Nuorisotoimen avustukset

Periaate

Lohjan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta myöntää sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain avustusta lohjalaisille nuorisotyötä tekeville järjestöille, yhdistyksille, vapaille ryhmille ja yksityishenkilöille.

 1. Toiminta-avustus
 2. Erillisavustus
 3. Kohdeavustus
 4. Stipendit ja palkinnot
 5. Muut avustukset

1. TOIMINTA-AVUSTUS

1.1 Myöntämisperiaatteet ja – perusteet

Toiminta-avustusta myönnetään lohjalaisille nuorisoyhdistyksille niiden sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen.

Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten lohjalaisten nuorisoyhdistysten toimintaan, jotka

ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuotena.

Toiminta-avustusta voivat saada:

 • valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallinen henkilöjäsenyyteen perustuva paikallisyhdistys tai aluejärjestö tai siihen verrattava, jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29 – vuotiaita
 • muu paikallinen rekisteröity yhdistys tai rekisteröimätön henkilöjäsenyyteen perustuva nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29 -vuotiaita. Rekisteröimättömältä yhdistykseltä edellytetään kuitenkin, että sillä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot / -jaostot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä

Toiminta-avustusta ei myönnetä:

 • urheilu-, raittius ja kulttuurijärjestöille
 • verotusoikeuden omaavan yhteisön nuorisotoiminnan tukemiseen
 • ei-lohjalaisille yhdistyksille
 • lakisääteisille oppilaskunnille
 • niille yhdistyksille, joille joku muu kaupungin hallintokunta on myöntänyt toiminta-avustusta

1.2 Toiminta-avustusten hakeminen

Vuoden 2019 avustusten aikataulusta ilmoitetaan myöhemmin sivustolla https://www.nuorilohja.fi/avustukset/ . Toiminta-avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Lomakkeita saa Lohjan kaupungin nettisivuilta, tästä linkistä ja asiakaspalvelukeskuksesta. Myöhässä olevia hakemuksia ei oteta huomioon.

Allekirjoittaessaan hakemuslomakkeen yhdistys sitoutuu suorittamaan Lohjan kaupungille takaisin yhdistykselle maksetun avustuksen, mikäli avustuksen myöntämispäätös kumotaan tai yhdistys rikkoo avustusehtoja.

Avustushakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

1)                   Yhdistyksen nimi, postiosoite (myös henkilön nimi) ja pankkitilin numero

2)                   Anottavan anomuksen määrä (talousarviosta) ja käyttötarkoitus

3)                   Yhdistyksen toimihenkilöt, hallituksen / johtokunnan jäsenet

4)                   Selvitys edellisenä vuonna saadun avustuksen käytöstä (summat tilinpäätöksestä, hyväksyttävät menot)

5)                   Jäsenyydet järjestöihin ja muihin yhteisöihin

6)                   Jäsenmäärä, erikseen alle 29 -vuotiaat lohjalaiset

7)                   Toimipaikat ja niiden sijainti

8)                   Valtion, kunnan, seurakunnan tai muiden yhteisöjen myöntämät avustukset

Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistettuina jäljennöksinä

1)                   Yhdistyksen säännöt

2)                  Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kaudelta. Tilintarkastajien lausunnossa on todettava, onko avustus käytetty avustusehtojen mukaisesti. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on eriteltävä toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteessä

3)                   Talousarvio ja toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustus haetaan

Aikaisemmin avustusta saaneet ilmoittavat mahdollisista muutoksista säännöissä (erityisesti nimenkirjoitustavassa tapahtuvat muutokset).

1.3 Toiminta-avustuksista päättäminen

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää toiminta-avustuksista nuorisotoimen päällikön ehdotuksen ja sivistysjohtajan esityksen pohjalta huhti-toukokuun kokouksessaan.

Jakopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon seuraavia asioita:

1)             Hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu

 • alle 29 -vuotiaiden jäsenten määrä
 • eri toimintojen määrä
 • järjestön toiminnan alueellinen kattavuus

2)             Hakijan taloudellinen asema

 • hakijan varallisuus
 • suhteettoman pieni varainhankinta (vaikuttaa avustukseen pienentävästi)
 • hallintokulujen suhteettoman suuri osuus edellisen tilikauden kokonaismenoista

(vaikuttaa avustukseen pienentävästi)

3)             Hakijan valtiolta, kunnalta ja seurakunnalta saamat avustukset ja avustuslainat

sekä niiden käyttö

4)             Hakijan nuorisotyöllinen merkitys

 • nuorison edunvalvontatehtävät
 • nuorten yhteiskunnallinen aktivointi
 •  hakijajärjestön ainutlaatuisuus

Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan harjoittaman toiminnan merkitykseen nuorisotyön ja kasvatuksen kannalta.

Toiminta-avustuksen käyttöön oikeuttavia hyväksyttäviä menoja ovat koulutusmenot, leiri- ja retkitoiminnan menot, harrastus- ja virkistystoiminnan menot, kansainvälisen toiminnan menot, palkkamenot sekä tiedotus- ja hallintomenot.

Hyväksyttäviä menoja eivät ole välitystoiminnasta, tulonhankinnasta tai liiketoiminnasta aiheutuvat menot, ilmoitushankintakulut, velkojen lyhennykset, kokouspalkkiot, jäsenmaksut, poistot ja varaukset.

Päätöksestä tiedotetaan hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksenhakuun.

1.4 Toiminta-avustuksen maksaminen

Toiminta-avustus maksetaan hakijan tilille.

1.5 Toiminta-avustuksen käytön seuranta

Kaupungin viranomaisilla on oikeus tarkistaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustusehtoja ei ole noudatettu, voidaan avustus vaatia maksettavaksi takaisin.

 

2. ERILLISAVUSTUS

2.1 Kesäseteli

 Lohjan kaupunki jakaa vuosittain 35 kappaletta kesäseteleitä työnantajille, jotka palkkaavat lohjalaisen nuoren töihin vähintään kolmeksi viikoksi touko-elokuun välisenä aikana. Yhden kesäsetelin arvo on 300 euroa. Edellytyksenä on, että nuorelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja palkan tulee vastata tehtyä työaikaa. Nuorelle maksettavan palkan tulee olla vähintään 300 euroa + lomakorvaukset. Työnantajan tulee noudattaa nuorta työntekijää koskevaa lainsäädäntöä ja oman alan työehtosopimuksia. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe, kunta, valtio tai yksityinen henkilö. Työnantaja voi olla paikallinen tai ulkopaikkakuntalainen.

Työpaikan nuori hankkii itse. Kesäsetelin avulla nuorta aktivoidaan itsenäiseen työnhakuun ja annetaan hänelle paremmat mahdollisuudet saada kokemusta työelämästä. Kesäseteli vähentää työnantajan kesätyöllistämisen palkkakuluja.

Kaikki 35 kesäseteliä jaetaan arvontaan osallistuneiden lohjalaisten 15-17 vuotiaiden kesken. Kesäseteliarvontaan voit osallistua erikseen ilmoitettuna ajankohtana sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta. Osallistuessa arvontaan täytyy rekisteröityä Kuntarekryn käyttäjäksi (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana) ja hyväksyä palvelun käyttöehdot.

Arvonta suoritetaan erikseen sovittuna ajankohtana. Kaikille osallistuneille lähetetään tieto arvonnasta tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Tietoa Kesäsetelistä ja vuosittaisista aikatauluista osoitteesta https://www.nuorilohja.fi/avustukset/  ja arkisin klo 13-16 puhelinnumerosta 044- 3694273.

 

3 KOHDEAVUSTUS

3.1 Myöntämisperiaatteet ja – perusteet

Kohdeavustusta voivat hakea:

1)      Erityisistä syistä toiminta-avustusta nauttiva järjestö, joka toteuttaa normaalitoiminansa kuulumatonta tai täydentävää projektia

2)      Nuorten vapaat toimintaryhmät, joiden toimintaan osallistuvista henkilöistä 2/3 on alle 29 -vuotiaita

3)      Toiminta-avustuksen hakemisen jälkeen toimintansa aloittava järjestö toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin, ns. starttiavustus

4)      Koko kaupunkia käsittävä nuorisotoimintaa tekevien järjestöjen yhteistoimintaelin

5)      Määrättyjen nuorisotoimintaprojektien takia perustettu eri alojen järjestöjen yhteistoimintaryhmä

6)      Ei-nuorisoyhdistys tai varsinaista nuorisotoimintaa tekevä yhdistys tai muu toimintaryhmä, jonka toimintaprojekti suuntautuu kaikille nuorille avoimeen toimintaan ja joka tapahtuu kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisissa nuorisotiloissa.

