevien listojen mukaisesti. Etäopetuksessa opiskelevilla oppilailla on myös oikeus oppilashuollollisiin palveluihin kuten lähiopetuksessakin. Palvelut ovat tavoitettavissa joko etäyhteyksien välityksellä tai lähitapaamisina.

Etäopetusta koskeva päätös ei koske alakoululaisia, vaan he jatkavat normaalisti lähiopetuksessa. Myös vuosiluokkien 7 – 9 erityisen tuen oppilailla, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilailla sekä valmistavan opetuksen oppilailla opetus jatkuu lähiopetuksena.

Liisa Saarniniemi

Palvelupäällikkö

Päivitetty 26.3.2021 Asiakasmaksuhyvitys varhaiskasvatuksessa jatkuu 30.4.2021 saakka

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti kokouksessaan 10.3.2021, että lasten poissaolot hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa poikkeusolojen aikana. Hyvityksen saa päivistä, jolloin lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta (ja lapsi normaalisti olisi läsnä).
Hyvityksiä on mahdollisuus saada 30.4.2021 saakka. Pyydämme huoltajia ilmoittamaan lapsen ryhmään tai perhepäivähoitajalle mahdollisimman pian lapsen poissaoloaika.
Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Jos lapsi on poissa esiopetuksesta, tulee esiopetuksen tavoitteiden toteutumisesta keskustella esiopetuksen opettajan kanssa. Alle kolmen päivän poissaolosta riittää ilmoitus ryhmään, yli kolmen päivän poissaoloista tulee ilmoittaa päiväkodinjohtajalle. Esiopetusta ei järjestetä etänä, vaan huoltajat vastaavat esiopetuksen tavoitteiden toteutumisesta, jos lapsi jää kotiin pidemmäksi aikaa.
Poikkeusolojen rajoitukset eivät suoranaisesti koske varhaiskasvatusta ja varhaiskasvatusta järjestetään kaikille halukkaille. Koronatartuntojen ehkäisemiseksi ja varhaiskasvatuksen järjestämisen varmistamiseksi kannustamme perheitä pitämään lapsen kotona poikkeusolojen aikana mahdollisuuksien mukaan.

Anu Koivumäki
Palvelupäällikkö, alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelut
anu.koivumaki@lohja.fi

Päivitetty 25.3. Varhaiskasvatuksen järjestäminen ajalla 1.6.–11.8.2021 (kesäloma-ajan hoito)

Kesäloma-ajan lapsimäärän kartoittamiseksi pyydämme teitä huoltajia varaamaan lapsellenne hoitoajan viikoille 22-32 (1.6.-11.8.21) viimeistään 15.4.2021 eAsioinnissa. Kesäloma-ajan ajaksi tarvittava henkilökunta on määrältään suoraan verrannollinen hoitoon ilmoitettujen lasten määrään.

Ymmärrämme, että tilanteesta johtuen, kesän hoidon tarvetta ei tiedetä tai se voi muuttua. Toivomme kuitenkin, että käytte eAsioinnissa merkitsemässä lapsenne hoidon tarpeen tai poissaolot alla olevan ohjeen mukaisesti.

Seuraamme Suomen hallituksen ja THL:n pandemiaohjeistuksia ja läsnäolevien lasten määriä kesäajan päivystystä suunniteltaessa.

Ohjeistus:

  • Ensisijaisesti varataan tarvittavat hoitopäivät ja –ajat mahdollisimman tarkasti.
  • Jos lapsella on säännöllisesti vapaapäiviä, jätetään poissaolopäivät tyhjäksi.
  • Jos lapsi on poissa päivän, jonka ”normaalisti” olisi hoidossa, käytetään kesäloma-ajalla merkintää ”ennalta ilmoitettu poissaolo”.
  • Mikäli poissaolojakso ajoittuu useamman kuukauden ajalle, on se katkaistava aina kuukauden vaihteessa (esim. 20.-30.6, 1.-15.7)
  • 4.2021 jälkeen tulevat muutokset lapsenne hoitoaikoihin kesäloma-ajan osalta on ilmoitettava suoraan ryhmän henkilökunnalle. Merkintöjä ei saa itse käydä muokkaamassa eAsiointiin enää tuon jälkeen, vaan muutokset ilmoitetaan ryhmään.

