Ajankohtaista (varhaiskasvatus ja opetus)

Varhaiskasvatus ja opetus

Tältä sivulta löydät Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksen ja opetuksen ajankohtaiset asiat

 

15.10.2021 Lohjan kaupungin tiedote
Terveysturvallisuusohjeisiin muutoksia varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa – yleinen kasvomaskisuositus päättyy syysloman jälkeen.

 

Julkaistu 16.9.2021

Vauvan päivä järjestetään 24.9.2021. Eri toimijat ovat koonneet päivän tapahtumia yhteiseen ohjelmaan.

Päivitetty 3.9.2021

Ohjeita turvalliseen koulunkäyntiin

Koronatilanne jatkuu haastavana, joten jokaisen perheen on tärkeää huomioida seuraavat asiat turvalliseen koulunkäyntiin liittyen.

Kun huoltaja toteaa, että lapsella on koronavirukseen sopivia oireita, lapsen ei tulisi mennä kouluun. Lapsi pitää viedä koronatestiin, jos hänellä on huoltajan, opettajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita.

Erityisen tärkeää on viedä lieväoireinenkin lapsi testiin viiveettä, jos hän tai joku perheenjäsenistä on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle.

 • Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi vielä täysin väistyneet.
 • Lapsi voi palata kouluun vähintään yhden täysin oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vuorokauden aikana.
 • Jos lapsen testitulos on positiivinen, tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Tartuntatautiviranomaiset antavat ohjeet mahdollisissa altistumistilanteissa ja määräävät tarvittavat karanteenit. On tärkeää, että huoltajat seuraavat aktiivisesti Wilmaa ja huolehtivat yhteystiedot oppilastietolomakkeeseen ajan tasalle, koska kaikki tiedottaminen koulusta tapahtuu Wilman välityksellä. Tämän lisäksi tartuntatautiviranomaiset ovat erikseen yhteydessä jokaisen altistuneen huoltajaan soittamalla tai tekstiviestillä.

Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa ulos mennessä, mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, otetaan huoltajaan yhteyttä ja oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa.

 

THL (Lapset ja koronavirus) 25.8.2021

Opetus ja kulttuuriministeriö 5.8.2021

Lohja (Koronavirus)

______________________________________________________________________________________________

Anvisningar för en trygg skolgång

Coronasituationen är fortfarande utmanande så det är viktigt för varje familj att beakta följande saker om en trygg skolgång.

När vårdnadshavaren konstaterar att barnet har symtom som tyder på en coronavirusinfektion ska barnet inte gå till skolan. Barnet ska tas till ett coronavirustest om vårdnadshavaren, läraren eller en yrkesperson inom hälsovården bedömer att barnet har symtom som tyder på coronavirusinfektion.

Det är särskilt viktigt att barn, även med endast lindriga symtom, testas utan dröjsmål om barnet eller någon av familjemedlemmarna har exponerats för ett bekräftat fall av coronavirus.

 • Om testresultatet är negativt, kan barnet återvända till skolan, när barnet är på bättringsväg, även om symtomen inte ännu helt har försvunnit.
 • Barnet kan återvända till skolan efter minst en helt symtomfri dag, såvida barnet veterligen inte har exponerats för ett bekräftat fall av coronavirus och ingen i familjen har rest utomlands under de föregående 14 dygnen.
 • Om barnets testresultat är positivt, svarar för utredningen av smittkedjor den läkare som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittskyddet enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Myndigheterna för smittsamma sjukdomar utfärdar anvisningar i eventuella exponeringssituationer och fattar beslut om karantän. Det är viktigt att vårdnadshavarna aktivt följer information som ges ut via Wilma och ser till att kontaktuppgifterna på elevblanketterna är uppdaterade, eftersom all information om skolan sker genom Wilma. Dessutom kontaktar myndigheterna för smittsamma sjukdomar separat vårdnadshavaren till varje elev som exponerats för viruset genom att ringa eller via sms.

Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller om näsan börjar rinna då barnet går ut, men symtomen upphör inomhus, kan barnet gå till skolan, förutsatt att barnets allmäntillstånd annars är normalt och inga infektionssymtom förekommer.

Om ett barn insjuknar under dagen, kontaktar man vårdnadshavaren och barnet flyttas omedelbart till ett separat rum för att vänta på en vårdnadshavare under tillsyn av en vuxen.

 

THL (Barn och coronaviruset) 25.8.2021

Undervisnings- och kulturministeriet 5.8.2021

Lojo  (Coronavirus)

_________________________________________________________________________________

Instructions for safe school attendance

The corona situation continues to be challenging, so it is important for every family to consider the following things about a safe school attendance.

When the guardian determines that a child has symptoms consistent with a coronavirus, the child should not go to school. The child should be tested if the guardian or a health care professional deems that the child displays symptoms of a possible coronavirus infection.

Even if a child is experiencing only mild symptoms, it is particularly important to test them without delay if the child or one of the family members has been exposed to a confirmed case of coronavirus.

 • If the test result is negative, the child can return to school when he or she is recovering, even if the symptoms have not yet completely subsided.
 • The child may return to school after at least one completely asymptomatic day, provided that the child is known not to have been exposed to a confirmed coronavirus case and no one in their family has travelled abroad during the previous 14 days.
 • If the child’s test result is positive, according to the Communicable Diseases Act, the investigation of the transmission chains belongs to the physician responsible for communicable diseases in the municipality or hospital district. The communicable disease authorities shall issue instructions in the event of possible exposure and impose the necessary quarantines. It is important that the guardians actively monitor Wilma and keep the contact information on the student information form up to date, as all communication about the school takes place through Wilma. In addition, the communicable disease authorities contact separately the guardian to each exposed child by phone or SMS.

If the child has allergic rhinitis, occasional sneezes, or if their nose starts to run when they go outside but the symptoms stop indoors, the child can go to school as long as their general health is otherwise normal and there are no symptoms of infection.

If a child becomes ill during the day, the guardian is contacted and the symptomatic child is immediately transferred to a separate room to wait for the guardian under adult supervision.

 

THL (Children and coronavirus) 25.8.2021

Ministry of Education and Culture 5.8.2021

Lohja (coronavirus)

____________________________________________________________________________________________________

Päivitetty 10.8.2021

Lohjan terveydenhuolto järjestää kaikille 15-vuotiaille toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden korona-rokotuksen ottamiseen.

Lohjalla opiskeleville toisen asteen opiskelijoille pidetään yhteinen rokotuspäivä keskiviikkona 18.elokuuta. Rokotuspäivän aikataulusta ja järjestelyistä tiedotetaan myöhemmin. Lohjan ulkopuolelle siirtyvät toisen asteen opiskelijat voivat varata ajan Lohjalla tapahtuvaa rokottamista varten ajan osoitteesta koronarokotusaika.fi tai oman oppilaitoksen sijaintipaikkakunnalta. Aikoja on vapaana rajoitetusti 19.8. alkaen.

Rokotusten ottaminen on oppilaille täysin vapaaehtoista ja maksutonta. 12-Vuotias ja sitä vanhempi voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan.

Rokotukset lapsille ja nuorille mahdollisimman vaivattomasti

70 % lohjalaisista, 32 400 henkilöä on käynyt ensimmäisessä rokotuksessa. Toisenkin rokotteen on saanut tähän mennessä lähes 23 000 lohjalaista 49,4 % väestöstä.

On hienoa, että pääsemme nyt Lohjalla rokottamaan myös kaikkia 12–15-vuotiaita nopealla tahdilla. Rokotuksilla turvaamme sitä, että lapset ja nuoret voivat opiskella normaalisti lähiopetuksessa. Kun saamme nuortenkin rokotekattavuuden nousemaan, heidän on turvallisempaa tavata toisiaan erilaisissa tapahtumissa ja nuorille tärkeissä tilaisuuksissa. Ottamalla rokotuksen nuori voi suojata sekä itseään että lähipiiriään koronavirustaudilta ja etenkin sen vakavalta muodolta.

Lohjan terveydenhuollolla on käytössä 12–17-vuotiaiden lasten ja nuorten rokotuksissa kahta samankaltaista mRNA-rokotetta (BioNTech-Pfizer Comirnaty tai Moderna Spikevax). Rokotuspaikalla tarjotaan saatavilla olevaa rokotetta.

Tutkimuksissa mRNA- rokotteiden haittavaikutukset ovat olleet nuorilla samankaltaisia kuin vanhemmilla ikäryhmillä. Yleisimmät havaitut haitat olivat lieviä ja ohimeneviä, kuten pistoskohdan kipu ja punoitus, päänsärky ja kuume.

Tarkempaa tietoa koronarokotuksista saa Lohjan kaupungin nettisivuilta Koronavirus – Lohja  ja lasten ja nuorten rokotuksista THL:n verkkosivuilta.

Lisätietoa oppilaille annettavista rokotuksista voi kysyä oman koulun henkilökunnalta tai seuraavilta viranhaltijoilta:

Liisa Saarniniemi (Opetuspäällikkö, puh. 044 3743740)

Juha-Pekka Lehmus (Sivistysjohtaja, puh. 044 3743284)

 

Lohjalla 9.8.2021

Juha-Pekka Lehmus

Sivistysjohtaja

 

Meddelande till studerande på andra stadiet och deras vårdnadshavare

Lojo stad inleder coronavaccinationer för 12–15-åringar

Hälsovården i Lojo ordnar möjlighet för alla 15-åriga studerande på andra stadiet att ta coronavaccinering.

För studerande på andra stadiet som studerar i Lojo ordnas en gemensam vaccinationsdag onsdagen den 18 augusti. Tidpunkterna och arrangemangen för vaccinationsdagen meddelas senare. Studerande på andra stadiet som börjar studera utanför Lojo kan boka en tid för vaccinering som sker i Lojo på adressen coronavaccinbokning.fi eller på den ort där läroanstalten ligger. Tider finns begränsat från och med den 19 augusti.

Det är helt frivilligt och kostnadsfritt för de studerande att ta vaccinet. Ett barn som är 12 år eller äldre kan själv ta beslut om vaccinering, om den yrkesutbildade personen inom hälsovården som ger vaccinet anser att barnet utgående från sin ålder och mognadsnivå klarar av att besluta om sin vaccinering.

Vaccineringar för barn och unga så smidigt som möjligt

70 procent av de boende i Lojo, 32 400 personer, har varit och fått den första vaccineringen. Det andra vaccinet har hittills 23 000 Lojobor, 49,4 procent av befolkningen, fått.

