Tietoa musiikin opiskelusta

TIETOA MUSIIKINOPISKELUSTA

OPPILAILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN
Länsi-Uudenmaan musiikkiopistossa annetaan opetusta perus- ja musiikkiopistotasolla. Opiston omistaa Lohja kaupunki. Palveluja myydään myös ympäristökunnille ns. ostopalveluna. Toiminnan ylläpitämiseksi opisto saa lakisääteistä valtionosuutta. Musiikkiopistossa annetaan säveltaiteen perusopetusta sekä valmennusta alan ammattiopintoihin. Opisto järjestää myös muuta musiikkikulttuurin kehittymiseen liittyvää toimintaa. Yhteismusisoinnin tai ryhmäopetuksen tulee sisältyä
opintoihin koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun soittimen käsittelytaito sen mahdollistaa.

PERUSTASO
Perustasolla opiskeluaika riippuu mm. aloittamisiästä ja soittimesta. Alle kouluiässä aloitettu soitinopiskelu voi jatkua enintään 11 v, päättyen viimeistään sinä lukuvuonna kun oppilas täyttää 17 v. Myöhemmällä iällä aloitetut opinnot voivat kestää 7-9 v ja jatkua soittimesta riippuen enintään 25 vuoden ikään. Em. Poikkeussoittimia ovat mm. laulu, oboe, fagotti, käyrätorvi, pasuuna, tuuba, harppu, osin lyömäsoittimet, ja kontrabasso.

Perustason päättötodistukseen vaadittavat suoritukset:
pääaine   perustasot 1-3 (laulu 1-2)
musiikinperusteet:
teoria ja säveltapailu perustasot 1-3
musiikkitiedon perusteet

MUSIIKKIOPISTOTASO
Musiikkiopistotasolla voivat opiskella ne henkilöt, jotka ovat suorittaneet perustason oppimäärän tai joilla on sitä vastaavat muut opinnot tai jotka on pääsykokeissa hyväksytty. Musiikkiopistotasolla opiskeluaika on neljä vuotta.
Päättötutkinnon suorittamisen jälkeen oppilaalla on mahdollisuus hakeutua musiikin ammattiopintoihin tai jatkaa musiikkiopiston aikuisosastolla.
Rehtori voi perustelluista syistä myöntää jatkoaikaa opiskeluaikoihin perus- ja opistotasolla.

Musiikkiopistotason päättötodistukseen vaadittavat suoritukset:
pääaine I
musiikinperusteet:
teoria I
säveltapailu I
harmoniaoppi tai
musiikkitieto I

Musiikkiopistossa opiskelevat orkesterisoitinoppilaat ovat velvollisia osallistumaan oppilaitoksen yhtye- ja orkesteritoimintaan, piano-oppilaat opintojensa edellyttämässä vaiheessa säestys- ja kamarimusiikkitehtäviin tai kuorotoimintaan ja muut oppilaat kamarimusiikki- tai kuorotoimintaan.

AIKUISOSASTO
Aikuisosastolla opiskeluaika on pääsääntöisesti viisi vuotta.
Rehtori voi myöntää lisäaikaa perustellusta syystä.

MUSIIKKILEIKKIKOULU
Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston musiikkileikkikouluun otetaan 3 kk – 7 vuotiaita lapsia. Musiikkileikkikoulun tavoitteena on herättää lapsissa rakkaus musiikkia kohtaan sekä kehittää heidän musiikillisia perusvalmiuksiaan musiikkiopistossa mahdollisesti myöhemmin tapahtuvaa opiskelua varten. Laulun, leikin, liikunnan ja musiikinkuuntelun avulla kehitetään lapsen sävel- ja rytmitajua. Musiikkileikkikoululaiset eivät ole musiikkiopiston varsinaisia oppilaita.

AVOIN OPETUS
Avoimelle osastolle otetaan oppilaita ilmoittautumisjärjestyksessä.
Avoimen opetuksen periaatteena on, että vapaan osallistumisen vastineeksi oppilasmaksut kattavat opetuksesta aiheutuvat kulut.
Tämän toiminnan ylläpitämiseen opisto ei saa valtionapua.

VALINTAKOKEET
Länsi-Uudenmaan musiikkiopistoon otetaan uusia oppilaita, pääsääntöisesti Lohjalta ja Vihdistä,
loppukeväästä pidettävien valintakokeiden perusteella.
Valintakokeessa tarkastellaan mm. melodian ja rytmin toistokykyä, motorista valmiutta ja
opiskelumotivaatiota. Testiin sisältyy myös vanhemman/vanhempien haastattelu ennakolta täytetyn
henkilötietolomakkeen pohjalta. Lisäksi hakijan tulee antaa vapaavalintainen laulunäyte ja
halutessaan hän voi antaa myös soittonäytteen.
Rehtori päättää uusien oppilaiden valinnasta kokeessa saatujen pisteiden sekä arviointilautakunnan
antaman arvion perusteella, vapautuneiden paikkojen ja muiden kiintiöiden puitteissa.
Valintakokeen sisällöstä on tarkempaa tietoa kohdassa HAKU OPPILAAKSI

LAINASOITTIMET
Musiikkiopistolla on vuokrattavissa rajoitettu määrä lainasoittimia. Soittimet on tarkoitettu ensisijaisesti uusille oppilaille, joilla ei vielä ole omaa soitinta.
Laina-aika on yksi vuosi, jonka kuluessa tulee hankkia oma soitin. Jatkoajasta tulee aina keskustella rehtorin kanssa.