Kesäloma-ajan ajalta (1.6.-11.8.2021) 2 viikkoa ennen ennalta ilmoitetut vapaapäivät, jotka normaalisti olisivat lapselle hoitopäiviä, hyvitetään varhaiskasvatusmaksussa.

Huom! Henkilöstön koulutuspäivät ovat elokuussa 9. ja 10.8.2021. Tällöin varahoito järjestetään avoinna olevissa yksiköissä.

 

Päivitetty 3.3. Lohjan kaupungin yläkoulut ja toisen asteen oppilaat etäopetuksessa 8. – 28.3.2021

Valtakunnallinen COVID-19-pandemiatilanne on pahentunut. Myös Lohjan tilanne on heikentynyt selvästi viime syksyyn verrattuna. Rokotuskattavuus ei vielä moniin kuukausiin riitä vaikuttamaan taudin etenemistä riittävästi hidastavasti.

Maan hallituksen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston linjauksia noudattaen Lohjan kaupungin yläkoulut sekä toisen asteen oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen 8.3.2021 alkaen kolmen viikon ajaksi.

Erityisen tuen oppilaat jatkavat lähiopetuksessa omilla kouluillaan. Kaupungin yhteiset ja kiinteät pienryhmät jatkavat toimintaansa normaalisti (esimerkiksi Anttilan K-luokat ja Jalavan luokat, koulujen omat pienryhmät). Osittaisessa erityisopetuksessa olevien oppilaiden kanssa koulu/opettaja sopii lähi-/etäopetusjärjestelyistä erikseen.

Etäopetuksessa lähdetään siitä, että opetus sujuu mahdollisimman samankaltaisena lähiopetukseen nähden. Etäopetuksessa pyritään noudattamaan lähiopetuksen mukaista päivärytmiä oppitunteineen, taukoineen ja ruokatunteineen. Etäruoka-annosten hakuajat saattavat muuttaa normaalin lukujärjestysten mukaisia aikoja.

Kouluilta on Wilman kautta kysytty etäruokailuun osallistumisesta ja etäruoka-annosten hakupaikasta sekä mahdollisesta laitetarpeesta. Kysely kattaa koko kolmen viikon jakson.

Etäopetukseen liittyvistä asioista tiedotetaan oppilaiden huoltajia vielä tarkemmin perjantaina 5.3. julkaistavalla tiedotteella. Koulut ja opettajat tiedottavat tarkemmin koulukohtaisista ohjeistuksista.

Liisa Saarniniemi, kouluikäisten palvelupäällikkö

 

Päivitetty 1.3.2021 Ajankohtaista Lohjan varhaiskasvatuksessa

Nyt on aika hakea paikkaa päiväkotiin tai perhepäivähoitoon syksyksi 2021, jos varhaiskasvatuspaikkaa ei vielä ole. Jos toiveissa on vaihtaa päiväkotia, on aika tehdä siirtohakemus toivomaansa yksikköön. Elokuussa toiveet toteutuvat paremmin kuin kesken toimikauden.

Esiopetushaku on jo päättynyt. Jos olet unohtanut ilmoittautua, ilmoittaudu pikimmiten eAsioinnissa. Esiopetuspaikat ilmoitetaan huoltajille viikolla 15. Esiopetuspaikat määräytyvät ensisijaisesti tulevan koulun mukaan. Jos huoltaja on hakenut lapselle esiopetuspaikkaa eri päiväkotiin kuin tuleva ensisijainen koulu on, kontaktoimme huoltajat varmistuaksemme, että toive on voimassa. Toiveen toissijaiseen esiopetuspaikkaan voi edelleen tehdä ottaen yhteyttä palveluohjaajaamme (Noora Ehrström). Toissijaisen esiopetuspaikan voi saada, jos esiopetusryhmään jää tilaa kyseisen koulualueen oppilaiden sijoittamisen jälkeen. Jos halukkaita on toissijaiseen esiopetusryhmään enemmän kuin on paikkoja, paikan saaja arvotaan. Emme voi luvata toissijaisen esiopetuspaikan saaneille koulupaikkaa toissijaiseen kouluun ensimmäiselle luokalle.