Det är fint att vi i Lojo nu även kan vaccinera alla 12–15-åringar i snabb takt. Genom vaccinering säkerställer vi att barn och unga normalt kan delta i närundervisning. När vi lyckas höja vaccinationstäckningen bland unga personer, är det tryggare för dem att träffa varandra vid olika evenemang och tillställningar som är viktiga för de unga. Genom att ta vaccin kan unga personer skydda både sig själva och sin närmaste krets från coronavirussjukdom och framför allt från dess allvarliga form.

Vid vaccinering av 12–17-åriga barn och unga använder hälsovården i Lojo två jämförbara mRNA-vacciner (BioNTech-Pfizer Comirnaty eller Moderna Spikevax). På vaccinationsplatsen erbjuds det vaccinet som är tillgängligt.

I undersökningar har biverkningarna av mRNA-vaccin varit liknande hos unga personer som i äldre åldersgrupper. De flesta biverkningar som noterats var lindriga och övergående, såsom smärta och rodnad vid stickstället, huvudvärk och feber.

Närmare information om coronavaccinationer finns på Lojo stads webbplats Coronavirus – Lojo och om vaccinering av barn och unga på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Mer information om vaccineringar kan fås av personalen på den egna skolan eller av följande tjänsteinnehavare:

Liisa Saarniniemi (undervisningschef, tfn 044 3743740)

Juha-Pekka Lehmus (bildningschef, tfn 044 3743284)

Lojo 10.8.2021

Juha-Pekka Lehmus

Bildningschef

 

 

Päivitetty 9.8.2021

Lohjan kaupunki aloittaa 12–15-vuotiaiden koronarokotukset viikolla 32

Lohjan kouluterveydenhuolto järjestää kaikille halukkaille 7.–9.-luokkalaisille sekä 12 vuotta täyttäneille 6. -luokkalaisille Lohjan perusopetuksen oppilaille, asuinkunnasta riippumatta, koronarokotuksen torstaina 12.8. tai perjantaina 13.8. Rokotukset toteutetaan koulupäivän aikana ja koulut huolehtivat rokotuksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä.

 

Torstai 12.8.2021

Rokotuspaikka: Järnefeltin koulu

Rokotettavat oppilaat seuraavista kouluista: Järnefeltin koulu, Karjalohjan koulu, Källhagen skola, Rauhalan koulu, Ristin koulu, Virkby skola

Rokotuspaikka: Ojamonharjun yhtenäiskoulu

Rokotettavat oppilaat: Ojamonharjun yhtenäiskoulu

 

Perjantai 13.8.2021:

Rokotuspaikka: Sporttikeskus Tennari

Rokotettavat oppilaat seuraavista kouluista: Laurentius-koulu, Metsolan koulu, Ojaniittun koulu, Routionmäen koulu, Sammattin koulu, Solbrinken skola.

Rokotuspaikka: Mäntynummen yhtenäiskoulu

Rokotettavat oppilaat seuraavista kouluista: Asemanpellon koulu, Lehmijärven koulu, Muijalan koulu, Mäntynummen yhtenäiskoulu, Perttilän koulu.

Rokotuspaikka Nummen yhtenäiskoulu

Rokotettavat oppilaat seuraavista kouluista: Ikkalan koulu, Nummen yhtenäiskoulu, Pusulan koulu.

 

Kouluilla järjestetään myöhemmin myös toinen rokotuspäivä ensimmäistä rokotusta varten sekä tehosterokotukset. Näistä aikatauluista tiedotetaan myöhemmin.

Mikäli huoltaja haluaa olla itse mukana oppilaan rokotuksessa, tullaan rokotus antamaan Tennarin yleisellä rokotuspisteellä ja huoltajan tulee varata aika oppilaalle tätä varten erikseen. Tässä tapauksessa rokotusaika varataan osoitteesta koronarokotusaika.fi.  Aikoja on vapaana rajoitetusti 19.8. alkaen.

Rokotusten ottaminen on oppilaille täysin vapaaehtoista ja maksutonta. 12-Vuotias ja sitä vanhempi voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan.

Jos nuori ei halua tai ole kykenevä itse päättämään rokotuksestaan, koronarokotteen antamiseen tarvitaan tällöin huoltajien suostumus. Suostumus tehdään tällä lomakkeella.

Rokotukset lapsille ja nuorille mahdollisimman vaivattomasti

70 % lohjalaisista, 32 400 henkilöä on käynyt ensimmäisessä rokotuksessa. Toisenkin rokotteen on saanut tähän mennessä lähes 23 000 lohjalaista 49,4 % väestöstä.

On hienoa, että pääsemme nyt Lohjalla rokottamaan myös kaikkia 12–15-vuotiaita nopealla tahdilla. Rokotuksilla turvaamme sitä, että lapset ja nuoret voivat opiskella normaalisti lähiopetuksessa. Kun saamme nuortenkin rokotekattavuuden nousemaan, heidän on turvallisempaa tavata toisiaan erilaisissa tapahtumissa ja nuorille tärkeissä tilaisuuksissa. Ottamalla rokotuksen nuori voi suojata sekä itseään että lähipiiriään koronavirustaudilta ja etenkin sen vakavalta muodolta.

Lohjan terveydenhuollolla on käytössä 12–17-vuotiaiden lasten ja nuorten rokotuksissa kahta samankaltaista mRNA-rokotetta (BioNTech-Pfizer Comirnaty tai Moderna Spikevax). Rokotuspaikalla tarjotaan saatavilla olevaa rokotetta.

Tutkimuksissa mRNA- rokotteiden haittavaikutukset ovat olleet nuorilla samankaltaisia kuin vanhemmilla ikäryhmillä. Yleisimmät havaitut haitat olivat lieviä ja ohimeneviä, kuten pistoskohdan kipu ja punoitus, päänsärky ja kuume.

Tarkempaa tietoa koronarokotuksista saa Lohjan kaupungin nettisivuilta Koronavirus – Lohja  ja lasten ja nuorten rokotuksista THL:n verkkosivuilta.

Lisätietoa oppilaille annettavista rokotuksista voi kysyä oman koulun henkilökunnalta tai seuraavilta viranhaltijoilta:

Liisa Saarniniemi (Kouluikäisten palvelupäällikkö, puh. 044 3743740)

Juha-Pekka Lehmus (Sivistysjohtaja, puh. 044 3743284)

 

Lohjalla 7.8.2021

Juha-Pekka Lehmus

Sivistysjohtaja

 

Meddelande till vårdnadshavare för barn i grundläggande utbildning

Lojo stad inleder coronavaccinationer för 12–15-åriga barn under vecka 32

Skolhälsovården i Lojo ordnar coronavaccinering torsdagen den 12 augusti eller fredagen den 13 augusti för elever som fyllt tolv år och går i sjunde till nionde klass i den grundläggande utbildningen i Lojo, oavsett hemkommun, om de vill ta den. Vaccineringarna genomförs under skoldagen och skolorna sköter om de praktiska arrangemangen för vaccineringen.

 

Torsdagen den 12 augusti 2021

Plats för vaccinering Järnefeltin koulu

Elever från följande skolor vaccineras: Järnefeltin koulu, Karjalohjan koulu, Källhagens skola, Rauhalan koulu, Ristin koulu, Virkby skola

Plats för vaccinering Ojamonharjun yhtenäiskoulu

Elever som vaccineras: Ojamonharjun yhtenäiskoulu

 

Fredagen den 13 augusti 2021

Plats för vaccinering Sporttikeskus Tennari

Elever från följande skolor vaccineras: Laurentius-koulu, Metsolan koulu, Ojaniittun koulu, Routionmäen koulu, Sammattin koulu, Solbrinkens skola.

 

Plats för vaccinering Mäntynummen yhtenäiskoulu

Elever från följande skolor vaccineras: Asemanpellon koulu, Lehmijärven koulu, Muijalan koulu, Mäntynummen yhtenäiskoulu, Perttilän koulu.

Plats för vaccinering Nummen yhtenäiskoulu

Elever från följande skolor vaccineras: Ikkalan koulu, Nummen yhtenäiskoulu, Pusulan koulu.

I skolorna ordnas senare en ytterligare vaccineringsdag för den första vaccineringen samt boostervaccinationer. Dessa tidpunkter meddelas senare.

Om en vårdnadshavare vill vara med då eleven vaccineras, ges vaccinet på den allmänna vaccinationsplatsen Tennari och vårdnadshavaren måste separat boka en tid för eleven för detta. I så fall bokas vaccineringstiden på adressen coronavaccinbokning.fi.  Tider finns begränsat från och med den 19 augusti.

Det är helt frivilligt och kostnadsfritt för eleverna att ta vaccinet. Ett barn som är 12 år eller äldre kan själv ta beslut om vaccinering, om den yrkesutbildade personen inom hälsovården som ger vaccinet anser att barnet utgående från sin ålder och mognadsnivå klarar av att besluta om sin vaccinering.

Om barnet inte själv vill eller kan besluta om sin vaccinering behövs vårdnadshavarens samtycke till vaccinering. Samtycket ges med denna blankett.

Vaccineringar för barn och unga så smidigt som möjligt

70 procent av de boende i Lojo, 32 400 personer, har varit och fått den första vaccineringen. Det andra vaccinet har hittills 23 000 Lojobor, 49,4 procent av befolkningen, fått.

Det är fint att vi i Lojo nu även kan vaccinera alla 12–15-åringar i snabb takt. Genom vaccinering säkerställer vi att barn och unga normalt kan delta i närundervisning. När vi lyckas höja vaccinationstäckningen bland unga personer, är det tryggare för dem att träffa varandra vid olika evenemang och tillställningar som är viktiga för de unga. Genom att ta vaccin kan unga personer skydda både sig själva och sin närmaste krets från coronavirussjukdom och framför allt från dess allvarliga form.

Vid vaccinering av 12–17-åriga barn och unga använder hälsovården i Lojo två jämförbara mRNA-vacciner (BioNTech-Pfizer Comirnaty eller Moderna Spikevax). På vaccinationsplatsen erbjuds det vaccinet som är tillgängligt.

I undersökningar har biverkningarna av mRNA-vaccin varit liknande hos unga personer som i äldre åldersgrupper. De flesta biverkningar som noterats var lindriga och övergående, såsom smärta och rodnad vid stickstället, huvudvärk och feber.

Närmare information om coronavaccinationer finns på Lojo stads webbplats Coronavirus – Lojo och om vaccinering av barn och unga på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Mer information om vaccineringar kan fås av personalen på den egna skolan eller av följande tjänsteinnehavare:

Liisa Saarniniemi (undervisningschef, tfn 044 3743740)

Juha-Pekka Lehmus (bildningschef, tfn 044 3743284)

 

Lojo den 7 augusti 2021

Juha-Pekka Lehmus

Bildningschef

 

Notification for guardians of basic education pupils

The City of Lohja will start coronavirus vaccinations for 12–15-year-olds during week 32

School healthcare in Lohja will offer coronavirus vaccines to all pupils in grades 7–9 and all 12-year-old pupils in grade 6 in basic education in Lohja who want to be vaccinated, regardless of the place of residence, on Thursday 12 August or Friday 13 August. The vaccinations will take place during the school day, and schools will take care of all practical arrangements related to the vaccinations.

 

Thursday 12 August 2021

Vaccination location: Järnefelt school

Pupils of the following schools will be vaccinated: Järnefelt school, Karjalohja school, Källhagen school, Rauhala school, Risti school, Virkby school

Vaccination location: Ojamonharju comprehensive school

Pupils to be vaccinated: Ojamonharju comprehensive school

 

Friday 13 August 2021

Vaccination location: Tennari Sports Centre

Pupils of the following schools will be vaccinated: Laurentius school, Metsola school, Ojaniittu school, Routionmäki school, Sammatti school, Solbrinken school

 

Vaccination location: Mäntynummi comprehensive school

Pupils of the following schools will be vaccinated: Asemanpelto school, Lehmijärvi school, Muijala school, Mäntynummi comprehensive school, Perttilä school

Vaccination location:
Nummi comprehensive school

Pupils of the following schools will be vaccinated: Ikkala school, Nummi comprehensive school, Pusula school

Another vaccination day will be arranged at schools later for the first vaccine and the booster jab. More information about these schedules will be announced later.

If a pupil’s guardian wants to support a pupil during their vaccination, the vaccine will be given in the general vaccination location at Tennari, and the guardian must book a separate appointment for the pupil. In this case, appointments can be booked at koronarokotusaika.fi/en. Limited appointments are available from 19 August.

Taking vaccines is completely voluntary and free of charge for pupils. Pupils of 12 years of age or older can independently decide on taking a vaccine if a healthcare professional giving the vaccine determines that the pupil can make such a decision based on their age and development level.

If a pupil does not want to or is unable to independently decide on taking a vaccine, the pupil’s guardians must give their consent for the coronavirus vaccine. Consent can be given using this form.

Vaccinations for children and young people as easily as possible

Of all residents of Lohja, 70% or 32,400 people have already received the first vaccine. At present, 49.4% or 23,000 residents have also received the second jab.

It is wonderful that we can now start giving vaccines to all 12–15-year-old children on a quick schedule. These vaccinations ensure that children and young people can study normally in contact teaching. As we can increase the vaccination rate among the younger population, it will be safer for them to meet each other at various events and in situations important to them. By taking the vaccine, young people can protect themselves and people close to them against Covid-19 and especially against its severe form.

Healthcare services in Lohja use two similar mRNA vaccines (BioNTech-Pfizer Comirnaty or Moderna Spikevax) for children of 12–17 years of age. The available vaccine will be given in the vaccination location.

Studies have shown that the side effects of the mRNA vaccines are similar among young people and older age groups. The commonest side effects are mild and temporary, including soreness and redness at the injection site, a headache and a fever.

More information about coronavirus vaccinations is available on the website of the City of Lohja (Coronavirus – Lohja) and about vaccines given to children and young people at the website of the Finnish Institute for Health and Welfare.

For more information about the vaccines given to pupils, please contact your school’s staff or the following officials:

Liisa Saarniniemi (director of education, tel. +358 44 3743740)

Juha-Pekka Lehmus (director of children and youth services, tel. +358 44 3743284)

 

Lohja, 7 August 2021

Juha-Pekka Lehmus

Director of children and youth services

 

Päivitetty 4.5.2021

 

Kuuluuko lapsesi kaksivuotisen esiopetuskokeilun verrokkiryhmään?

Verrokkiryhmään kuuluvat Lohjalla kaikki muut viisivuotiaat, paitsi koeryhmään kuuluvat lapset. Verrokkiryhmään ei haeta, vaan lapsi kuuluu siihen automaattisesti. Verrokkiryhmään kuuluvat lapset jatkavat normaalisti nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai kotona. Verrokkiryhmään kuuluvat hakevat yksivuotiseen esiopetukseen sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Verrokkiryhmäpäätös on lähetetty perheille opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaan. Kirjeen tarkoitus on antaa perheille tieto kokeilusta ja verrokkiryhmään kuulumisesta ja tiedoista, joita lapsesta kerätään tutkivan tahon tietokantaan. Verrokkiryhmään kuulumisesta ei voi kieltäytyä, koska se perustuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulakiin (1046/2020).

 

Päivitetty 19.4.2021

 

Lohjan kaupunki on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita eikä kunta ole käyttänyt asiassa harkintaa. Koska kokeilu perustuu koeasetelmaan, kunnat eivät ole voineet hakeutua siihen itse.

Lohjalta kokeilutoimipaikoiksi on satunnaisotannalla valittu Ojaniitun päiväkoti ja Daghemmet Petter.

Kokeilun koeryhmään kuuluvat ne lapset, jotka ovat kokeilutoimipaikoissa varhaiskasvatuksessa tai jotka eivät ole vielä varhaiskasvatuksessa, mutta asuvat kokeilutoimipaikan alueella. Ne kohdejoukkoon kuuluvat lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään, muodostavat verrokkiryhmän. Kokeiluun mukaan valituille lapsille ja verrokkiryhmään kuuluville lapsille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisella kirjeellä.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteutumista selvitetään seuraamalla ja arvioimalla kokeilun toimeenpanoa, kohdejoukkoa, kokeilun pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä kokeilun opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia opetussuunnitelmia. Kokeilun tavoite on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Kokeilukunnan tulee osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Tutkimushankkeella saatua tietoa käytetään valtakunnallisen päätöksenteon pohjana. Opetushallitus laatii kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle opetussuunnitelman perusteet ja tukee kokeilun järjestäjiä kokeilun toimeenpanossa.

Lisätietoa: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu

Palveluohjaaja Noora Ehrström p.0443745266
Ojaniitun päiväkodinjohtaja Sari Saarinen p. 0443740161
Daghemmet Petterin päiväkodinjohtaja Mervi Harvio-Jokiaho p. 0443741151
Palvelupäällikkö Anu Koivumäki 0443691290
sähköposti nimi.sukunimi@lohja.fi

Päivitetty 15.4.2021

Alkaako ekaluokka? Menossa seiskalle?

Aloittaako lapsesi koulun tai yläkoulun syksyllä? Pohditko, miten voisit vanhempana tukea tätä tärkeää askelta lapsen elämässä?

Me KouluKunnossa-hankkeessa haluamme olla tukenasi tässä tehtävässä. Tarjoamme kaikille Länsi-Uudenmaan alueella asuville ala- tai yläkoulunsa aloittavan lapsen tai nuoren huoltajalle ja kaikille muille asiasta kiinnostuneille etäluennot vanhemmuuden viikolla.

Luennoitsijana arvostettu lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja mielenterveyden huippuasiantuntija,

 Jari Sinkkonen

Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta

KouluKunnossa SkolSkick YouTube -kanavalle 28.4.2021 alkaen klo 17.00

http://bit.ly/koulukunnossa

klo 17.00-17.40 Apua! Lapsestani tulee koululainen!

klo 18.00-18.40 Apua! Lapsestani tulee yläkoululainen!

Lähetys myös tallennetaan ja on kanavalta katsottavissa 11.5.2021 saakka.

KouluKunnossa -hankkeen tavoitteena on sitouttaa yhä useampi oppilas koulunkäyntiin entistä paremmin ja luoda kaikille mielekkäämpiä arki- ja oppimisympäristöjä

Tällä Jari Sinkkosen luennolla aloitamme luentosarjan, jonka tarkoituksena on tukea esi- ja perusopetusikäisten lasten vanhemmuutta. Etäluentoja on tarjolla joka kuukausi vuoden 2021 loppuun saakka.

Toukokuun luennoitsijana toimii Merja Koponen 26.5. klo 17, teemalla 

Stress och skoltrötthet hos barn och unga, vad kan en förälder göra?

KouluKunnossa -luentomainos

 

Päivitetty 8.4.2021 Tiedote perusopetuksen huoltajille

Yläkoululaiset palaavat lähiopetukseen 12.4.2021 alkaen

Korona-tilanne on muuttunut Lohjan alueella viimeisten viikkojen aikana positiiviseen suuntaan ja perusopetuksen vuosiluokkien 7 – 9 oppilaat palavat lähiopetukseen maanantaina 12.4.2021.

Yläkouluikäisten oppilaiden koulunkäynti jatkuu ensi maanantaista lähtien kuluvan lukuvuoden lukujärjestysten mukaisesti. Mahdollisista koulukohtaisista muutoksista koulut tiedottavat erikseen Wilman-järjestelmän kautta.

Juha-Pekka Lehmus

Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen johtaja

 

Päivitetty 31.3.2021 Yläkoululaiset jatkavat etäopetuksessa 5.4. – 11.4.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, että vuosiluokkien 7 – 9 oppilaat jatkavat etäopetuksessa 12.4. asti. Etäopetuksessa olevilla oppilailla on oikeus kouluruokailuun ja ruokailu jatkuu jo käytössä olevien listojen mukaisesti. Etäopetuksessa opiskelevilla oppilailla on myös oikeus oppilashuollollisiin palveluihin kuten lähiopetuksessakin. Palvelut ovat tavoitettavissa joko etäyhteyksien välityksellä tai lähitapaamisina.

Etäopetusta koskeva päätös ei koske alakoululaisia, vaan he jatkavat normaalisti lähiopetuksessa. Myös vuosiluokkien 7 – 9 erityisen tuen oppilailla, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilailla sekä valmistavan opetuksen oppilailla opetus jatkuu lähiopetuksena.

Liisa Saarniniemi

Palvelupäällikkö

Päivitetty 26.3.2021 Asiakasmaksuhyvitys varhaiskasvatuksessa jatkuu 30.4.2021 saakka

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti kokouksessaan 10.3.2021, että lasten poissaolot hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa poikkeusolojen aikana. Hyvityksen saa päivistä, jolloin lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta (ja lapsi normaalisti olisi läsnä).
Hyvityksiä on mahdollisuus saada 30.4.2021 saakka. Pyydämme huoltajia ilmoittamaan lapsen ryhmään tai perhepäivähoitajalle mahdollisimman pian lapsen poissaoloaika.
Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Jos lapsi on poissa esiopetuksesta, tulee esiopetuksen tavoitteiden toteutumisesta keskustella esiopetuksen opettajan kanssa. Alle kolmen päivän poissaolosta riittää ilmoitus ryhmään, yli kolmen päivän poissaoloista tulee ilmoittaa päiväkodinjohtajalle. Esiopetusta ei järjestetä etänä, vaan huoltajat vastaavat esiopetuksen tavoitteiden toteutumisesta, jos lapsi jää kotiin pidemmäksi aikaa.
Poikkeusolojen rajoitukset eivät suoranaisesti koske varhaiskasvatusta ja varhaiskasvatusta järjestetään kaikille halukkaille. Koronatartuntojen ehkäisemiseksi ja varhaiskasvatuksen järjestämisen varmistamiseksi kannustamme perheitä pitämään lapsen kotona poikkeusolojen aikana mahdollisuuksien mukaan.

Anu Koivumäki
Palvelupäällikkö, alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelut
anu.koivumaki@lohja.fi

Päivitetty 25.3. Varhaiskasvatuksen järjestäminen ajalla 1.6.–11.8.2021 (kesäloma-ajan hoito)

Kesäloma-ajan lapsimäärän kartoittamiseksi pyydämme teitä huoltajia varaamaan lapsellenne hoitoajan viikoille 22-32 (1.6.-11.8.21) viimeistään 15.4.2021 eAsioinnissa. Kesäloma-ajan ajaksi tarvittava henkilökunta on määrältään suoraan verrannollinen hoitoon ilmoitettujen lasten määrään.

Ymmärrämme, että tilanteesta johtuen, kesän hoidon tarvetta ei tiedetä tai se voi muuttua. Toivomme kuitenkin, että käytte eAsioinnissa merkitsemässä lapsenne hoidon tarpeen tai poissaolot alla olevan ohjeen mukaisesti.

Seuraamme Suomen hallituksen ja THL:n pandemiaohjeistuksia ja läsnäolevien lasten määriä kesäajan päivystystä suunniteltaessa.

Ohjeistus:

 • Ensisijaisesti varataan tarvittavat hoitopäivät ja –ajat mahdollisimman tarkasti.
 • Jos lapsella on säännöllisesti vapaapäiviä, jätetään poissaolopäivät tyhjäksi.
 • Jos lapsi on poissa päivän, jonka ”normaalisti” olisi hoidossa, käytetään kesäloma-ajalla merkintää ”ennalta ilmoitettu poissaolo”.
 • Mikäli poissaolojakso ajoittuu useamman kuukauden ajalle, on se katkaistava aina kuukauden vaihteessa (esim. 20.-30.6, 1.-15.7)
 • 4.2021 jälkeen tulevat muutokset lapsenne hoitoaikoihin kesäloma-ajan osalta on ilmoitettava suoraan ryhmän henkilökunnalle. Merkintöjä ei saa itse käydä muokkaamassa eAsiointiin enää tuon jälkeen, vaan muutokset ilmoitetaan ryhmään.

Kesäloma-ajan ajalta (1.6.-11.8.2021) 2 viikkoa ennen ennalta ilmoitetut vapaapäivät, jotka normaalisti olisivat lapselle hoitopäiviä, hyvitetään varhaiskasvatusmaksussa.

Huom! Henkilöstön koulutuspäivät ovat elokuussa 9. ja 10.8.2021. Tällöin varahoito järjestetään avoinna olevissa yksiköissä.

 

Päivitetty 3.3. Lohjan kaupungin yläkoulut ja toisen asteen oppilaat etäopetuksessa 8. – 28.3.2021

Valtakunnallinen COVID-19-pandemiatilanne on pahentunut. Myös Lohjan tilanne on heikentynyt selvästi viime syksyyn verrattuna. Rokotuskattavuus ei vielä moniin kuukausiin riitä vaikuttamaan taudin etenemistä riittävästi hidastavasti.

Maan hallituksen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston linjauksia noudattaen Lohjan kaupungin yläkoulut sekä toisen asteen oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen 8.3.2021 alkaen kolmen viikon ajaksi.

Erityisen tuen oppilaat jatkavat lähiopetuksessa omilla kouluillaan. Kaupungin yhteiset ja kiinteät pienryhmät jatkavat toimintaansa normaalisti (esimerkiksi Anttilan K-luokat ja Jalavan luokat, koulujen omat pienryhmät). Osittaisessa erityisopetuksessa olevien oppilaiden kanssa koulu/opettaja sopii lähi-/etäopetusjärjestelyistä erikseen.

Etäopetuksessa lähdetään siitä, että opetus sujuu mahdollisimman samankaltaisena lähiopetukseen nähden. Etäopetuksessa pyritään noudattamaan lähiopetuksen mukaista päivärytmiä oppitunteineen, taukoineen ja ruokatunteineen. Etäruoka-annosten hakuajat saattavat muuttaa normaalin lukujärjestysten mukaisia aikoja.

Kouluilta on Wilman kautta kysytty etäruokailuun osallistumisesta ja etäruoka-annosten hakupaikasta sekä mahdollisesta laitetarpeesta. Kysely kattaa koko kolmen viikon jakson.

Etäopetukseen liittyvistä asioista tiedotetaan oppilaiden huoltajia vielä tarkemmin perjantaina 5.3. julkaistavalla tiedotteella. Koulut ja opettajat tiedottavat tarkemmin koulukohtaisista ohjeistuksista.

Liisa Saarniniemi, kouluikäisten palvelupäällikkö

 

Päivitetty 1.3.2021 Ajankohtaista Lohjan varhaiskasvatuksessa

Nyt on aika hakea paikkaa päiväkotiin tai perhepäivähoitoon syksyksi 2021, jos varhaiskasvatuspaikkaa ei vielä ole. Jos toiveissa on vaihtaa päiväkotia, on aika tehdä siirtohakemus toivomaansa yksikköön. Elokuussa toiveet toteutuvat paremmin kuin kesken toimikauden.