Kohdeavustusten jaossa varsinaiset nuorisojärjestöt ovat ensisijaisia avustusten saajia.

Nuorisopalveluiden kohdeavustuksia ei myönnetä:

1)        Urheilu-, raittius- ja kulttuurijärjestöille

2)        Ei-lohjalaisille järjestöille ja yhdistyksille

3)        Niille yhdistyksille, joille joku muu kaupungin hallintokunta on myöntänyt kohdeavustusta

3.2 Kohdeavustuksen hakeminen

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden. Kohdeavustuksia haetaan pääsääntöisesti samalla

lomakkeella kuin toiminta-avustuksiakin.

Anomus on toimitettava nuorisotoimenpäällikölle käsiteltäväksi ja yli 500 euron suuruisissa

hakemuksissa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan valmisteltavaksi vähintään 21 vuorokautta

ennen tapahtumaa tai tilaisuutta.

3.3 Kohdeavustuksista päättäminen

Kasvatus- ja opetuslautakunta oikeuttaa nuorisotoimenpäällikön em. periaatteita noudattaen päättämään saman hakijan osalta enintään 500 euron kohdeavustuksista.

Yli 500 euron kohdeavustuksista päättää kasvatus- ja opetuslautakunta.

Päätöksestä tiedotetaan hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksenhakuun.

3.4 Kohdeavustuksen käyttäminen

Kohdeavustusta saa käyttää vain ja ainoastaan siihen myönnettyyn tarkoitukseen.

Kohdan 6 mukaan myönnetty avustus on käytettävä kyseisen järjestön varsinaiseen toimintaan (rekisteröidyt) tai erikseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle ilmoitettuun toimintaan (rekisteröimättömät).

3.5 Kohdeavustuksen maksaminen

Avustus maksetaan hyväksyttäviä todisteita vastaan tai sopimukseen mukaisesti taannehtivasti.

Kohdeavustus maksetaan hakijan tilille.

3.6 Kohdeavustuksen käytön seuranta

Kaupungin viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustusehtoja ei ole noudatettu, voidaan avustus vaatia maksettavaksi takaisin.

 

4 STIPENDIT JA PALKINNOT

4.1 Nuorisotyöpalkinto

4.1.1 Nuorisotyöpalkinnon myöntämisperiaatteet ja – perusteet

Nuorisotyöpalkinnon saajaa ehdotetaan 30.9. mennessä nuorisotoimenpäällikölle joko kirjeellä tai sähköpostilla.

Vuosittain myönnettävän nuorisotyöpalkinnon tarkoituksena on kannustaa ja kiittää palkinnon saa-jaa siitä myönteisestä ja ansiokkaasta työstä, jota palkinnon saaja on tehnyt lohjalaisen nuorisotyön hyväksi.

Palkinto voidaan myöntää joko yksittäiselle nuorelle, nuorten vaikuttaja- ja harrasteryhmälle tai sellaiselle yksityisille henkilöille tai tahoille, jotka ovat ansiokkaasti edistäneet ja tukeneet Lohjan kaupungissa tapahtuvaa nuorisotyötä, nuorten vaikuttamismahdollisuuksia tai muutoin edistäneet tai saattaneet muiden tietoisuuteen tai tehneet kuuluisaksi lohjalaisten nuorten osaamista, harrastamista ja tekemistä.

4.1.2 Nuorisotyöpalkinnosta päättäminen

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää nuorisotyöpalkinnon saajan nuorisopalveluiden esityksen pohjalta.

4.1.3 Nuorisotyöpalkinnon luovuttaminen

Nuorisotyöpalkinto luovutetaan palkinnon saajalle itsenäisyyspäiväjuhlassa. Nuorisotyöpalkinto on suuruudeltaan 300 – 500 euroa.

4.1.4 Nuorisotyöpalkinnon maksaminen

Nuorisotyöpalkinto maksetaan palkinnon saajan tilille.