Maaliskuussa selviää, mitkä yksiköt pääsevät mukaan kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun. Mukaan valittujen yksiköiden alueen viisivuotiaille mahdollistetaan esiopetus jo viisivuotiaana. Tästä tiedotamme lisää, kun saamme tietoa opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Varhaiskasvatukseen saadaan syksyllä uudet, upeat tilat, kun Laurentius-päiväkoti avaa ovensa 2.8.2021. Päiväkodissa tulee toimimaan keskustan alueen esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusryhmiä. Lintulan toiminta muuttaa Laurentius-päiväkotiin ja Moisiolla toiminta jatkuu vuorohoidon ja varhaiskasvatuksen merkeissä. Nyt on hyvä tilaisuus hakea siirtoa keskustan alueelle, jos se on “oma alueenne”.

Daghemmet Laban muuttaa Ojaniitusta Laurentius-taloon vaihtaen samalla nimensä Solbrinkens daghemiksi. Muutoksia on tulossa toimipaikkojen osalta myös Mäntynummen alueelle. Asemanpellon esiopetus järjestetään ensi syksynä päiväkoti Oravaisen yhteydessä Pirtissä. Pullissa ei järjestetä esiopetusta. Näillä näkymin Metsätähdet-päiväkotiin ei tule päiväkotitoimintaa. Ojamon yhtenäiskoulu on valmistunut ja esiopetus on saanut sieltä uudet hienot tilat. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu ensi toimikaudella Routiolla, Ojamolla ja Moisiolla.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti eAsioinnissa. Tarkemmat ohjeet löytyvät kaupungin nettisivuilta. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea viimeistään 4kk ennen varhaiskasvatuksen aloituspäivää. Siirtoa voi hakea samalla lomakkeella kuin varhaiskasvatuspaikkaa.

Varhaiskasvatuksen aloitusta suunnitellessa on hyvä huomioida, että 9.-10.8.2021 järjestetään koko varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskeva koulutus. Tällöin osa varhaiskasvatusyksiköistä on suljettuna.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.8.2021 alkaen. Tulorajat nousevat, jolloin pieni- ja keskituloisten perheiden asiakasmaksut laskevat. Huhtikuussa tullaan jakamaan tuloselvityslomakkeet, jotka on tärkeä palauttaa maksun tarkistamista varten ennen kesää tai uusien lasten kohdalla heti hoitopaikan saatuaan.

Lisätietoja:

Palveluohjaaja Noora Ehrströmiltä p.0443745266, noora.ehrstrom@lohja.fi sekä

päiväkodin henkilöstöltä, päiväkodin johtajilta sekä

palvelupäällikkö Anu Koivumäeltä p. 0443691290, anu.koivumaki@lohja.fi.

Päivitetty 26.10.2020 – Kasvomaskisuositus perusopetuksessa ja lukiossa

Suosittelemme huoltajia käyttämään kasvomaskia asioidessaan perusopetuksen ja lukion sisätiloissa. Suositus koskee kouluilla pidettäviä keskustelutilaisuuksia, palavereja, vanhempainiltoja sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulujen järjestämissä tilaisuuksissa tarjoamme kertakäyttöisen kasvomaskin. Lisäksi huoltajien tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Suosittelemme, että lasten mahdolliset haku- ja tuontitilanteet aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien. Lasten haku- ja tuontia koskeviin tilanteisiin koulu ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat huolehtivat niistä itse.

Päivitetty 21.10.2020 – Kasvomaskisuositus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 

Varhaiskasvatus suosittelee huoltajia käyttämään kasvomaskia asioidessaan päiväkodin ja perhepäivähoidon sisätiloissa tuonti- ja hakutilanteissa ja keskusteluissa/ palavereissa/ vanhempainilloissa. Päiväkodin järjestämissä palavereissa/ vanhempainilloissa päiväkoti tarjoaa kertakäyttöisen kasvomaskin. Lisäksi huoltajien tulee huolehtia käsihygieniasta ja välttää kulkemista tilojen läpi. Suosittelemme, että lasten haku- ja tuontitilanteet hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien. Päivittäiseen kanssakäymiseen päiväkoti ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat huolehtivat niistä itse.