KUSTANNUKSET
Soittimen hankinnan lisäksi kustannuksia aiheutuu myös lukukausimaksuista.
Voimassa oleva hinnasto jaetaan oppilaille syksyn ensimmäisessä tiedotteessa.
Lukukausimaksut laskutetaan syys /loka- ja tammi/helmikuun aikana.
Lukukausimaksun laiminlyönti aiheuttaa opiskeluoikeuden menettämisen.

VAPAAOPPILASPAIKAT
Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea Musiikinopettaja, diplomilaulaja Sirkka Lyylikki Salon stipendirahastosta. Erillisellä lomakkeella tehtävä hakemus toimitetaan annettuun määräaikaan mennessä musiikkiopiston toimistoon. Stipendirahastosta voidaan myöntää vapaaoppilaspaikkoihin 5000 euroa/vuosi. (Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta § 80, 22.10.2009)

OPETUS JA TAVOITTEET
Opettajien opetusmenetelmät saattavat jonkin verran poiketa toisistaan, mutta tavoite on sama; luoda oppilaalle  sellainen musiikkisuhde, että se  vastaa hänen edellytyksiään ja toiveitaan. Viikoittain annettavan henkilökohtaisen  opetuksen lisäksi oppilas on velvollinen osallistumaan musiikin perusteiden opetukseen sekä taitojen karttuessa  yhtye- ja orkesteritoimintaan, säestys- ja kamarimusiikkitehtäviin tai kuoroihin.
Opiskeluun kuuluu oleellisena osana esiintymiset soittajaisissa, matineoissa ja oppilaskonserteissa sekä  konserteissa käynti. Tilaisuuksissa on mahdollista hankkia esiintymiskokemusta ja varmuutta
sekä ohjelmistotuntemusta.
Oppilaan, joka ei lukuvuoden aikana suorita solistisessa aineessa tasosuoritusta, on osallistuttava  vuosisuoritukseen (yleensä keväällä), jonka tarkoituksena on seurata oppilaan edistymistä.
Oppilas esittää opettajan johdolla harjoitetun kappaleen. Tasosuorituksesta annetaan arvio heti tutkinnon jälkeen.  Arvio kirjataan ja niistä on mahdollista saada pyydettäessä matrikkeliote.
Opiskelun päätyttyä ote lähetetään oppilaalle automaattisesti.
Lohjan kaupunginorkesterin konsertteihin oppilaat saavat opiskelijalippuja.
Orkesteri on myös tarjonnut oppilaille 1-2 ilmaiskonserttia lukuvuoden
aikana.

YHTEISTYÖ
Edellytykset siihen, että musiikin opiskelusta olisi todellista iloa ja
hyötyä, syntyvät vanhempien ja kodin aktiivisesta tuesta. Sopiva  määrä vanhempien kiinnostusta lapsen musiikkiopintoihin on ensisijaisen tärkeää, niinpä oppilaalla tulee olla riittävästi aikaa annettujen tehtävien harjoitteluun kotona. Joskus saattaa syntyä tilanne, ettei harjoittelu kotona ole mahdollista.
Tällaisessa tapauksessa voi tiedustella mahdollisuutta harjoitteluun opiston tiloissa. Parhaiten tiloja on tarjolla aamu- ja keskipäivällä. Asiaa voi tiedustella toimistosta tai vahtimestarilta.
Opiskelun sujuvuuden kannalta on tärkeää että oppilas käy säännöllisesti tunnilla.
Sairastumistapauksessa tulee poissaoloilmoitus tehdä suoraan opettajalle.
Mikäli se ei onnistu voi ilmoituksen tehdä toimistoon tai vahtimestarille.

Tunnin peruunnuttua oppilaan toimesta opettaja ei ole velvollinen antamaan korvaavaa tuntia. Opettajan sairastuessa pyritään hänelle hankkimaan sijainen tai korvaamaan menetetty tunti.
Yhtä opettajan sairaudesta johtuvaa poissaoloa lukukauden aikana ei korvata.
Tunnin peruuntumisesta pyritään ilmoittamaan tekstiviestillä välittömästi. Tämän vuoksi on tärkeää, että toimistolla on käytettävissä voimassaolevat yhteystiedot.

KURINPITO
Oppilaan tulee noudattaa oppilaitoksen sisäistä järjestystä. Vahingonteosta tai häiriöstä pyydetään selvitys sekä kuullaan oppilasta ja hänen vanhempiaan. Opiston omaisuudelle aiheutetut vahingot joutuu korvaamaan. Rehtorin harkinnan mukaan on mahdollista antaa kirjallinen varoitus tai erottaa opistosta määräajaksi. Toistuva, ilman laillista estettä tapahtuva, oppituntien laiminlyönti aiheuttaa oppilaspaikan menetyksen.

VAPAUTUS OPISKELUSTA
Joissakin tapauksissa, esim. opiskelun, varusmiespalveluksen tai muun pätevän syyn johdosta, rehtori voi myöntää  oikeuden välilukukauden tai – vuoden pitämiseen. Asiasta on aina etukäteen keskusteltava rehtorin kanssa.

STIPENDIT
Oppilaille jaetaan vuosittain stipendejä. Tärkeimmät kriteerit ovat oppilaan ahkeruus ja edistyminen. Hyvä arvosana tasosuorituksesta tai päättötodistuksen saaminen eivät automaattisesti merkitse stipendin saamista. Stipendiä ei jaeta samalle oppilaalle kahtena peräkkäisenä vuotena.

KANNATUSYHDISTYKSET
Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston ja kodin välistä yhteistyötä tukevat Lohjan musiikkitoiminnan
kannatusyhdistys ry sekä Vihdin musiikinystävät ry, jolta voi myös tiedustella lainasoitinta.
Liittymällä mukaan yhdistyksien toimintaan turvaat tulevien vuosien stipendit.