Esiopetushaku on jo päättynyt. Jos olet unohtanut ilmoittautua, ilmoittaudu pikimmiten eAsioinnissa. Esiopetuspaikat ilmoitetaan huoltajille viikolla 15. Esiopetuspaikat määräytyvät ensisijaisesti tulevan koulun mukaan. Jos huoltaja on hakenut lapselle esiopetuspaikkaa eri päiväkotiin kuin tuleva ensisijainen koulu on, kontaktoimme huoltajat varmistuaksemme, että toive on voimassa. Toiveen toissijaiseen esiopetuspaikkaan voi edelleen tehdä ottaen yhteyttä palveluohjaajaamme (Noora Ehrström). Toissijaisen esiopetuspaikan voi saada, jos esiopetusryhmään jää tilaa kyseisen koulualueen oppilaiden sijoittamisen jälkeen. Jos halukkaita on toissijaiseen esiopetusryhmään enemmän kuin on paikkoja, paikan saaja arvotaan. Emme voi luvata toissijaisen esiopetuspaikan saaneille koulupaikkaa toissijaiseen kouluun ensimmäiselle luokalle.

Maaliskuussa selviää, mitkä yksiköt pääsevät mukaan kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun. Mukaan valittujen yksiköiden alueen viisivuotiaille mahdollistetaan esiopetus jo viisivuotiaana. Tästä tiedotamme lisää, kun saamme tietoa opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Varhaiskasvatukseen saadaan syksyllä uudet, upeat tilat, kun Laurentius-päiväkoti avaa ovensa 2.8.2021. Päiväkodissa tulee toimimaan keskustan alueen esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusryhmiä. Lintulan toiminta muuttaa Laurentius-päiväkotiin ja Moisiolla toiminta jatkuu vuorohoidon ja varhaiskasvatuksen merkeissä. Nyt on hyvä tilaisuus hakea siirtoa keskustan alueelle, jos se on “oma alueenne”.

Daghemmet Laban muuttaa Ojaniitusta Laurentius-taloon vaihtaen samalla nimensä Solbrinkens daghemiksi. Muutoksia on tulossa toimipaikkojen osalta myös Mäntynummen alueelle. Asemanpellon esiopetus järjestetään ensi syksynä päiväkoti Oravaisen yhteydessä Pirtissä. Pullissa ei järjestetä esiopetusta. Näillä näkymin Metsätähdet-päiväkotiin ei tule päiväkotitoimintaa. Ojamon yhtenäiskoulu on valmistunut ja esiopetus on saanut sieltä uudet hienot tilat. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu ensi toimikaudella Routiolla, Ojamolla ja Moisiolla.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti eAsioinnissa. Tarkemmat ohjeet löytyvät kaupungin nettisivuilta. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea viimeistään 4kk ennen varhaiskasvatuksen aloituspäivää. Siirtoa voi hakea samalla lomakkeella kuin varhaiskasvatuspaikkaa.

Varhaiskasvatuksen aloitusta suunnitellessa on hyvä huomioida, että 9.-10.8.2021 järjestetään koko varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskeva koulutus. Tällöin osa varhaiskasvatusyksiköistä on suljettuna.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.8.2021 alkaen. Tulorajat nousevat, jolloin pieni- ja keskituloisten perheiden asiakasmaksut laskevat. Huhtikuussa tullaan jakamaan tuloselvityslomakkeet, jotka on tärkeä palauttaa maksun tarkistamista varten ennen kesää tai uusien lasten kohdalla heti hoitopaikan saatuaan.

Lisätietoja:

Palveluohjaaja Noora Ehrströmiltä p.0443745266, noora.ehrstrom@lohja.fi sekä

päiväkodin henkilöstöltä, päiväkodin johtajilta sekä

palvelupäällikkö Anu Koivumäeltä p. 0443691290, anu.koivumaki@lohja.fi.

Päivitetty 26.10.2020 – Kasvomaskisuositus perusopetuksessa ja lukiossa

Suosittelemme huoltajia käyttämään kasvomaskia asioidessaan perusopetuksen ja lukion sisätiloissa. Suositus koskee kouluilla pidettäviä keskustelutilaisuuksia, palavereja, vanhempainiltoja sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulujen järjestämissä tilaisuuksissa tarjoamme kertakäyttöisen kasvomaskin. Lisäksi huoltajien tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Suosittelemme, että lasten mahdolliset haku- ja tuontitilanteet aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien. Lasten haku- ja tuontia koskeviin tilanteisiin koulu ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat huolehtivat niistä itse.

Päivitetty 21.10.2020 – Kasvomaskisuositus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 

Varhaiskasvatus suosittelee huoltajia käyttämään kasvomaskia asioidessaan päiväkodin ja perhepäivähoidon sisätiloissa tuonti- ja hakutilanteissa ja keskusteluissa/ palavereissa/ vanhempainilloissa. Päiväkodin järjestämissä palavereissa/ vanhempainilloissa päiväkoti tarjoaa kertakäyttöisen kasvomaskin. Lisäksi huoltajien tulee huolehtia käsihygieniasta ja välttää kulkemista tilojen läpi. Suosittelemme, että lasten haku- ja tuontitilanteet hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien. Päivittäiseen kanssakäymiseen päiväkoti ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat huolehtivat niistä itse.