 

5 MUUT AVUSTUKSET

5.1 Nuorten alkupääoma menestykseen eli NAM-avustus

 

5.1.1 NAM-avustuksen myöntämisperiaatteet ja – perusteet

NAM-avustusta voivat hakea kaikki lohjalaiset 13 – 17 -vuotiaat nuoret sekä nuorten ryhmät, joista 2/3 osaa on mainittua ikäryhmää.

NAM – avustus mahdollistaa nuorille rahallisen avustuksen saamisen omien projektien ja ideoiden toteuttamiseen. Tavoitteena on tukea nuorten osallisuutta ja mahdollistaa nuorten omaehtoinen tekemällä oppiminen ja sosiaalisen pääoman lisääminen.

NAM-hankkeisiin nuoret eivät tarvitse omaa pääomaa, vaan rahoitusta voidaan hakea etukäteen.

NAM-avustusta ei tarvitse maksaa takaisin eikä sillä voi tavoitella voittoa. Mahdolliset tulot, kuten pääsylippu- tms. tulot siirretään NAM-avustuksiin uudelleen käytettäviksi.

NAM-hankkeiden toteutusvastuu on nuorilla itsellään, mutta nuorisopalvelut nimeää kullekin NAM-hankkeelle työntekijöistään vastuuohjaajan, joka ohjaa toimintaa tarvittaessa.

5.1.2 NAM-avustuksen hakeminen

NAM-avustusta voi hakea ympäri vuoden. Hakemukset toimitetaan sähköisesti (hakemuslomake löytyy nuorisopalveluiden nettisivuilta www.lohjannuorisopalvelut.fi(hallinto/avustukset) nuorisotoimenpäällikölle.

5.1.3 NAM-avustuksesta päättäminen

Nuorisotoimenpäällikkö päättää enintään 500 euron hakemuksen ja yli 500 euron hakemuksen

päättää kasvatus- ja opetuslautakunta nuorisotoimenpäällikön esityksen pohjalta.

5.1.4 NAM-avustuksen maksaminen

NAM-avustusta ei myönnetä varsinaisena raha-avustuksena, vaan hyväksytyn hakemuksen mukaisiin hankintoihin osallistuu nuorisotoimen työntekijä ryhmän tai yksittäisen nuoren kanssa. Hankinnat maksetaan nuorisotoimen varoista.

5.1.4 NAM-avustuksen käytön seuranta

Nuorisopalvelut valvoo avustuksen käyttöä, jotta se kohdistuu hakemuksessa mainittuihin kuluihin.

 

5.2 Toimitila-avustus

5.2.1 Toimitila-avustuksen myöntämisperiaatteet ja – perusteet

Nuorisopalveluiden käytössä olevia tiloja voivat varata maksutta käyttöönsä joko lohjalaiset nuorisotyötä tekevät järjestöt, oppilaitokset, päiväkodit ja opistot. Järjestettävän tilaisuuden tulee olla pääsymaksuton tilaisuus.

Käytössä olevat tilat ovat Mäntynummen nuorisokahvila Kake, Roution nuorisotalo Mesta, keskustan nuorisokahvila Dlxi, Virkkalan nuorisokahvila Kake, Ojamon nuorisotalo Klubi, Sammatin nuorisotalo Kellari, Saukkolan nuorisotalo Snuta, Pusulan nuorisotalo, Karjalohjan nuorisotalo Katulamppu ja toimintakeskus Harjula.

Tiloja voi vuokrata ja varata toimintakeskus Harjulasta numerosta 050 553 2005.

 

Tiloja voi varata säännöllisiin käyttövuoroihin tai kertaluontoisiin tilaisuuksiin. Tiloista täytetään käyttövuoroanomus, jonka sivistysjohtaja hyväksyy. Tilojen käyttäjä sitoutuu noudattamaan tilalla käytössä olevia sääntöjä ja ohjeita.

 

5.2.3 Toimitila-avustuksen hakeminen

Toimitila-avustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustuslomakkeita saa toimintakeskus Harjulasta.

Anomus on toimitettava toimintakeskus Harjulaan.

5.2.4 Toimitila-avustuksesta päättäminen

Sivistysjohtaja päättää avustuksesta viimeistään kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Päätöksestä tiedotetaan hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksenhakuun.